Teksti suurus:

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2017, 19

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord

Vastu võetud 12.09.2014 nr 146
RT I, 16.09.2014, 1
jõustumine 19.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.04.2017RT I, 25.04.2017, 1728.04.2017

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 39 lõike 10 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) § 1 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud rakenduskavade elluviimisel struktuuritoetusest (edaspidi toetus) rahastatud eseme, ehitise või rajatise (edaspidi objekt), tegevuse ja dokumendi või muu teabekandja tähistamist, Euroopa Liidu osalusele viitamist ning toetuse andmisest avalikkuse teavitamist.

§ 2.  Toetuse saaja ja partneri kohustused

  (1) Toetuse saaja teavitab avalikkust toetuse kasutamisest kõnes või tekstis Euroopa Liidu osalusele viitamise või § 9 lõikes 1 nimetatud logo (edaspidi logo) või sama paragrahvi lõikes 4 nimetatud embleemi kasutamisega määruses ette nähtud korras ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320−469), artikli 115 lõike 4 alusel antava Euroopa Komisjoni määrusega ja XII lisa punktiga 2.2.

  (2) Kui toetust antakse Euroopa abifondist enim puudustkannatavate isikute jaoks, rakendatakse määrust ulatuses, mis tagab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks (ELT L 72, 12.03.2014, lk 1−41), artiklis 19 sätestatud teavitamisnõuete täitmise.

  (3) Määruses sätestatud toetuse saaja kohustusi peab struktuuritoetuse seaduse § 25 lõike 1 kohaselt täitma ka partner.

2. peatükk Teavitamine ja logo kasutamine 

§ 3.  Euroopa Liidu osalusele viitamine kõnes ja tekstis

  Avalikkusele mõeldud kõnes ja tekstis nimetatakse projekti abikõlblikkuse perioodil vähemalt selle fondi nimetus, millest projekti rahastatakse. Kui projekti rahastatakse mitmest fondist, võib fondi nimetamise asemel kasutada väljendit „Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondid”.

§ 4.  Logo kasutamine

  (1) Logo paigaldatakse kleebisele, plakatile, stendile, tahvlile, dokumendile või muule teabekandjale, veebilehele, mobiilirakendusele või objektile määruses sätestatud tingimustel ja korras. Plakati või stendi olemasolu korral ei pea üksikesemed ja andmekandjad olema logoga tähistatud, välja arvatud lõikes 2 nimetatud juhul.
[RT I, 25.04.2017, 17 - jõust. 28.04.2017]

  (2) Kui ese, dokument või muu teabekandja on mõeldud avalikkusele, lõppsaajatele või projekti sihtrühmale või kui projektiga seotud tegevusala või ülesandeid kajastatakse veebilehel, tähistatakse need logoga.

  (3) Kui objekti eripärast tulenevalt ei ole võimalik objekti tähistada logoga, tuleb tekstiliselt viidata fondile, millest projekti toetatakse.
[RT I, 25.04.2017, 17 - jõust. 28.04.2017]

  (4) Projekti kajastaval veebilehel, kui veebileht on olemas, avaldatakse lisaks logole projekti lühikirjeldus, eesmärk, tulemus ja toetuse summa. Partner paigutab oma projektiga seotud tegevusi kajastavale veebilehele vähemalt logo ja lisab viite toetuse saaja veebilehele või veebirakendusele, kust nähtub käesoleva lõike esimeses lauses nõutud teave projekti kohta.
[RT I, 25.04.2017, 17 - jõust. 28.04.2017]

  (5) Logo paigutatakse kergesti märgatavale kohale ning see ja nõutud tekst peavad olema selgelt nähtavad ja mõistlikust kaugusest loetavad. Sõltumata digiseadmest peab veebilehele paigutatud või veebirakenduses kasutatud logo olema digiseadme ekraanil nähtav, ilma et kasutaja peaks ekraanile kuvatavat lehekülge allapoole kerima. Digitaalne logo on kättesaadav veebilehel www.struktuurifondid.ee.
[RT I, 25.04.2017, 17 - jõust. 28.04.2017]

  (6) Välisriigis levitataval trükisel ja võõrkeelsel infomaterjalil võib kasutada logo ingliskeelset versiooni (lisa, joonis 20).

