Teksti suurus:

Biokütuse, biometaani ja elektrienergia statistikaga ning kasvuhoonegaaside heitkoguste statistikaga kauplemise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.11.2022, 2

Biokütuse, biometaani ja elektrienergia statistikaga ning kasvuhoonegaaside heitkoguste statistikaga kauplemise kord

Vastu võetud 14.11.2022 nr 90

Määrus kehtestatakse vedelkütuse seaduse § 26 lõike 4 ja atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1234 lõike 3 alusel.

§ 1.  Terminid

  (1) Biokütuse, biometaani või elektrienergia statistika on elektrooniline tõend megadžaulides (edaspidi MJ), mis tõendab biokütuse tarbimisse lubamist või biometaani või elektrienergia lõpptarbimisse andmist.

  (2) Kasvuhoonegaaside heitkoguste statistika (edaspidi KHG statistika) on elektrooniline tõend, mis tõendab kütusega või tarnitud energiaga seotud kasvuhoonegaaside heitkogustega võrdväärse süsinikdioksiidi kogumassi vähendamist tonnides (edaspidi t CO2ekv).

  (3) Biokütus on biokütus atmosfääriõhu kaitse seaduse § 120 lõike 3 tähenduses.

  (4) Eelkauplemine on kahepoolne tehing eelkauplemise müüja ja eelkauplemise ostja vahel, kus eelkauplemise müüja võtab enne statistika §-s 2 sätestatud korras talle väljastamist kohustuse võõrandada talle väljastatav statistika. Eelkauplemiseks sõlmivad tehingu pooled eelkokkuleppe, milles lepitakse kokku tehingu tingimused.

  (5) Eelkauplemise müüja on biokütust tarbimisse lubav isik ning biometaani või elektrienergia statistikat biometaani või elektrienergiat lõpptarbimisse andev isik.

  (6) Eelkauplemise ostja on eelkauplemise teel statistikat omandav vedelkütuse seaduse § 21 lõikes 1 ja lõikes 9 nimetatud kohustustega kütuse müüja ja kütuse impordi tegevusluba omav isik.

  (7) Biometaani lõpptarbimisse andmine on biometaani lõpptarbimisse andmine vedelkütuse seaduse § 2 lõike 1 punkti 91 tähenduses.

  (8) Elektrienergia lõpptarbimisse andmine on elektrienergia lõpptarbimisse andmine vedelkütuse seaduse § 2 lõike 1 punkti 92 tähenduses.

§ 2.  Biokütuse, biometaani ja elektrienergia statistika väljastamine

  (1) Biokütuse statistika väljastab Keskkonnaamet kütuse käitlemise andmekogus tarnijale vedelkütuse seaduse § 21 lõike 1 tähenduses biokütuse tarbimisse lubamise registreerimisel kütuse käitlemise andmekogus tarbimisse lubamisele järgneval kalendrikuul.

  (2) Biometaani ja elektrienergia statistika väljastab maagaasiseaduse §-s 15 nimetatud süsteemihaldur (edaspidi süsteemihaldaja) vedelkütuse seaduse § 26 lõikes 2 nimetatud digitaalses keskkonnas (edaspidi kauplemisplatvorm) biometaani või elektrienergia lõpptarbimisse andmise registreerimisel.

  (3) Biometaani statistika väljastab süsteemihaldaja biometaani lõpptarbimisse andnud isikule, kes on kauplemisplatvormil gaasitanklas biometaani lõpptarbimisse andmise tõendamiseks kustutanud biometaani päritolutunnistuse. Biometaani lõpptarbimisse andmise tõendamiseks peab vastav biometaan olema antud võrku või tarnitud füüsiliselt maantee- või raudteetransporti. Süsteemihaldaja väljastab biometaani statistika biometaani päritolutunnistuse päritolutunnistuste elektroonilisest andmebaasist kustutamise tulemusel biometaani lõpptarbimisse andmisele järgneval kalendrikuul.

  (4) Lõpptarbimisse antud biometaani kogust arvestatakse biometaani alumise kütteväärtuse järgi kooskõlas vedelkütuse seaduse § 2 lõike 1 punktiga 13.

