Teksti suurus:

Energia hinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.09.2022, 12

Energia hinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.09.2022 nr 72

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määruses sätestatakse kodutarbija tarbitud elektrienergia, gaasi ja kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse hinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord.

§ 2.   Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) elektri müüja on müüja elektrituruseaduse tähenduses;
  2) elektri kodutarbija on kodutarbija elektrituruseaduse tähenduses;
  3) gaasi müüja on müüja maagaasiseaduse tähenduses;
  4) gaasi kodutarbija on gaasi kodutarbija maagaasiseaduse tähenduses;
  5) kaugkütte kodutarbija on tarbija kaugkütteseaduse tähenduses, kes kasutab soojust eluruumis;
  6) vahendaja on isik, kes ei ole korteriühistu ja kes vahendab kodutarbijale elektrienergiat, gaasi või kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojust (edaspidi koos energia).

§ 3.   Rakendusüksus

  Energia hinna osalise kompenseerimise avaldusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi rakendusüksus).

§ 4.   Elektri ja gaasi hinna kompensatsiooni arvestamine

  (1) Elektri müüjale kompenseeritakse kodutarbija ja kodutarbijatest liikmetega korteriühistu tegelikult tarbitud elektrienergia hinna see osa, mille suurus ületab kuus keskmisena käibemaksuta 80 eurot megavatt-tunni (edaspidi MWh) kohta, kuid mitte rohkem kui 50 euro ulatuses MWh kohta ning nimetatud summalt tasumisele kuuluv käibemaks.

  (2) Gaasi müüjale kompenseeritakse kodutarbija tegelikult tarbitud gaasi, kuid mitte rohkem kui 2,6 MWh või kuni 251,7 kuupmeetri ulatuses ühes kalendrikuus, ja kodutarbijatest liikmetega korteriühistu kogu tegelikult tarbitud gaasi keskmise hinna see osa, mille suurus ületab käibemaksuta 80 eurot MWh kohta või 0,7744 eurot kuupmeetri kohta, 80 protsendi ulatuses ning nimetatud summalt tasumisele kuuluv käibemaks.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud kompensatsiooni makstakse elektri või gaasi müüja asemel vahendajale või kodutarbijale, kui vahendajale või kodutarbijale §-s 6 sätestatud perioodi eest esitatud elektrienergia või gaasi arvet ei ole vähendatud kompensatsiooni võrra lõikes 4 sätestatud korras.

  (4) Kompensatsiooni saamisel vähendab elektri või gaasi müüja või vahendaja kodutarbijale, korteriühistule või vahendajale esitatavat vastava kalendrikuu elektrienergia või gaasi arvet kompensatsiooni võrra.

§ 5.   Kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse hinna kompensatsiooni arvestamine

  (1) Kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse (edaspidi soojus) võrguettevõtjale kompenseeritakse kaugkütte kodutarbija ja kodutarbijatest liikmetega korteriühistu tegelikult tarbitud soojuse hinna see osa, mille suurus ületab käibemaksuta 80 eurot MWh kohta, 80 protsendi ulatuses ja nimetatud summalt tasumisele kuuluv käibemaks.

  (2) Kui soojuse võrguettevõtja müüs ühes kalendrikuus soojust kodutarbijale mitme hinnaga, võetakse lõikes 1 sätestatud kompensatsiooni saamisel aluseks võrguettevõtja vastava kalendrikuu müügimahtudega kaalutud keskmine soojuse hind MWh kohta.

  (3) Lõikes 1 sätestatud kompensatsiooni makstakse soojuse võrguettevõtja asemel vahendajale või kodutarbijale, kui vahendajale või kodutarbijale §-s 6 sätestatud perioodi eest esitatud soojuse müügihinna arvet ei ole vähendatud kompensatsiooni võrra lõikes 4 sätestatud korras.

  (4) Kompensatsiooni saamisel vähendab soojuse võrguettevõtja või vahendaja kodutarbijale, korteriühistule või vahendajale esitatavat vastava kalendrikuu soojuse müügihinna arvet kompensatsiooni võrra.

§ 6.   Kompenseeritav periood

  Paragrahvides 4 ja 5 sätestatud kompensatsiooni makstakse perioodil 2022. aasta 1. oktoober kuni 2023. aasta 31. märts tarbitud energia eest.

