Teksti suurus:

Erakorraline toetus põllumajandustootjate elujõulisust ohustava majandusliku kahju hüvitamiseks

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT I, 16.11.2023, 3

Erakorraline toetus põllumajandustootjate elujõulisust ohustava majandusliku kahju hüvitamiseks

Vastu võetud 15.11.2023 nr 80

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 2 lõike 2 ja § 7 lõike 2 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2023/1465, milles käsitletakse erakorralise rahalise toetuse andmist põllumajandussektoritele, mida mõjutavad põllumajandustootjate majandusliku elujõulisusega seotud konkreetsed probleemid (ELT L 180, 17.07.2023, lk 21–27), artikli 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllumajandustootjate elujõulisust ohustava majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks erakorralise toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord.

§ 2.  Toetuse andmise tingimused

  (1) Toetust antakse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2023/1465 tingimuste kohaselt põllumajandustootjate elujõulisust ohustava majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks põllumajanduslikus tegevusvaldkonnas, kus põllumajandustootjate elujõulisust ohustava majandusliku kahju mõju on suurem.

  (2) Põllumajandustootjate elujõulisust ohustava majandusliku kahju mõju on suurem järgmistes põllumajanduslikes tegevusvaldkondades:
  1) piimatootmine;
  2) lamba- ja kitsekasvatus;
  3) lihaveisekasvatus;
  4) õuna- ja sõstrakasvatus.

  (3) Toetust antakse järgmiselt:
  1) piimatõugu lehma kohta;
  2) ute, emakitse ning vähemalt 10 kuu vanuse utt-talle ja emase kitsetalle kohta;
  3) ammlehma ja vähemalt kaheksa kuu vanuse lihatõugu lehmmullika, sealhulgas ristandi kohta;
  4) õuna- ja sõstraistandiku hektari kohta.

  (4) Toetust antakse ühes või mitmes lõikes 2 nimetatud põllumajanduslikus tegevusvaldkonnas põllumajandustootja elujõulisust ohustava majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks.

§ 3.  Nõuded taotlejale

  (1) Toetust antakse füüsilisest isikust ettevõtjale või juriidilisele isikule, kes tegeleb Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodete, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmisega § 2 lõikes 2 nimetatud tegevusvaldkonnas (edaspidi koos taotleja) ning kes:
  1) pidas 31. oktoobri 2023. aasta seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt viit, kuid mitte rohkem kui 135 piimatõugu lehma, kelle pidamisest ta oli registripidajat teavitanud hiljemalt 7. novembriks 2023. aastal;
  2) pidas 31. oktoobri 2023. aasta seisuga põllumajandusloomade registri andmetel kokku vähemalt kümmet utte, emakitse või vähemalt 10 kuu vanust utt-talle või emast kitsetalle, kelle pidamisest ta oli registripidajat teavitanud hiljemalt 7. novembriks 2023. aastal;
  3) pidas 31. oktoobri 2023. aasta seisuga põllumajandusloomade registri andmetel kokku vähemalt viit ammlehma või vähemalt kaheksa kuu vanust lihatõugu lehmmullikat, sealhulgas ristandit, kelle pidamisest ta oli registripidajat teavitanud hiljemalt 7. novembriks 2023. aastal;
  4) kasvatas 2022. aastal õunu või sõstraid kokku vähemalt 0,5 hektaril ja sai 2022. aastal põllumajandustoodete müügist kogu tema kasutuses olnud põllumaa ja püsikultuuridealuse maa hektari kohta vähemalt 500 eurot müügitulu.

  (2) Õuna- ja sõstrakasvatuse valdkonnas peab majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni vormi E esitamise kohustus olema täidetud hiljemalt 1. novembriks 2023. aastal.

§ 4.  Toetuse ühikumäär ja toetuse suuruse arvutamine

  (1) Toetuse ühikumäära § 2 lõikes 3 nimetatud põllumajanduslooma või hektari kohta otsustab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA), arvestades toetuse andmiseks eraldatud rahalisi vahendeid ja nende jaotust tegevusvaldkondade vahel ning nende tegevusvaldkondade kõikide nõuetekohaste põllumajandusloomade või hektarite arvu.