  (5) Elektrienergia statistika väljastab süsteemihaldaja elektrienergia lõpptarbimisse andnud isikule, kes on registreerinud elektrituruseaduse § 421 lõikes 1 nimetatud andmevahetusplatvormil enda omandis oleva mõõtepunkti, mille kaudu toimub elektrisõiduki laadimine elektrienergiaga, ning võtnud vastava mõõtepunkti arvele kauplemisplatvormil.

  (6) Elektrienergia statistika väljastamiseks edastab elektrienergia lõpptarbimisse andnud isik maanteetranspordis kasutusse antud elektrienergia tunnipõhised kogused elektrituruseaduse § 421 lõikes 1 nimetatud andmevahetusplatvormile hiljemalt kasutusse andmisele järgneva kalendrikuu viiendal kuupäeval või sellele järgneval esimesel tööpäeval. Süsteemihaldaja väljastab elektrienergia statistika nimetatud andmevahetusplatvormile edastatud elektrienergia koguste alusel sama kalendrikuu seitsmendal kuupäeval või sellele järgneval esimesel tööpäeval.

§ 3.  Statistikaga kauplemise osapooled

  (1) Enampakkumise teel saab biokütuse, biometaani või elektrienergia statistikat müüa vastavat statistikat omav isik.

  (2) Enampakkumise teel saab statistikat omandada vedelkütuse seaduse § 21 lõikes 1 ja lõikes 9 nimetatud kohustustega kütuse müüja ja kütuse impordi tegevusluba omav isik ning isik, kellel on kehtiv eelkauplemise teel sõlmitud eelkokkulepe tarbimisse lubatud biokütuse või lõpptarbimisse antud biometaani või elektrienergia müümiseks.

  (3) KHG statistikat saab müüa ning omandada atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1231 lõikes 1 nimetatud kohustusega tarnija atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1231 lõike 5 tähenduses.

§ 4.  Statistikaga kauplemine

  (1) Biokütuse, biometaani ja elektrienergia statistikaga kauplemine toimub eelkauplemise või enampakkumise teel.

  (2) Kokkulepet eelkauplemise teel kalendrikuu jooksul tarbimisse lubatud biokütuse või lõpptarbimisse antud biometaani või elektrienergia statistika võõrandamise kohta on võimalik sõlmida biokütuse tarbimisse lubamise või biometaani või elektrienergia lõpptarbimisse andmise kalendrikuu lõpuni.

  (3) Lõikes 1 nimetatud statistika, mille võõrandamise kohta ei ole biokütuse tarbimisse lubamise või biometaani või elektrienergia lõpptarbimisse andmise kalendrikuu lõpuks sõlmitud lõikes 2 nimetatud eelkokkulepet, müüakse enampakkumise teel.

  (4) KHG statistikaga kauplemine toimub bilateraalselt või enampakkumise teel.

  (5) Biokütuse, biometaani, elektrienergia või KHG statistika ostja ja statistika müüja peavad olema registreerinud end kauplemisplatvormil ja kütuse käitlemise andmekogus.

  (6) Biokütuse statistikaga ja KHG statistikaga kauplemiseks saadab statistika omanik enda kontolt kütuse käitlemise andmekogus elektroonilise kanali kaudu statistika enda kontole kauplemisplatvormil.

§ 5.  Biokütuse, biometaani ja elektrienergia statistikaga eelkauplemine

  (1) Statistika müügiks eelkauplemise teel registreerib eelkauplemise müüja eelkokkuleppe kauplemisplatvormil, esitades järgmised andmed:
  1) eelkauplemise ostja nimi;
  2) teave, kas võõrandatakse biokütuse, biometaani või elektrienergia statistika;
  3) tarbimisse lubatud biokütuse või lõpptarbimisse antud biometaani või elektrienergia kogus MJ-des ning energiasisaldus MJ-des, mis võetakse arvesse vedelkütuse seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmisel;
  4) statistika müügihind;
  5) biokütuse ja biometaani statistika puhul teave, kas tegemist on esimese põlvkonna biokütusega, täiustatud biokütusega vedelkütuse seaduse § 2 tähenduses või muu biokütusega;
  6) biokütuse tarbimisse lubamise kalendriaasta või biometaani või elektrienergia lõpptarbimisse andmise kalendriaasta, millal väljastatava statistika kohta eelkauplemise kokkulepe on sõlmitud.

