Teksti suurus:

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 3.2-5/23/2195-1

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.11.2023
Avaldamismärge:RT I, 16.11.2023, 5

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 3.2-5/23/2195-1

Vastu võetud 15.11.2023


Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, aadressiga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab Transpordiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb peadirektori 11.05.2023 käskkirja nr 1.1-1/23/79 alusel,

ja

Cramo Estonia AS, registrikoodiga 10166658, aadressiga Kadaka tee 131/4, 12915 Tallinn (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Merike Katkosilt, kes tegutseb põhikirja alusel,

Transpordiamet ja Teostaja, keda edaspidi nimetatakse eraldi Pool või koos Pooled,

võttes aluseks:
• Liiklusseaduse (edaspidi LS) § 191 lõike 1 ja § 192;
• majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” (edaspidi Määrus), eelkõige selle § 4 lõike 3;
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/858;
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 168/2013;
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 167/2013;

sõlmisid käesoleva sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:


1. MÕISTED

Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:

1.1. Ülevaatus – registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontroll;

1.2. Volitatud isik – Teostajaga töö-, käsundus- või töövõtulepingu või muu sarnase teenuse osutamise lepingu sõlminud isik, kes on Teostaja poolt Lepingus sätestatud korras määratud Ülevaatust teostama ning Andmeid esitama;

1.3. Sõiduk – mootorsõiduk või haagis, millele Teostajal on tulenevalt Lepingust õigus teostada Ülevaatust;

1.4. Andmed – Sõiduki andmed.


2. LEPINGU EESMÄRK JA ESE

2.1. Lepinguga annab Transpordiamet Teostajale õiguse Lepingu alusel teostada Ülevaatust ja esitada andmeid Transpordiametile Lepingus sätestatud tingimustel.

2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele O2-kategooria DINO sõidukitele (edaspidi Sõiduk).

2.3. Pärast Ülevaatuse teostamist peab Teostaja sisestama ja esitama Andmed Transpordiametile selleks ettenähtud Transpordiameti poolt välja töötatud infosüsteemis.

2.4. Teostaja tegutseb Ülevaatuse teostamisel ning Andmete sisestamisel ja esitamisel Transpordiametile enda poolt Lepingus sätestatud tingimustel määratud Volitatud isikute kaudu, kes peavad vastama Lepingu tingimustele.


3. LEPINGU DOKUMENDID

3.1. Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja Lepingu lisadest.

3.2. Pooled juhinduvad Lepingu täitmisel lisaks punktis 3.1 nimetatud dokumentidele ka Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest ja standarditest ning vajadusel muudest vastava valdkonna tehnilistest dokumentidest.


4. TEOSTAJA KOHUSTUSED

4.1. Teostaja on kohustatud teostama Ülevaatust ja juhinduma seejuures eelkõige LS-st, Määrusest.

4.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust üksnes Eesti Vabariigi territooriumil ja tema poolt müüdavatele Sõidukitele.

4.3. Ülevaatuse teostamisel peab Teostaja kontrollima Andmete vastavust dokumentidele.

4.4. Teostaja peab omama Sõidukite valmistajatehasega sõlmitud ametlikku lepingut või ametliku maaletooja volitust, mis annab õiguse Sõidukite müügiks Eestis.

4.5. Teostaja kohustub määrama Lepinguga samas vormis taotluse alusel Volitatud isikud, kes hakkavad Ülevaatust teostama ning Andmeid esitama.

4.6. Teostaja edastab Transpordiametile Andmed Lepingu punktis 2.3 nimetatud infosüsteemi vahendusel.

4.7. Teostajal peab olema Volitatud isikuga sõlmitud töö-, käsundus- või töövõtuleping või muu sarnane teenuse osutamise leping. Teostaja kohustub tagama, et Ülevaatust teostaksid ja Andmeid esitaksid ainult Volitatud isikud.