  (2) Põllumajandusloomade puhul arvutatakse toetuse suurus nende põllumajandusloomade arvu alusel, keda taotleja pidas §-s 3 sätestatud kuupäeva seisuga.

  (3) Õuna- ja sõstrakasvatuse puhul arvutatakse toetuse suurus nende hektarite alusel, millel taotleja kasvatas 2022. aastal õunu või sõstraid.

§ 5.  Toetuse taotlemine

  (1) PRIA teeb põllumajandusloomade registri ning põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmete alusel kindlaks toetuse saamiseks õigustatud isikud.

  (2) PRIA eeltäidab põllumajandusloomade registri ning põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmete alusel toetuse saamiseks õigustatud isiku eest elektroonilise taotluse ja teeb selle PRIA e-teenuse keskkonnas kättesaadavaks 6. detsembriks 2023. aastal.

  (3) Taotluses sisalduvad järgmised andmed:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) tegevusvaldkond, milles tekkinud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks toetust taotletakse, ja toetusõiguslike loomade või hektarite arv.

  (4) Taotleja on kohustatud kontrollima eeltäidetud taotluses sisalduvate andmete õigsust ja nende ebaõigsuse või puudulikkuse korral sellest PRIAt teavitama. Taotleja esitab eeltäidetud ja kontrollitud taotluse PRIA e-teenuse keskkonnas hiljemalt 13. detsembriks 2023. aastal.

  (5) Õuna- ja sõstrakasvatuse valdkonnas saamise nõuetele vastav taotleja, kelle andmed ei ole põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrist kättesaadavad ning kelle eest ei ole PRIA e-teenuse keskkonnas lõike 2 kohaselt taotlust eeltäitnud, esitab PRIAle hiljemalt 13. detsembriks 2023. aastal digitaalselt allkirjastatud taotluse elektrooniliselt, mis sisaldab lisaks lõikes 3 sätestatud andmetele järgmiseid andmeid:
  1) selle katastriüksuse katastritunnus, millel paikneb taotleja põld, millel ta kasvatas 2022. aastal õunapuid või musta-, punase- või valgesõstrapõõsaid, ning selle põllu number ja pindala 0,01 hektari täpsusega, mille kohta ta toetust taotleb, märkides ära ka põllul kasvatatava põllumajanduskultuuri nimetuse ja pindala iga toetatava põllumajanduskultuuri lõikes;
  2) selle katastriüksuse katastritunnus, millel paiknes 2022. aastal taotleja kasutuses olnud põllumaa ja püsikultuuridealune maa, selle põllumaa ja püsikultuuridealuse maa pindala 0,01 hektari täpsusega, märkides ära ka põllul kasvatatava põllumajanduskultuuri nimetuse.

§ 6.  Taotluse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotleja vastavust toetuse saamiseks esitatud nõuetele taotluse, muude dokumentide ja andmekogude alusel ning vajaduse korral kohapealse kontrolli käigus.

  (2) PRIA esitab Maksu- ja Tolliametile § 3 lõike 1 punkti 4 kohaste füüsilisest isikust ettevõtjate nimekirja 2022. aastal esitatud tuludeklaratsiooni vormi E andmete saamiseks.

  (3) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 4 nimetatud isiku majandustegevusega seotud andmed tehakse kindlaks 2022. aasta majandusaasta aruande ja tuludeklaratsiooni vormi E andmete põhjal. Kui äriühingust taotleja majandusaasta ei lange kokku kalendriaastaga ja 2022. aasta põllumajandustoodete müügitulu andmed ei ole seetõttu äriregistrist kättesaadavad, tõendab taotleja nõutava müügitulu olemasolu muude dokumentide alusel.

  (4) Taotleja teeb PRIAle teatavaks kõik taotluse rahuldamise otsuse tegemiseks vajalikud asjaolud.

§ 7.  Taotluse rahuldamine ja toetuse maksmine

  (1) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, kui taotleja vastab toetuse saamiseks esitatud nõuetele.

  (2) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse sellise aja jooksul, et toetus oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt 31. jaanuaril 2024. aastal.

§ 8.  Rakendussäte

  Määrus kehtib 31. detsembrini 2024. aastal.

Madis Kallas
Regionaalminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json