  (2) Eelkauplemise müüjal on võimalik kauplemisplatvormil fikseerida lõike 1 punktis 3 nimetatud koguse asemel, et:
  1) kogu vastaval kalendriaastal talle väljastatav statistika võõrandatakse eelkokkuleppe alusel;
  2) kogu vastaval kalendriaastal tekkiv statistika, mis ei ole teiste eelkokkulepetega § 5 lõike 1 punkti 3 alusel võõrandatud, võõrandatakse eelkokkuleppe alusel.

  (3) Eelkauplemise kokkuleppe sõlminud eelkauplemise ostja peab seitsme päeva jooksul tehingu registreerimisest kauplemisplatvormil kinnitama eelkokkuleppe. Eelkokkulepe peab olema kinnitatud biokütuse tarbimisse lubamise või biometaani või elektrienergia lõpptarbimisse andmise kalendrikuu lõpuks.

  (4) Eelkokkuleppe teel müüdud biometaani ja elektrienergia statistika väljastamise või biokütuse statistika kütuse käitlemise andmekogust kauplemisplatvormile ülekandmise järel § 4 lõike 6 alusel broneerib süsteemihaldaja statistika eelkauplemise ostjale.

  (5) Eelkauplemise müüja poolt broneeringu kinnitamisel või kui eelkauplemise müüja broneeringut ei kinnita, siis seitsme päeva möödumisel biometaani või elektrienergia statistika väljastamisest või biokütuse statistika kütuse käitlemise andmekogust kauplemisplatvormile ülekandmisest kannab kauplemisplatvorm automaatselt statistika eelkauplemise ostja kontole kauplemisplatvormil. Broneeringu kinnitamisel on müüjal võimalik täpsustada § 5 lõike 1 punkti 4 alusel kauplemisplatvormile esitatud statistika müügihinda.

  (6) Lõigetes 3–5 sätestatud tegevusi korratakse kuni lõike 1 punkti 3 või lõike 2 alusel kauplemisplatvormil registreeritud tehingumaht kalendriaasta kohta on täidetud või kuni kalendriaasta viimase kuu aruande esitamise tähtajani vastavalt vedelkütuse seaduse § 24 lõikes 1 sätestatule.

  (7) Eelkauplemise müüjale väljastatava statistika ülekanne eelkauplemise ostjale toimub eelkokkulepete kauplemisplatvormil registreerimise järjekorras, arvestades igas eelkokkuleppes fikseeritud võõrandatava statistika kogust. Eelkauplemise ostja näeb kauplemisplatvormil enda eelkokkuleppe järjekorranumbri hetkeseisu eelkauplemise müüja arvestuses.

  (8) Eelkokkuleppest taganemiseks kinnitavad tehingu osapooled kauplemisplatvormil soovi tehingust taganeda. Eelkokkuleppe rikkumisel on tehingu osapoolel õigus kauplemisplatvormil eelkokkuleppe registreering ühepoolselt lõpetada.

  (9) Süsteemihaldaja ei kontrolli eelkokkuleppe registreeringu ühepoolse lõpetamise põhjendatust. Eelkokkuleppe registreeringu ühepoolsest lõpetamisest tulenevate õiguslike ja varaliste tagajärgede eest vastutab eelkokkuleppe teise poole ees registreeringu ühepoolselt lõpetanud isik.

  (10) Eelkokkuleppest taganemisel või eelkokkuleppe registreeringu ühepoolsel lõpetamisel ei toimu lõike 5 kohast statistika broneerimist eelkauplemise ostjale ja broneeritud statistika vabaneb edasiseks kauplemiseks.

  (11) Kui eelkauplemise müüjale ei teki kalendriaasta kohta piisavas koguses statistikat, et täita kogu kauplemisplatvormil registreeritud eelkokkuleppe mahtu, väljastab süsteemihaldaja kauplemisplatvormil eelkauplemise ostjale ja eelkauplemise müüjale teatise eelkauplemise müüja kohustuse täitmata jätmise kohta.

§ 6.  KHG statistika müük bilateraalselt

  (1) KHG statistika müügiks bilateraalselt kannab müüja enda kontolt kauplemisplatvormil KHG statistika t CO2ekv üle ostja kontole kauplemisplatvormil. KHG statistika ülekandel esitab müüja kauplemisplatvormil müüdava koguse hinna.

