Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. detsembri 2009. a määruse nr 118 „Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2021
Avaldamismärge:RT I, 16.10.2021, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. detsembri 2009. a määruse nr 118 „Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele” muutmine

Vastu võetud 12.10.2021 nr 61

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 1202 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. detsembri 2009. a määruses nr 118 „Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse arv „6” arvuga „8”;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse arv „7” arvuga „9”;

3) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lubatud on kasutada sobivaid välisantenne kui määruse lisades 1–8 ei ole sätestatud teisiti.”;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Raadiosaateseadme soovimatu kõrvalkiirgus peab vastama soovituste ITU-R SM.329, ITU-R SM.1540 ja ITU-R SM.1541 nõuetele.”;

5) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(EÜT L 153, 22.05.2014, lk 62–106)” tekstiosaga „, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1139 (ELT L 212, 22.8.2018, lk 1–122)”;

6) määruse lisad kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

7) määrust täiendatakse lisadega 8 ja 9 (lisatud).

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Ringhääling

Lisa 2 Liikuv maaside

Lisa 3 Lennuside

Lisa 4 Paikne side

Lisa 5 Satelliitraadionavigatsioon

Lisa 6 Programmitootmise seadmed (PMSE)

Lisa 7 Mereside

Lisa 8 Satelliitside

Lisa 9 Määruses esinevate mõistete, tähiste ja lühendite selgitused ning ingliskeelsed vasted

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json