§ 7.   Kompensatsiooni taotlemine

  (1) Elektri või gaasi hinna kompensatsiooni saamiseks esitab rakendusüksusele avalduse elektri või gaasi müüja.

  (2) Soojuse hinna kompensatsiooni saamiseks esitab rakendusüksusele avalduse soojuse võrguettevõtja.

  (3) Paragrahvi 4 lõikes 3 ja § 5 lõikes 3 sätestatud juhul võib taotleda kompensatsiooni vahendaja või kodutarbija.

  (4) Kompensatsiooni saamiseks esitatakse rakendusüksusele hiljemalt energia müügi kuule järgneva kuu 14. kuupäevaks e-posti aadressile [email protected] rakendusüksuse veebilehel avaldatud vormis avaldus, mis hõlmab elektri või gaasi müüja ja soojuse võrguettevõtja puhul kõigile kodutarbijatele ja korteriühistutele, kellele ta energiat müüb, avalduse esitamisele eelnenud kalendrikuul arvestatud summasid. Põhjendatud juhul võib rakendusasutus võimaldada avalduse esitamist ka pärast 14. kuupäeva.

  (5) Rakendusüksuse nõudmisel esitab avalduse esitaja täiendavad arvestused, selgitused ja tõendid mis on vajalikud kõigi asjakohaste asjaolude tuvastamiseks ja tõendamiseks.

§ 8.   Kompensatsiooni eraldamine

  (1) Rakendusüksus kontrollib avalduse vastavust määrusele ja rahuldab nõuetele vastava avalduse.

  (2) Kui rakendusüksus avastab avalduses puudusi, teavitab rakendusüksus sellest avalduse esitajat ja annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

  (3) Rakendusüksus teeb kümne tööpäeva jooksul avalduse saamisest või lõike 2 kohaselt puuduste kõrvaldamisest arvates otsuse, milles märgib kompensatsiooni saava energia müüja või soojuse võrguettevõtja ja kompensatsiooni summa koos kalendrikuuga, mille kohta kompensatsiooni makstakse.

  (4) Avalduse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui avaldaja või avaldus ei vasta määruse tingimustele ning avaldaja ei kõrvalda lõike 2 kohaselt antud tähtajaks puudusi.

§ 9.   Kompensatsiooni saaja kohustused

  (1) Kompensatsiooni saanud energia müüja või soojuse võrguettevõtja selgitab kodutarbijale või korteriühistule esitataval arvel kompensatsiooni saamist ning võimalusel näitab tarbijale müüdud energia eest saadud kompensatsiooni summa ning toob arvel välja tarbija tasutava summa.

  (2) Kompensatsiooni saaja säilitab kompensatsiooni taotlemisega seotud andmeid ühe aasta jooksul kompensatsiooni saamisest arvates.

  (3) Tegelikult tarbitud energia koguse hilisemal korrigeerimisel muudetakse vastavalt kompensatsiooni suurust. Kompensatsiooni saanud isik esitab korrigeeritud arvestuse ja tagastab korrigeeritud arvestuse järgi enamsaadud summa kümne päeva jooksul arvestuse esitamisest. Kui korrigeerimise tulemusena kompensatsiooni summa suureneb, suurendab rakendusüksus vastava kalendrikuu kompensatsiooni summat.

§ 10.   Kompensatsiooni kasutamise järelevalve

  Rakendusüksus kontrollib kompensatsiooni ja selle kasutamise õigsust ning tal on õigus nõuda selleks energia müüjalt, soojuse võrguettevõtjalt, kodutarbijalt, vahendajalt ja energia müüki käsitlevate andmekogude haldajatelt asjakohast teavet ühe aasta jooksul energia müüjale, soojuse võrguettevõtjale, kodutarbijale või vahendajale kompensatsiooni maksmisest arvates.

§ 11.   Kompensatsiooni tagasinõudmine

  Rakendusüksus võib nõuda kompensatsiooni saajalt kompensatsiooni või osa sellest tagasi, kui:
  1) energia müüja, soojuse võrguettevõtja, kodutarbija või vahendaja rikub määruse nõudeid;
  2) muul juhul, kui hiljem selgub, et kompensatsiooni on makstud ekslikult.

Riina Sikkut
majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json