  (2) KHG statistikat saab bilateraalselt üle kanda atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1231 lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmise kalendriaasta vältel või kuni atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1233 lõikes 1 sätestatud kalendriaasta viimase kuu aruande esitamise tähtpäevani.

§ 7.  Enampakkumine

  (1) Biokütuse, biometaani, elektrienergia või KHG statistika müügiks enampakkumise teel määrab müüja kauplemisplatvormil müügipakkumises pakutavale biokütuse, biometaani, elektrienergia või KHG statistikale miinimumhinna, millega on nõus statistikat müüma, enampakkumise miinimumsammu ja pakkumise tähtaja, mis peab olema vähemalt kolm kalendripäeva, kellaaja täpsusega. Müüja võib määrata müügipakkumises muid enampakkumise tingimusi.

  (2) Biokütuse, biometaani ja elektrienergia statistika müügipakkumises esitatakse lisaks lõikes 1 sätestatule:
  1) paragrahvi 5 lõike 1 punktides 2, 3 ja 5 sätestatud teave;
  2) müüdava statistikaga seotud kasvuhoonegaaside heitkoguste mahukus, milleks on kütusega või tarnitud energiaga seotud kasvuhoonegaaside heitkogustega võrdväärse süsinikdioksiidi kogumass jagatuna kütuse või tarnitud energia kogu energiasisaldusega, kütuse puhul väljendatuna selle minimaalse kütteväärtusena (g CO2ekv/MJ).

  (3) KHG statistika müügipakkumises esitatakse lisaks lõikes 1 sätestatule KHG statistika kogus süsihappegaasi ekvivalendi tonnides.

  (4) Statistikat omandada sooviv isik teeb statistika omandamiseks kauplemisplatvormil pakkumise, mis esimese pakkumise puhul on võrdne miinimumhinnaga või ületab miinimumhinda ning järgnevate pakkumiste puhul ületab eelnevat kõige kõrgemat pakkumist vähemalt miinimumsammu ulatuses.

  (5) Enda omandis olevale statistikale ei ole võimalik pakkumist teha.

  (6) Kauplemisplatvorm kuvab müügil oleva statistika kõige kõrgemat pakkumist hetkeseisuga.

  (7) Enampakkumine on pikeneva lõpuga. Pakkumiste esitamine lõpeb müüja määratud tähtpäeval ja kellaajal, kui 15 minutit enne märgitud kellaaja saabumist ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist. Kui 15 minuti jooksul enne tähtaja saabumist laekub uus pakkumine, loetakse selle pakkumise laekumise hetk pikeneva lõpu perioodi uueks alguseks ja enampakkumine pikeneb. Enampakkumine pikeneb 15 minuti võrra seni, kuni selle aja jooksul laekub uus pakkumine. Enampakkumine lõpeb, kui 15 minuti jooksul ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist. Kui enampakkumine ei ole lõppenud varem, lõpeb enampakkumine 48 tunni möödumisel müügipakkumises märgitud enampakkumise lõpu ajast.

  (8) Enampakkumise lõppemisele järgnevad kauplemisplatvormil järgmised toimingud:
  1) müüja ja kõige kallima pakkumise teinud statistikat omandada sooviv isik (edaspidi enampakkumise võitja) saavad kauplemisplatvormil vastava teatise;
  2) vastav statistika broneeritakse kauplemisplatvormil enampakkumise võitjale;
  3) müüja kinnitab kauplemisplatvormil enampakkumise tulemuse seitsme kalendripäeva jooksul;
  4) kui müüja ei kinnita enampakkumise tulemust punktis 3 sätestatud tähtajaks, vabaneb enampakkumisele esitatud statistika broneeringust ning süsteemihaldajal on võimalik avalikustada vastavasisuline teave kauplemisplatvormil;
  5) pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist kannab süsteemihaldaja statistika enampakkumise võitja kontole kauplemisplatvormil.

  (9) Enampakkumist ei saa tühistada.

  (10) Omandatud statistikat on õigus enampakkumise teel uuesti võõrandada, saates statistika eelnevalt enda kontolt kütuse käitlemise andmekogus elektroonilise kanali kaudu enda kontole kauplemisplatvormil.

