Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 28. juuli 2017. a määruse nr 41 „Gaasituru toimimise võrgueeskiri“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 16.09.2022, 5

Majandus- ja taristuministri 28. juuli 2017. a määruse nr 41 „Gaasituru toimimise võrgueeskiri“ muutmine

Vastu võetud 13.09.2022 nr 71

Määrus kehtestatakse maagaasiseaduse § 61 lõike 3 alusel.

Majandus- ja taristuministri 28. juuli 2017. a määruses nr 41 „Gaasituru toimimise võrgueeskiri“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast sõna „maagaasiseaduse“ sõnadega „§ 61 lõike 3,“;

2) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:
„10) tarbijate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1938, mis käsitleb gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010 (ELT L 280, 28.10.2017, lk 1–56), artiklis 11 nimetatud hädaolukorras tarbijarühmadesse määramise põhimõtted.“;

3) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 16 lõige 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:
„5) tarbija kuulumise kohta maagaasiseaduse § 61 lõikes 1 nimetatud tarbijarühma.“;

5) määrust täiendatakse 61. peatükiga järgmises sõnastuses:

61. peatükk
Tarbijate tarbijarühmadesse määramise põhimõtted

§ 221. Kaitstud tarbija

(1) Maagaasiseaduse § 61 lõike 1 punktis 1 nimetatud tarbija on isik, kes on sõlminud võrguteenuse lepingu eraisiku, korteriühistu või aiandusühistu nimele.

(2) Maagaasiseaduse § 61 lõike 1 punktis 2 nimetatud tarbija selgitab jaotusvõrguettevõtja välja koostöös Konkurentsiametiga.

§ 222. Ühiskonna toimimiseks vajalike teenuse osutajast tarbija

Maagaasiseaduse § 61 lõike 1 punktis 4 nimetatud tarbija on isik, kelle kohta on äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud vähemalt üks määruse lisas nimetatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kood.

§ 223. Katkestusajaga muu tarbija

(1) Maagaasiseaduse § 61 lõike 1 punktis 5 nimetatud tarbija on isik, kelle gaasitarbimise füüsiliseks katkestamiseks kulub võrguettevõtjal oma juriidilisest asukohast tarbijani jõudmiseks ning tarbija gaasitarbimise katkestamiseks mitte rohkem kui kuus tundi.

(2) Maagaasiseaduse § 61 lõike 1 punktis 6 nimetatud tarbija on isik, kelle gaasitarbimise füüsiliseks katkestamiseks kulub võrguettevõtjal oma juriidilisest asukohast tarbijani jõudmiseks ning tarbija gaasitarbimise katkestamiseks vähemalt kuus tundi.“.

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa EMTAK koodide loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json