Teksti suurus:

Maaeluministri määruse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 16.11.2017, 1

Maaeluministri määruse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord” muutmine

Vastu võetud 13.11.2017 nr 73

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõike 6 alusel.

Maaeluministri 14. aprilli 2016. a määrust nr 22 „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja peab avalikkust teavitama, et toetatav tegevus viiakse ellu fondi toetuse abil, esimesel võimalusel alates toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui toetuse abil soetatakse asi, peab toetuse saaja avalikkust teavitama alates asja ostmise või kasutusse saamise hetkest.

(12) Kui toetuse abil tehakse ehitus- või muud sarnast tegevust, peab toetuse saaja avalikkust teavitama alates ehitus- või muu sarnase tegevuse alustamise hetkest.”;

3) paragrahvi 4 lõikest 1 jäetakse välja teine lause;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui toetuse saajal on veebileht, avaldatakse logo ja embleem komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 763/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) kohaldamise eeskirjad seoses teavitamis- ja avalikustamismeetmete tehnilise kirjeldusega ning liidu embleemi loomise juhistega (ELT L 209, 16.07.2014, lk 1–4), artikli 2 lõikes 4 sätestatud tingimuste kohaselt.”;

5) paragrahvi 5 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „70 × 120” tekstiosaga „70 × 110”;

6) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui fondi toetuse abil tehakse ehitustööd, mille toetussumma on kuni 50 000 eurot, paigaldatakse ehitusobjektile plakat. Plakat paigaldatakse pärast ehitustööde lõppemist, kuid hiljemalt viimase väljamaksetaotluse esitamise tähtpäevaks.

(2) Plakatile kantakse logo ja embleem, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti plakati pindalast, ning toetatava tegevuse nimetus ja eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30 protsenti plakati kõrgusest.

(3) Plakati minimaalne suurus on A3.”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json