Teksti suurus:

Vabariigi Presidendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.11.2010
Avaldamismärge:RT I, 16.11.2010, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.11.2010 otsus nr 755

Vabariigi Presidendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 27.10.2010

§ 1.   Vabariigi Presidendi valimise seaduse (RT I 1996, 30, 595; 2007, 44, 316) § 22 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kohaliku omavalitsuse volikogu esindaja või käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2–4 sätestatud juhtudel esindajate valimine toimub volikogu istungil ülesseatud kandidaatide seast ühes hääletusvoorus. Igal volikogu liikmel on üks hääl. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat või käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2–4 sätestatud juhul enim hääli saanud kandidaadid. Kui kandidaatidele antud häälte arvu võrdsuse tõttu ei osutu kõik volikogu esindajad valituks, heidetakse võrdselt hääli kogunud kandidaatide vahel liisku.”

§ 2. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 2010, 19, 101) § 45 lõiget 5 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Käesoleva seaduse § 22 1. lõike punktis 27 ettenähtud küsimuse otsustamisel kohaldatakse Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 22 lõiget 41.”

Keit Pentus
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json