Teksti suurus:

Keskkonnaministri 28. augusti 2017. a määruse nr 32 "Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 16.09.2022, 1

Keskkonnaministri 28. augusti 2017. a määruse nr 32 "Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 12.09.2022 nr 42

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.     Keskkonnaministri 28. augusti 2017. a määruses nr 32 „Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Metsa inventeerimisandmete metsaregistrisse kandmiseks peab olema metsaomaniku või tema esindaja kinnitus. Kinnituse võib anda metsaregistris isiku ühest tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, mis esitatakse koos lõikes 1 nimetatud digitaalsete andmetega. Kinnitust ei pea lisama, kui metsaomanik ja metsakorraldusettevõte on sama juriidiline isik.“;

2) paragrahvi 9 lõiked 2-4 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskkonnaagentuur registreerib andmete esitamise pärast seda, kui andmed on läbinud elektroonilise andmekontrolli. Elektroonilise andmekontrolli meetodil kontrollitakse andmete terviklust ja tehnilist korrektsust ning lõikes 11 nimetatud kinnituse olemasolu. Puuduste ilmnemisel kuvatakse andmete esitajale vead ja menetlust ei alustata.

(3) Keskkonnaagentuur kontrollib esitatud andmete vastavust õigusaktide nõuetele.

(4) Keskkonnaagentuur teeb metsaregistrisse andmete kandmise või andmete kandmisest keeldumise otsuse 30 päeva jooksul registreerimisest arvates. Andmed kantakse metsaregistrisse kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.“;

3) paragrahvi 12 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 13 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:
§ 13. Andmete arhiveerimine, säilitamine, logimine ja logide säilitamine“;

5) paragrahvi 13 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Digitaalselt vormistatud taotlusi registrikande tegemiseks säilitab metsaregistri volitatud töötleja kümme aastat. Inventeerimisandmeid säilitatakse tähtajatult.“;

6) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Metsaregistri andmete töötlemine logitakse ja logisid säilitatakse viis aastat.“;

7) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Metsaregistrisse kantud andmed on avalikud ulatuses, milles neile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut seaduse alusel.“;

8) paragrahvi 14 lõiked 2, 3, 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 14 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 15 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Metsaregistri andmeid väljastatakse registri volitatud töötlejale esitatud taotluse alusel, arvestades metsaseaduse § 9 lõigete 8 ja 9 erisusi.“;

11) paragrahvi 15 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 15 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Metsaregistri andmete regulaarseks kasutamiseks või väljastamiseks sõlmitakse metsaseaduse § 9 lõigetes 8 ja 9 nimetatud isikute vahel leping. Lepingus sätestatakse muu hulgas andmete kasutamise eesmärk, väljastatavate andmete loetelu ja kasutamise kord, andmetele juurdepääsu tehnilised lahendused ning meetmed andmete kaitseks.“;

13) paragrahvi 15 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

14) Paragrahv 16 sõnastatakse järgmiselt:

§ 16. Metsaregistri andmevahetus

Andmevahetus teiste riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogudega toimub avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määruse § 1 punkt 1 jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json