  (7) Logo kasutatakse projekti abikõlblikkuse perioodil pärast objekti ostmist, kasutusse saamist või ehitus- või muu tegevusega alustamist, kuid mitte enne § 13 lõikes 1 nimetatud otsuse või lepingu jõustumist. Tähistusnõudeid tuleb täita kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
[RT I, 25.04.2017, 17 - jõust. 28.04.2017]

  (8) Kui kleebis, plakat, stend või tahvel, millele logo on paigutatud, saab kahjustada enne määruses nimetatud tähtaja möödumist, tuleb taastada kahjustuse-eelne olukord.
[RT I, 25.04.2017, 17 - jõust. 28.04.2017]

§ 5.  Kleebise kasutamine

  (1) Kleebisega tähistatakse ese, millele ei ole logo paigaldatud tootmise käigus.

  (2) Kleebist kasutatakse järgmiselt:
  1) väikesele objektile paigutatakse vertikaalne 26×45 mm suurune kleebis (lisa, joonis 13) või horisontaalne 45×26 mm suurune kleebis (lisa, joonis 14);
  2) suurele objektile paigutatakse vertikaalne 70×120 mm suurune kleebis (lisa, joonis 15) või horisontaalne 120×70 mm suurune kleebis (lisa, joonis 16).

§ 6.  Plakat

  (1) Kui stendi või tahvli kasutamine ei ole nõutud, paigaldatakse toetatava tegevuse toimumise või objekti asukohta plakat. Kui plakatit ei ole võimalik paigaldada objekti või toetatava tegevuse asukohta, võib selle paigutada projektiga seotud asukoha esindusruumi või rajatisele.
[RT I, 25.04.2017, 17 - jõust. 28.04.2017]

  (2) Plakat peab olema üleval projekti abikõlblikkuse perioodil. Kui plakatit kasutatakse üksiktegevusest teavitamiseks, hoitakse plakat üleval tegevuse toimumise ajal.

  (3) Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema logo, millele eraldatakse vähemalt 25% plakati pindalast, ja projekti nimetus või lühikirjeldus, mis on seostatav registris märgitud projekti nimetusega, mis peab moodustama plakati kõrgusest vähemalt 30% (lisa, joonis 17).
[RT I, 25.04.2017, 17 - jõust. 28.04.2017]

  (4) Plakati näidis on digitaalsel kujul kättesaadav veebilehel www.struktuurifondid.ee.
[RT I, 25.04.2017, 17 - jõust. 28.04.2017]

§ 7.  Stend

  (1) Kui Euroopa Regionaalarengu Fondist või Ühtekuuluvusfondist toetatava infrastruktuuri või ehitustööga seotud projektile antav toetus on suurem kui 500 000 eurot, püstitatakse objekti asukohta stend (lisa, joonis 18). Stendi hoitakse üleval projekti abikõlblikkuse perioodi algusest selle lõpuni. Kui projekti objektid asuvad erinevates asukohtades, püstitatakse stend iga asukoha juurde.

  (2) Stendi kasutamisel peab järgima järgmisi nõudeid:
  1) stend paigaldatakse avalikkusele nähtavasse kohta, mis asub objekti vahetus läheduses;
  2) stendile paigutatakse logo, millele eraldatakse vähemalt 25% stendi pindalast;
  3) stendile kirjutatakse projekti nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% stendi kõrgusest;
  4) stendi minimaalne suurus on 1500×1000 mm.

  (3) Stendile võib paigutada ka muud teavet.

  (4) [Kehtetu - RT I, 25.04.2017, 17 - jõust. 28.04.2017]

  (5) Kui muu infotahvel vastab ühtlasi lõikes 2 nimetatud nõuetele, ei ole eraldi stendi paigaldamine vajalik.
[RT I, 25.04.2017, 17 - jõust. 28.04.2017]

  (6) Kui kinnistul on samal ajal käsil mitu lõikes 1 nimetatud projekti, võib lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatu kanda ühele stendile.