§ 8.  Andmete avaldamine

  (1) Süsteemihaldaja avaldab kauplemisplatvormil kvartalipõhiselt hiljemalt kvartalile järgnevaks 20. kuupäevaks süsteemihaldaja loodud metoodika kohaselt kaalutud keskmise biokütuse, biometaani, elektrienergia ja KHG statistika müügihinna. Süsteemihaldaja avaldab metoodika hiljemalt 1. jaanuaril 2024. a.

  (2) Süsteemihaldaja avaldab kauplemisplatvormil ajakohasena eelkauplemise müüja täidetud kohustuste mahu protsendina kõigist eelkauplemise müüja sõlmitud eelkokkulepetest.

§ 9.  Andmevahetus

  (1) Kauplemisplatvorm edastab viivitamatult automaatselt elektroonilise kanali kaudu kütuse käitlemise andmekogusse biometaani ja elektrienergia lõpptarbimisse andmise andmed ning andmed biokütuse, biometaani või elektrienergia statistika või KHG statistika omaniku vahetuse kohta.

  (2) Biometaani lõpptarbimisse andmisel edastatakse lõike 1 kohaselt:
  1) lõpptarbimisse andja äriregistri kood;
  2) lõpptarbimisse andmise aasta;
  3) lõpptarbimisse andmise kuu;
  4) biokütuse kombineeritud nomenklatuuri kood;
  5) biometaani päritolutunnistuse väljastamise number;
  6) lõpptarbimisse antud biometaani kogus MJ-des kordajateta;
  7) biometaani statistika kogus MJ-des kordajateta, mille süsteemihaldaja väljastab biometaani lõpptarbimisse andnud isiku kontole kauplemisplatvormil;
  8) mitmekordselt arvesse võetava lõpptarbimisse antud biometaani kogus vedelkütuse seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmisel;
  9) kas lõpptarbimisse antud biometaan vastab atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel sätestatud biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele;
  10) biometaani tooraine;
  11) biometaani tootmise viis;
  12) biometaani alumine kütteväärtus (MJ/kg);
  13) energiaühiku kasvuhoonegaaside heitkoguste mahukus (g CO2ekv/MJ);
  14) biometaani tüüp – esimese põlvkonna biokütus, täiustatud biokütus või muu biokütus;
  15) biometaani tootva käitise töö alustamise kuupäev;
  16) kauplemisplatvormi genereeritud biometaani lõpptarbimisse andmise ID.

  (3) Elektrienergia lõpptarbimisse andmisel edastatakse lõike 1 kohaselt:
  1) lõike 2 punktides 1–3 nimetatud andmed;
  3) maanteetranspordis kasutusse antud elektrienergia kogus jõuseadme kasuteguri kohandustegurita MJ-des;
  4) lõpptarbimisse antud elektrienergia kogus MJ-des kordajateta;
  5) elektrienergia statistika kogus MJ-des kordajateta, mille süsteemihaldaja väljastab elektrienergiat lõpptarbimisse andnud isiku kontole kauplemisplatvormil;
  6) kauplemisplatvormi genereeritud elektrienergia lõpptarbimisse andmise ID.

  (4) Biokütuse, biometaani või elektrienergia statistika omaniku vahetusel edastatakse lõike 1 kohaselt:
  1) ostja äriregistri kood;
  2) kauplemisplatvormi genereeritud biometaani või elektrienergia lõpptarbimisse andmise ID või viide kütuse käitlemise andmekogu ülekandetehingule;
  3) kauplemisplatvormi genereeritud biometaani või elektrienergia statistika omaniku vahetuse tehingu ID või kütuse käitlemise andmekogust edastatud biokütuse, biometaani või elektrienergia statistika dokumendi number;
  4) biokütuse, biometaani või elektrienergia statistika kogus MJ-des kordajateta.

  (5) KHG statistika omaniku vahetusel edastatakse lõike 1 kohaselt:
  1) ostja äriregistri kood;
  2) viide kütuse käitlemise andmekogu ülekandetehingule;
  3) kütuse käitlemise andmekogust edastatud dokumendi number;
  4) KHG statistika kogus (t CO2ekv).

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json