Teksti suurus:

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruse nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 16.10.2020, 1

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruse nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” muutmine

Vastu võetud 12.10.2020 nr 64

Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 44 lõike 3, § 45 lõike 3 ja § 47 lõike 3 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määrust nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määruse lisas 2 esitatud loomkatse protokoll vormistatakse elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ja komisjoni rakendusotsuse (EL) 2020/569, millega kehtestatakse ühtne vorm ja sisu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL (teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta) kohase teabe esitamiseks liikmesriikide poolt ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus 2012/707/EL (ELT L 129, 24.04.2020, lk 16–50), III lisa B-osas toodud üksikasjalike juhiste kohaselt.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 12 järgmises sõnastuses:

§ 12. Loomkatseprojekti mittetehnilise kokkuvõtte vorm

(1) Määruse lisas 1 esitatud loomkatseprojekti loataotluse vormi punktis 9 nimetatud loomkatseprojekti mittetehniline kokkuvõte vormistatakse elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ja komisjoni rakendusotsuse (EL) 2020/569 I lisa A-osas kehtestatud vormi kohaselt.

(2) Maaeluministeerium avaldab loomkatseprojekti mittetehnilise kokkuvõtte vormi oma veebilehel.”;

3) määrust täiendatakse 4. peatükiga järgmises sõnastuses:

4. peatükk
Määruse rakendamine

§ 12. Loomkatseprojekti mittetehnilise kokkuvõtte esitamine

Loomkatseprojekti loa taotleja, kelle esitatud loomkatseprojekti loataotlust ei ole komisjon lahendanud enne 2021. aasta 1. jaanuari, esitab komisjonile § 12 lõikes 1 sätestatud nõuete kohase loomkatseprojekti mittetehnilise kokkuvõtte 2021. aasta 1. veebruariks.”;

4) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

Lisa 1 Loomkatseprojekti loataotlus

Lisa 2 Loomkatse protokoll

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json