4.8. Teostaja kohustub tagama, et Volitatud isikud esitaksid Transpordiametile ainult tõeseid Andmeid.

4.9. Teostaja kohustub tagama, et Volitatud isikud esitaksid Andmed, mis on vajalikud konkreetse Sõiduki identifitseerimiseks, elektrooniliselt Lepingu punktis 2.3 nimetatud infosüsteemis. Sõidukite korral, millel on EÜ kogu sõiduki tüübikinnitus, tuleb lisaks Andmetele esitada tüübivastavuse tunnistuse (Certificate of Conformity) koopia.

4.10. Teostaja kohustub järgima head klienditeeninduse tava, olema usaldusväärne ning tagama kõrge töö ja teeninduse kvaliteedi, samuti järgima kõiki seaduseid ja muid õigusakte, mis käsitlevad Lepinguga reguleeritavat valdkonda.

4.11. Teostaja kohustub teavitama viivitamata Lepinguga samas vormis Transpordiametit probleemidest, mis takistavad või häirivad Lepingu täitmist.

4.12. Teostajal ei ole lubatud kasutada Transpordiameti nime, logosid, kujutisi või muid andmeid ilma Transpordiameti eelneva nõusolekuta.

4.13. Teostaja kohustub tagama, et Sõidukid, mille kohta Teostaja esitab Andmed Transpordiametile, vastaksid Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele.

4.14. Teostaja kohustub tagama, et kolmandatel isikutel ei oleks juurdepääsu Lepingu punktis 2.3 nimetatud infosüsteemile ja kaitsma oma arvuteid kolmandate isikute eest.

4.15. Teostaja peab tagama Lepingu kehtivuse ajal ning ühe aasta jooksul pärast Lepingu lõppemist Transpordiametile viivitamatu ja takistusteta juurdepääsu kõikidele andmetele ja dokumentidele, mis puudutavad Ülevaatuse teostamist ja Andmete esitamist.

4.16. Teostaja on kohustatud viivitamata, s.o mitte hiljem kui 24 tunni jooksul teavitama Transpordiametit Volitatud isikuga sõlmitud lepingu lõppemisest või peatumisest, samuti muust olulisest informatsioonist, mis seab ohtu või võib ohtu seada Lepingu nõuetekohase täitmise.

4.17. Teostaja peab vajadusel võimaldama Volitatud isikute koolituse.

4.18. Teostaja peab vastama LS § 192 lõikes 1 sätestatud nõuetele, arvestades LS § 192 lõikes 2 sätestatud erisustega.


5. POOLTE ÕIGUSED

5.1. Teostajal on õigus saada Transpordiametilt informatsiooni Ülevaatuse teostamisega seonduvates küsimustes ja saada juurdepääs Lepingu punktis 2.3 nimetatud infosüsteemile.

5.2. Transpordiametil on õigus kontrollida Lepingu täitmist Teostaja poolt ning esitatud Andmete ja dokumentide õigsust.

5.3. Transpordiamet võib teha päringuid Sõidukite kohta otse nende valmistajatehasele.

5.4. Transpordiametil on õigus keelduda Teostaja poolt esitatud Andmete ja dokumentide tunnustamisest, kui esineb põhjendatud kahtlus nende õigsuses.

5.5. Transpordiamet võib ajutiselt peatada juurdepääsu Lepingu punktis 2.3 nimetatud infosüsteemile, kui esineb kahtlus selle kuritarvitamises Teostaja poolt või kui Teostaja ei suuda tagada Lepingust tulenevaid kohustusi.


6. POOLTE VASTUTUS

6.1. Pooled kannavad Lepingu mittekohase täitmise korral õigusaktides ja Lepingus sätestatud vastutust.

6.2. Teostaja vastutab Ülevaatuse teostamisel õigusaktides, eelkõige Määruses kehtestatud nõuete rikkumise eest.

6.3. Teostaja on kohustatud hüvitama Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega, tekitatud kahju täies ulatuses.

6.4. Transpordiametil on Teostaja poolse Lepingu rikkumise korral õigus nõuda Teostajalt leppetrahvi kuni 1000 eurot iga rikkumise eest. Leppetrahvinõue või teade leppetrahvinõude esitamise kavatsuse kohta tuleb esitada 90 kalendripäeva jooksul vastavast rikkumisest teadasaamisest arvates.

