Teksti suurus:

Keskkonnaministri 9. märtsi 2021. a määruse nr 16 „Püsiksannika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 16.09.2022, 2

Keskkonnaministri 9. märtsi 2021. a määruse nr 16 „Püsiksannika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 12.09.2022 nr 44

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2, § 11 lõike 1 ja § 12 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Keskkonnaministri 9. märtsi 2021. a määruse nr 16 „Püsiksannika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” lisas esitatud kaart „Reola-Ülenurme püsiksannika püsielupaik” asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaardiga1.

§ 2.   Muudatuste põhjendused

  Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused Reola-Ülenurme püsiksannika püsielupaiga välispiiri muutmise kohta.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi Tallinna Halduskohtu 10. märtsi 2022. a haldusasja nr 3-21-783 kohta antud resolutsiooni põhjal. Menetluse ülevaade on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas2.

§ 5.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtu-menetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnaametis.

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Reola-Ülenurme püsiksannika püsielupaik

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json