Teksti suurus:

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.11.2010
Avaldamismärge:RT I, 16.11.2010, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.11.2010 otsus nr 754

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.10.2010

§ 1.   Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses (RT I 2005, 15, 87; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„17) mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit, merepõhja ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 10 000 kuupmeetrit, muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit või muusse veekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 500 kuupmeetrit;”;

2) paragrahvi 11 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 11 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui kavandatava tegevusega kaasneb eeldatavalt oluline keskkonnamõju, jätab otsustaja kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise algatamata, kui keskkonnamõju on juba hinnatud tegevuse aluseks oleva strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise, ehitusprojekti koostamise või kavandatavaks tegevuseks vajaliku teise tegevusloa menetlemise käigus, kui otsustajal on tegevusloa andmiseks piisavalt teavet ja otsustaja hinnangul on selle tegevuse keskkonnamõju juba asjakohaselt hinnatud.”;

4) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Sama tegevusloa taotluse menetluses algatatakse ainult üks keskkonnamõju hindamine.”;

5) paragrahvi 31 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Strateegiline planeerimisdokument käesoleva seaduse tähenduses on:
1) üleriigiline, maakonna-, üld- või detailplaneering planeerimisseaduse tähenduses;
2) strateegiline arengukava riigieelarve seaduse tähenduses, välja arvatud käesoleva seaduse § 1 lõike 3 punktis 2 nimetatud kava, programm või strateegia;
3) kava, programm või strateegia, mille koostamise kohustus tuleneb seadusest või seaduses sisalduva volitusnormi alusel antud muust õigustloovast aktist ja mille koostab või kehtestab haldusorgan või mille koostab haldusorgan ja kehtestab Riigikogu, Vabariigi Valitsus või muu haldusorgan.”;

6) paragrahvi 32 punktis 2 asendatakse tekstiosa „§ 35 lõikes 4” tekstiosaga „§ 33 lõikes 6”;

7) paragrahvi 33 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldatakse strateegilise planeerimisdokumendi koostamise käigus, kui see dokument:”;

8) paragrahvi 33 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud asutuse seisukohast.”;

9) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse üle otsustamisel tuleb enne otsuse tegemist küsida seisukohta Keskkonnaametilt ja kõigilt teistelt asutustelt, keda strateegilise planeerimisdokumendi rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab. Eelmises lauses nimetatud asutuste hulka kuuluvad, olenevalt strateegilise planeerimisdokumendi iseloomust, muu hulgas Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, Põllumajandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium ja nende valitsemisalas tegutsevad valitsusasutused, maavalitsus, kohaliku omavalitsuse organ ning teised asjaomased asutused.”;

10) paragrahvi 35 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 35 lõike 5 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) käesoleva seaduse § 33 lõikes 6 nimetatud asutuse seisukohta keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse kohta;”;

12) paragrahvi 35 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise otsusest teatatakse 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates väljaandes Ametlikud Teadaanded ja vähemalt ühes üleriigilise või kohaliku levikuga ajalehes ning liht- või tähtkirjaga käesoleva seaduse § 33 lõikes 6 nimetatud asutusele.”;

13) paragrahvi 36 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koostamisel peab strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja või strateegilise planeerimisdokumendi koostaja küsima programmi sisu osas seisukohta käesoleva seaduse § 33 lõikes 6 sätestatud asutuselt, edastades seisukoha võtmiseks keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu.”;

14) paragrahvi 41 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine toimub käesoleva seaduse §-s 37 sätestatud korras, arvestades järgmiste erisustega:
1) keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamise teade peab sisaldama strateegilise planeerimisdokumendi eelnõuga tutvumise aega ja viisi;
2) keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek kestab sama kaua kui strateegilise planeerimisdokumendi eelnõu avalik väljapanek, kuid mitte vähem kui 21 päeva;
3) planeerimisseaduse § 19 punktis 1 nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek kestab vähemalt 14 päeva.”;

15) paragrahvi 44 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „§ 35 lõikes 4” tekstiosaga „§ 33 lõikes 6”;

16) paragrahvi 44 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „35” arvuga „33”.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json