§ 8.  Tahvel

  (1) Kui eseme ostmisega või infrastruktuuri või ehitustöö rahastamisega seotud projektis on toetus suurem kui 500 000 eurot, paigaldatakse kolme kuu jooksul pärast eseme soetamist või tööde lõpetamist objekti asukohta tahvel. Tahvlit ei paigaldata, kui jätkatakse stendi kasutamist. Kuni tahvli paigaldamiseni hoitakse üleval stendi. Kui stendi püstitamise kohustust ei ole, hoitakse tahvli paigaldamiseni üleval plakatit.

  (2) Kui tahvli kasutamine objekti asukohas on keelatud või on see muul põhjusel võimatu, kasutatakse plakatit või tahvlit kohas, kus see aitab kõige paremini saavutada avalikkuse teavitamise eesmärki.

  (3) Lõikes 1 nimetatud juhul hoitakse stend või tahvel üleval struktuuritoetuse seaduse § 24 punktis 14 nimetatud projekti tulemuste kestvuse tagamiskohustuse kohaldumise lõpuni.

  (4) Tahvli (lisa, joonis 19) kasutamisel peab järgima järgmisi nõudeid:
  1) tahvel paigaldatakse objektile või selle vahetusse lähedusse avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta;
  2) tahvlile paigutatakse logo, millele eraldatakse vähemalt 25% tahvli pindalast;
  3) tahvlile märgitakse projekti nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% tahvli kõrgusest;
  4) tahvli minimaalne suurus on 500×300 mm.

  (5) Tahvlile võib paigutada ka muud teavet.

  (6) Kui kinnistul on ellu viidud erinevad käesoleva paragrahvi lõike 1 kohased projektid või ka Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määruse nr 211 „Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord” (edaspidi määrus nr 211) § 9 lõike 1 kohane projekt, võib käesoleva paragrahvi lõikes 4 ja määruse nr 211 § 9 lõikes 2 nõutud teabe kanda ühele tahvlile, kasutades käesoleva määruse või määruse nr 211 kohast logo, välja arvatud, kui tehakse uus tahvel, millisel juhul tuleb kasutada käesoleva määruse kohast logo.
[RT I, 25.04.2017, 17 - jõust. 28.04.2017]

3. peatükk Logo kujundus 

§ 9.  Logo komponendid

  (1) Logo koosneb Euroopa Liidu embleemist ja purjekujulisest Eesti lipu kujutisest ning nende all olevast tekstist (edaspidi logo komponendid) (lisa, joonised 1–5).

  (2) Logol Euroopa Liidu embleemi all asub:
  1) Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projektide puhul tekst „Euroopa Liit” ja „Euroopa Sotsiaalfond” (lisa, joonis 1);
  2) Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatud projektide puhul tekst „Euroopa Liit” ja „Euroopa Regionaalarengu Fond” (lisa, joonis 2);
  3) Ühtekuuluvusfondist rahastatud projektide puhul tekst „Euroopa Liit” ja „Ühtekuuluvusfond” (lisa, joonis 3);
  4) mitmele fondile viitamisel tekst „Euroopa Liit” ja „Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid” (lisa, joonis 4);
  5) Euroopa abifondist rahastatud projektide puhul tekst „Euroopa Liit” ja „Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks” (lisa, joonis 5).

  (3) Purjekujulise Eesti lipu kujutise all asub tekst „Eesti tuleviku heaks” (lisa, joonised 1–5).

  (4) Reklaami, teavitamise, propageerimise või muul sellelaadsel eesmärgil kasutataval väikesemõõdulisel esemel ja andmekandjal, kui logo kasutamine ei ole tehniliselt võimalik, sealhulgas, kui tumedast ja kirjust taustast ei saa loobuda, võib logo asemel kasutada Euroopa Liidu embleemi koos tekstiga „Euroopa Liit”, mis trükitakse valget värvi turvaalaga laiusega 1/25 embleemi kõrgusest (lisa, joonis 21). Kui embleemi all oleva teksti taustana kasutatakse tumedat või kirjut tausta, tuleb logo ümber trükkida valge piirjoon laiusega 1/25 logo kõrgusest (lisa, joonis 21a). Euroopa Liidu embleemi väikseim kõrgus võib olla viis millimeetrit.
[RT I, 25.04.2017, 17 - jõust. 28.04.2017]

§ 10.  Logo komponentide mõõtmed ja turvaala

  (1) Logo turvaala on logo ümber olev tühi ala, millel ei ole muid kujunduselemente (lisa, joonis 6).

