Teksti suurus:

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 16.11.2012, 1

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 12.11.2012 nr 46

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõigete 5 ja 6, § 54 lõike 3, § 572 lõigete 5 ja 8, sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7, töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 2 ning kogumispensionide seaduse § 11 lõike 12 punktide 1 ja 2 ning § 661 lõike 8 punktide 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruses nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 deklaratsiooni vormi TSD „Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon” (edaspidi määruse lisa 1 vorm TSD) rida 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6. Kohustusliku kogumispensioni makse ja täiendav sissemakse
(vormi TSD lisa 1 veeru 10 kokkuvõte)”;

2) määruse lisa 1 vormi TSD märkuste punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15. Real 6 näidatakse ka kogumispensionide seaduse § 10 lõikes 1 ning § 661 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kogumispensioni täiendavad sissemaksed.”;

3) määruse lisa 2 vormi TSD lisa 1 „Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks” (edaspidi määruse lisa 2 vormi TSD lisa 1) märkustes ja määruse lisa 10 tõendi vormi TSM „Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutuste tõend” (edaspidi määruse lisa 10 tõendi vorm TSM) märkustes asendatakse sõnad „avalik teenistuja” ja „teenistuja” läbivalt sõnaga „ametnik” vastavas käändes;

4) määruse lisa 3 vormi TSD lisa 2 „Mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks” märkuste punkti 4 ja määruse lisa 11 tõendi vormi TSM 1 „Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutatud sotsiaalmaksu tõend” märkuste punkti 5 koodid 19 ja 19a sõnastatakse järgmiselt:

„19 – avalikus teenistuses töötamisest saadud tasu, välja arvatud koodiga 19a märgitav teenistusest vabastamisel ametnikule või töötajale makstav hüvitis; tööandja makstav haigushüvitis; ametniku või töötaja eest tasutud III samba sissemakse;

19a – teenistusest vabastamisel ametnikule või töötajale makstav hüvitis;”;

5) määruse lisa 5 vormi TSD lisa 4 „Erisoodustused” märkuste punktis 13 asendatakse sõna „teenistuja” sõnaga „ametnik” vastavas käändes;

6) määruse lisa 9 vormi ESD „Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel” märkuste punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6. Veerus 6 näidatakse sotsiaalmaksuseaduse §-de 6 ja 61 kohaselt sätestatud erijuht, mille alusel makstakse isiku eest sotsiaalmaksu. Sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1 punktide koodid on järgmised:
    punkti 1 kood – 611
    punkti 11 kood – 6111
    punkti 2 kood – 612
    punkti 21 kood – 6121
    punkti 22 kood – 6122
    punkti 3 kood – 613
    punkti 31 kood – 6131
    punkti 32 kood – 6132
    punkti 5 kood – 615
    punkti 6 kood – 616
    punkti 61 kood – 6161
    punkti 7 kood – 617
    punkti 8 kood – 618
    punkti 9 kood – 619
    punkti 10 kood – 6110
    punkti 11 kood – 6211
    punkti 13 kood – 6213
Sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 11 kood – 620.
Sotsiaalmaksuseaduse § 61 kood – 810.”;

7) määruse lisa 21 vormi INF 12 „Mitteresidentidele makstud intressi deklaratsioon” märkuste punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5. Deklaratsioonis näidatakse füüsilisele isikule makstud intress, kui intressi saaja elukohariik on Euroopa Liidu teine liikmesriik või kui isiku elukoht on mõni järgmistest territooriumidest: Gibraltar, Guernsey, Jersey, Mani saar, Aruba, Curaçao saar, Sint Maarten, Briti Neitsisaarte asumaa või Montserrati asumaa.”;

8) määruse lisa 2 vormi TSD lisa 1 kehtestatakse käesoleva määruse lisa 1 sõnastuses (lisatud);

9) määruse lisa 10 tõendi vorm TSM kehtestatakse käesoleva määruse lisa 2 sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 punktid 1, 2 ja 7–9 jõustuvad 2013. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Määruse § 1 punktid 3–6 jõustuvad 2013. aasta 1. aprillil.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Vormi TSD lisa 1

Lisa 2 Vorm TSM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json