Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2010, 1

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Vastu võetud 06.12.2010 nr 67

Määrus kehtestatakse „Maakatastriseaduse” § 20 lõike 2, „Kalapüügiseaduse” § 11 lõigete 12, 15 ja 16 ning § 14 lõike 4, „Keskkonnatasude seaduse” § 11 lõike 2 punktide 2 ja 3, § 12 lõike 2, § 31 lõike 4, § 59 lõike 4, „Jahiseaduse” § 14 lõike 3 ja § 34 lõike 12, „Looduskaitseseaduse” § 61 lõike 2, „Pakendiseaduse” § 21 lõigete 2, 3, 5 ja 6, „Välisõhu kaitse seaduse” § 50 lõike 2, § 90 lõike 2, § 120 lõike 3, „Metsaseaduse” § 10 lõigete 7, 11 ja 12, § 23 lõigete 2 ja 10, § 37 lõike 11 ja § 38 lõike 1, „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 12 lõike 4 ja „Riigivaraseaduse” § 57 lõike 1 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 12. märtsi 2001. a määruse nr 14 „Katastrikaardi alusena kasutatavate kaartide, plaanide ja ortofotode kasutamise kord ja tasumäärad” muutmine

Keskkonnaministri 12. märtsi 2001. a määruses nr 14 „Katastrikaardi alusena kasutatavate kaartide, plaanide ja ortofotode kasutamise kord ja tasumäärad” (RTL 2001, 39, 534; 2009, 79, 1139) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 punktides 1 ja 2 asendatakse sõnad „30 senti” sõnadega „0,01 eurot”;

2) määruse lisa 1 punktid 3.1–3.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3.1. Eesti Põhikaart

Lehtede arv või lehtedega kaetav ala

Vektorkuju

Ühik

Põhiinfo

Üks infokiht

Areaalide kiht

1–9 lehte

1 leht

115

25,5

11,5

10–50 lehte

1 leht

95,5

23,95

9,55

üle 50 lehe

1 leht

63,5

15,95

6,35

Vald

1 vald

955

239,5

95,5

Maakond

1 maakond

9550

2395

955

Eesti

 

51 000

12 750

5100

3.2. Vektorkujul linnaplaanid

Lehtede arv või lehtedega kaetav ala

Ühik

Täistasumäär

Vektorkuju

Rasterkuju

1 asula 

1 km2

 200 

 20 

3.3. Eesti Mullakaart 1 : 10 000

Mullakaart antakse kasutusse ainult vektorformaadis.

Lehtede arv või lehtedega kaetav ala

Ühik

Täistasumäär

1–9 lehte

1 lehe hind

25,5

10–50 lehte

1 lehe hind

23,95

üle 50 lehe

1 lehe hind

15,95

Vald

1 valla hind

239,5

Maakond

1 maakonna hind

2395

Eesti

 

12 750

Rasterkujul digitaalkaardid

 Lehtede arv või lehtedega kaetav ala

Ühik

Kaart
1 : 10 000

Ortofotod või fotoplaanid 1 : 2000, 1 : 10 000

Tehtud enne 1991. a, skaneeritud

Tehtud pärast 1991. a, skaneeritud

Tehtud pärast 1991. a, digitaaltehnoloogiat kasutades

1–5 lehte

1 leht

1,5

2,9

4,45

9,55

6–20 lehte

1 leht

1

1,9

2,85

8,3

21–99 lehte

1 leht

0,75

1,25

1,9

7

üle 100 lehe

1 leht

0,6

1,1

1,25

5,7

3.4. Laserskanneerimisandmed ja kõrguskaardid

Laserskanneerimisandmete ja kõrguskaartide kaardilehe maksumuse arvutamise aluseks on kaardilehe piiridesse jäävate kõrguspunktide arv. Laserskanneerimisandmete tuhande kõrguspunkti hind on 0,06 eurot.

Kõrguskaartide tuhande kõrguspunkti hind on 0,006 eurot.”;

3) määruse lisas 2 esitatud lepingute (Tüüp A/B1, Tüüp A/B2, Tüüp A/B3, Tüüp A/B4) punktides 4.2 asendatakse sõnad „30 000 krooni” sõnadega „1917,35 eurot”;

4) määruse lisas 3 esitatud üleandmise ja vastuvõtmise aktis asendatakse kopeerimise ühiku hinna number „0,3” numbriga „0,01” ja eriväljatrüki ühiku hinna number „400” numbriga „25,00” ning käibemaksumäär „18%” asendatakse käibemaksumääraga „20%”;

5) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 (lisatud).

§ 2. Keskkonnaministri 22. jaanuari 2003. a määruse nr 7 „Jahipiirkonna kasutusõiguse loa vorm” muutmine

Keskkonnaministri 22. jaanuari 2003. a määruse nr 7 „Jahipiirkonna kasutusõiguse loa vorm” (RTL 2003, 15, 195; 2009, 11, 131) lisa „Jahipiirkonna kasutusõiguse loa vorm” punktis 4 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 3. Keskkonnaministri 1. aprilli 2004. a määruse nr 11 „Eripüügiloa vorm, taotluse läbivaatamise, loa väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning eripüügiõiguse tasu” muutmine

Keskkonnaministri 1. aprilli 2004. a määruses nr 11 „Eripüügiloa vorm, taotluse läbivaatamise, loa väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning eripüügiõiguse tasu” (RTL 2004, 40, 661; 2006, 19, 330) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 1 punktides 1, 5 ja 6 ning § 101 punktides 1, 5 ja 6 asendatakse sõnad „10 krooni” sõnadega „0,63 eurot”;

2) paragrahvi 10 lõike 1 punktides 2 ja 9 ning § 101 punktides 2 ja 9 asendatakse sõnad „30 krooni” sõnadega „1,91 eurot”;

3) paragrahvi 10 lõike 1 punktides 3 ja 8 ning § 101 punktides 3 ja 8 asendatakse sõnad „15 krooni” sõnadega „0,95 eurot”;

4) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 4 ning § 101 punktis 4 asendatakse sõnad „20 krooni” sõnadega „1,27 eurot”;

5) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 7 ning § 101 punktis 7 asendatakse sõnad „100 krooni” sõnadega „6,39 eurot”.