6.5. Juhul kui Teostaja süül on liiklusregistrisse kantud ebaõigeid Andmeid, on Teostaja viivitamatult kohustatud esitama õiged andmed ja hüvitama ebaõigete Andmete esitamise tõttu tekkinud kahju, sealhulgas liiklusregistri andmete muutmise eest ettenähtud riigilõiv.

6.6. Pooled on kokku leppinud, et Teostaja kohustub hüvitama Lepingu täitmise käigus tekkinud kahju kolmandatele isikutele. Teostaja kohustub oma kulul esindama Transpordiametit Lepingu alusel täidetavate ülesannete või toimingutega seotud kõigis vaidlustes, sealhulgas kohtuvaidlustes kolmandate isikutega ning kandma kõik sellega kaasnevad menetluskulud.


7. JÄRELEVALVE LEPINGU TÄITMISE ÜLE

7.1. Lepingu täitmise järelevalve teostamise ja Ülevaatuse kvaliteedi kontrolli õigus on Transpordiametil volitatud esindajate kaudu.

7.2. Puudus(t)e avastamisel on Transpordiameti esindajal õigus teha Teostajale ettekirjutus puudus(t)e kõrvaldamiseks ettekirjutuses määratud tähtaja jooksul, kusjuures tähtaja määrab esindaja lähtuvalt puuduste iseloomust. Käesolevas punktis nimetatud ettekirjutuse tegemine ei välista lisaks seadustes või Lepingus sätestatud muude õiguskaitsevahendite rakendamist.


8. LEPINGU MUUTMINE

8.1. Lepingut saab muuta Poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised. Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana.

8.2. Transpordiamet võib Lepingut muuta ühepoolselt juhul, kui see on vajalik tulenevalt LS, Määruse või muu õigusakti sätte muutumisest.


9. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

9.1. Leping jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist ja kehtib 3 aastat. Juhul kui ei esine aluseid Lepingu pikendamata jätmiseks, pikeneb Leping automaatselt 3 aastaks. Lepingu pikendamata jätmise aluseks on muu hulgas punktis 4.18 nimetatud kohustuse rikkumine Teostaja poolt. Lepingu pikendamata jätmise kohta peab Transpordiamet Teostajale esitama vastavasisulise teate vähemalt 2 kuud enne Lepingu tähtaja saabumist.

9.2. Pool võib Lepingu korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele Poolele ette vähemalt 1 kuu.

9.3. Transpordiamet võib Lepingu erakorraliselt üles öelda juhul, kui Teostaja rikub oluliselt Lepingut.

9.4. Pooled on kokku leppinud, et oluliseks Lepingu rikkumiseks loetakse muu hulgas, kuid mitte ainult järgmisi asjaolusid:
9.4.1. korduv ebaõigete Andmete esitamine;
9.4.2. Transpordiameti poolt Lepingu täitmise üle järelevalve teostamise käigus tuvastatud korduv Lepingu tingimuse mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine;
9.4.3. punkti 4.2 rikkumine;
9.4.4. punktis 7.2 nimetatud ettekirjutuse tähtajaks täitmata jätmine.

9.5. Pooled on kokku leppinud, et Transpordiamet võib Lepingu erakorraliselt üles öelda ka järgmistel juhtudel:
9.5.1. Teostaja kaotab kasvõi ajutiselt punktis 4.4 nimetatud õiguse;
9.5.2. Teostaja tegevusala muutub;
9.5.3. Teostaja tegevus Sõidukite toomisel Eesti Vabariiki või nende müümisel Eesti Vabariigis on õigusvastane;
9.5.4. Eesti Vabariigi seaduste või muude õigusaktide muutmise tõttu muutub Lepingu täitmine võimatuks.

9.6. Leping loetakse lõppenuks, kui Teostaja tegevus on lõpetatud või kuulutatakse välja Teostaja pankrot.

9.7. Käesoleva Lepingu sõlmimisega loetakse lõppenuks kõik Poolte vahel varasemalt sõlmitud lepingud ja kokkulepped Ülevaatuse teostamise ning Andmete töötlemise valdkonnas.


10. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

10.1. Lepingu täitmisega seotud isikuandmete töötlemisel tuleb rakendada asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et töötlemine vastab isikuandmete kaitse üldmääruses (IKÜM) ja isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetele (edaspidi koos: Isikuandmete õigusaktid).

10.2. Volitatud töötlejal (Teostaja) on keelatud kaasata teist volitatud töötlejat ilma vastutava töötleja (Transpordiamet) eelneva konkreetse või üldise kirjaliku loata.

10.3. Lepingu alusel töödeldakse Lepingu esemega seotud isikute isikuandmeid.

10.4. Lepingu alusel töödeldakse isikuandmeid eesmärgiga täita Leping ja saavutada ettenähtud tulemused.

10.5. Lepingu alusel töödeldakse isikuandmeid üksnes Lepingu kehtivuse ajal.

10.6. Volitatud töötleja on lisaks isikuandmete õigusaktides sätestatule kohustatud:
10.6.1. töötlema isikuandmeid vajaliku hoolsusega ja ainult ulatuses, mis on vajalik Lepingus kokkulepitud teenuse osutamiseks;
10.6.2. töötlema isikuandmeid ainult vastutava töötleja dokumenteeritud juhiste alusel;
10.6.3. hoidma Lepingu täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid konfidentsiaalsena;
10.6.4. täitma andmeturbe seaduslikke nõudeid ja rakendama andmete kaitseks piisavaid ning kaasaegseid kaitsemeetmeid;
10.6.5. aitama vastutaval töötlejal täita kohustusi seoses andmesubjektide esitatud taotlustega;
10.6.6. aitama vastutaval töötlejal täita IKÜM artiklites 32–36 sätestatud kohustusi, võttes arvesse isikuandmete töötlemise laadi ja volitatud töötlejale kättesaadavat teavet;
10.6.7. pärast andmetöötlusteenuse osutamise lõppu kustutama kõik isikuandmed ja olemasolevad koopiad;
10.6.8. tegema vastutavale töötlejale kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik IKÜM artiklis 28 sätestatud kohustuste täitmise tõendamiseks ning võimaldama vastutaval töötlejal või tema poolt volitatud muul audiitoril teha auditeid, sealhulgas kontrolle, ja panustama sellesse;
10.6.9. järgima isikuandmete õigusaktides sätestatud tingimusi teise volitatud töötleja kaasamiseks.


11. LÕPPSÄTTED

11.1. Leping on sõlmitud elektroonilises vormis ja allkirjastatakse Poolte poolt digitaalselt. Pooltevaheline asjaajamiskeel on eesti keel.

11.2. Lepingu sisu on avalik teave, välja arvatud juhul, kui Teostaja ei teavita Transpordiametile hiljemalt Lepingu allkirjastamise hetkeks seaduslikku alust, mille kohaselt saab juurdepääsu Lepingu sisule osaliselt või täielikult piirata.

11.3. Pooltevahelised Lepinguga seonduvad teated peavad olema Lepinguga samas vormis, välja arvatud Lepingus otseselt sätestatud juhtudel või juhul, kui need on informatiivse iseloomuga, millel ei ole õiguslikke tagajärgi. Transpordiamet võib edastada Ülevaatusega seonduvat informatsiooni, sealhulgas Ülevaatust puudutavaid juhendeid või soovitusi punktis 12.2 nimetatud elektronposti aadressile e-kirjaga. Nimetatud e-kiri loetakse Teostaja poolt kättesaaduks selle saatmisele järgnevaks tööpäevaks.

11.4. Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada Lepingust tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel, mitte kahjustades seejuures Poolte Lepingust ja seadusest tulenevaid õigusi ega huve. Kui kokkulepet nimetatud viisil ei saavutata, lahendatakse kõik Lepingust tulenevad vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt kohtus.

11.5. Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud Lepinguga, juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.


12. POOLTE KONTAKTANDMED

12.1. Transpordiameti poolt:
Riina Samelselg, e-post: [email protected], telefon +372 620 1200.

12.2. Teostaja poolt:
Eero Aarniste, e-post: [email protected], telefon +372 5662 4727.


13. ALLKIRJAD

Transpordiamet:

Teostaja:

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

 

 

Jürgo Vahtra

Merike Katkosilt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json