Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 16.11.2021, 4

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 11.11.2021 nr 28

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruses nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 24 järgmises sõnastuses:

„(24) Võru maakonna Võru valla Raiste küla lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 24.”;

2) lisas 1 „Asustusüksuste nimistu” lisatakse Võru maakonna Võru valla külade loetelu lahtrisse sõna „Kamnitsa” järele sõna „Kanariku”;

3) määrust täiendatakse lisaga 24 „Kanariku küla lahkmejoon” (lisatud).

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 24 Kanariku küla lahkmejoon

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json