  (2) Logo turvaala proportsioonid logo suhtes on muutumatud (lisa, joonis 7).

  (3) Euroopa Liidu embleemi ja purjekujulise Eesti lipu kujutise kõrguse väikseim lubatud mõõt on 10 mm ja vertikaalsel paigutusel laiuse väikseim lubatud mõõt on 15 mm (lisa, joonis 8).

  (4) Tumedal ja kirjul taustal kasutatakse logo koos valget värvi turvaalaga (lisa, joonis 9). Kui purje kujutise ümber ja embleemi all oleva teksti taustana kasutatakse tumedat või kirjut tausta, tuleb logo ümber trükkida valge piirjoon laiusega 1/25 logo kõrgusest (lisa, joonis 9a).
[RT I, 25.04.2017, 17 - jõust. 28.04.2017]

  (5) Logole võib paigutada logo komponendid horisontaalselt või vertikaalselt. Horisontaalsel paigutusel asub Euroopa Liidu embleem vasakul ja purjekujuline Eesti lipu kujutis paremal. Vertikaalsel paigutusel asub Euroopa Liidu embleem all ja purjekujuline Eesti lipu kujutis ülal.

  (6) Kui logo kõrval paikneb teisi logosid, peab logo olema kõrguselt või laiuselt vähemalt sama suur kui muu suurim logo.
[RT I, 25.04.2017, 17 - jõust. 28.04.2017]

§ 11.  Logo värvid ja kirjatüübid

  (1) Logo kasutatakse värvilisena (lisa, joonis 11).

  (2) Kui põhjendatud juhul ei ole logo värvilisena kujutamine võimalik, võib logo olla mustvalge, välja arvatud veebilehel.

  (3) Mustvalge logo korral on Euroopa Liidu embleemi raam must ja tähed mustad valgel taustal (lisa, joonis 12).

  (4) Logo kirjatüüp on Arial. Kaldkirja, allajoonitud teksti ja teisi teksti esiletõstmise viise ei tohi kasutada.

4. peatükk Toetuse andmise avalikustamine 

§ 12.  Avalikustatavad andmed ja avalikustamise kord

  (1) Korraldusasutus avalikustab oma veebilehel kooskõlas struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikega 3 järgmised andmed:
  1) toetuse saaja nimi;
  2) projekti nimetus;
  3) toetuse summa ja selle osakaal abikõlblikest kuludest;
  4) projekti kokkuvõte;
  5) projekti abikõlblikkuse periood;
  6) prioriteetse suuna toetuse osakaal;
  7) projekti elluviimise asukohaks oleva linna või valla nimetus;
  8) riik;
  9) sekkumiskood vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 punkti b alapunktile vi;
  10) punktides 1–9 nimetatud andmete viimane uuendamise kuupäev.

  (2) Korraldusasutus koondab struktuuritoetuse seaduse § 13 lõikes 1 nimetatud õigusaktid ja lepingud veebilehele www.struktuurifondid.ee.

5. peatükk Rakendussäte 

§ 13.  Määruse kohaldamine

  (1) Määruses sätestatud teavitamisnõuded kohalduvad pärast taotluse rahuldamise otsuse, toetuse andmise tingimuste käskkirja või rahastamisvahendi rakendamiskäskkirja või rakendamislepingu jõustumist.

  (2) Lisas märgitud jooniseid 9a ja 21a kasutatakse pärast käesoleva määruse 2017. aasta aprillis vastu võetud muudatuste jõustumisest ühe kuu möödumisel ostetud või kasutusse saadud objektidel või alustatud ehitusel või muul tegevusel.
[RT I, 25.04.2017, 17 - jõust. 28.04.2017]

Lisa Logo joonised
[RT I, 25.04.2017, 17 - jõust. 28.04.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json