§ 4. Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 123 „Piirkonna välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava sisule esitatavad nõuded ja koostamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 123 „Piirkonna välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava sisule esitatavad nõuded ja koostamise kord” (RTL 2004, 128, 1987; 2009, 11, 131) lisas 1 esitatud tabeli päises kustutatakse sõnad „tuh kroonides”.

§ 5. Keskkonnaministri 17. jaanuari 2005. a määruse nr 3 „Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu määrad” muutmine

Keskkonnaministri 17. jaanuari 2005. a määruse nr 3 „Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu määrad” (RTL 2005, 14, 130; 124, 1970) § 1 lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Jahipiirkonna ühe aasta kasutusõiguse tasu suurus eurodes jahimaa tuhande hektari kohta sõltuvalt jahimaa kvaliteediklassist on järgmine:

Jahimaa kvaliteediklass

Ulukiliik

I

II

III

IV

V

Põder

178,95

159,77

127,82

95,86

63,91

Metssiga

  95,86

  76,69

  51,12

38,34

25,56

Punahirv

  38,34

  31,95

  25,56

19,17

15,97

Metskits

  35,15

  28,12

  20,45

17,89

   12,78”.

§ 6. Keskkonnaministri 3. veebruari 2005. a määruse nr 5 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise loa taotlusele ja kauplemisloa sisule esitatavad nõuded, kauplemisloa andmise kord ning kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise aruande esitamise, järelevalve ja andmete tõendamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 3. veebruari 2005. a määruse nr 5 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise loa taotlusele ja kauplemisloa sisule esitatavad nõuded, kauplemisloa andmise kord ning kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise aruande esitamise, järelevalve ja andmete tõendamise kord” (RTL 2005, 19, 204) lisas 1 esitatud tabeli alapunktis 8.2. kustutatakse sõnad „(tuhat krooni)”.

§ 7. Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruse nr 11 „Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu” muutmine

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruses nr 11 „Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu” (RTL 2005, 28, 387; RT I 2010, 33, 174) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 121 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „15 krooni” sõnadega „0,95 eurot”;

2) paragrahvi 121 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „25 krooni” sõnadega „1,59 eurot”;

3) paragrahvi 121 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad „120 krooni” sõnadega „7,66 eurot”;

4) paragrahvi 121 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad „180 krooni” sõnadega „11,50 eurot”.

§ 8. Keskkonnaministri 23. märtsi 2005. a määruse nr 19 „Pakendi tagatisraha suurus” muutmine

Keskkonnaministri 23. märtsi 2005. a määruses nr 19 „Pakendi tagatisraha suurus” (RTL 2005, 37, 523; 2010, 25, 436) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktides 1, 2, 3, 4 ja 6 asendatakse sõnad „1 kroon” sõnadega „0,06 eurot”;

2) paragrahvi 1 punktis 5 asendatakse sõnad „0,5 krooni” sõnadega „0,03 eurot”.

§ 9. Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määruse nr 72 „Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht” muutmine

Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määruses nr 72 „Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht” (RTL 2005, 116, 1828; 2009, 67, 988) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ühe isendi küttimiseks antava suurulukiloa hind jahiulukiliikide kaupa on järgmine:

Suuruluki liik

Jahiulukiliigi ühe isendi küttimiseks antava suurulukiloa hind eurodes

1. Põder

1.1. pull

95,86

1.2. lehm

63,91

1.3. vasikas

31,95

2. Punahirv

1.1. pull

31,95

1.2. lehm

15,97

1.3. vasikas

  6,39

3. Metssiga

3.1. vanusega üle 1 aasta

12,78

3.2. vanusega kuni 1 aasta (põrsas)

  3,19

4. Metskits

4.1. sokk

  9,58

4.2. kits

  6,39

4.3. tall

     3,19”;

2) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõnad „10 krooni” sõnadega „0,63 eurot”.

§ 10. Keskkonnaministri 20. detsembri 2005. a määruse nr 77 „Keskkonnatasu arvutuse vormid” muutmine

Keskkonnaministri 20. detsembri 2005. a määruses nr 77 „Keskkonnatasu arvutuse vormid” (RTL 2005, 123, 1950; 2010, 18, 317) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisades 1–5 asendatakse läbivalt sõna „täiskroonides” sõnaga „eurodes” ning sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

2) määruse lisas 1 asendatakse sõnad „kr/ühik” sõnadega „eurot/ühik”;

3) määruse lisas 2 asendatakse sõnad „krooni/m3” sõnadega „eurot/m3”;

4) määruse lisades 3, 4 ja 5 asendatakse sõnad „kr/t” sõnadega „eurot/t”.

§ 11. Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord” muutmine

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruses nr 13 „Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord” (RTL 2006, 19, 331; RT I 2010, 44, 265) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 7 asendatakse sõnad „15 miljonit krooni” sõnadega „958 675 eurot”;

2) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad „5 miljonit krooni” sõnadega „319 559 eurot”;

3) paragrahvi 9 lõike 3 punktides 1, 4, 5, 7 ja 8 asendatakse sõnad „100 000 krooni” sõnadega „6392 eurot”;

4) paragrahvi 9 lõike 3 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad „300 000 krooni” sõnadega „19 174 eurot”;

5) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 6 asendatakse sõnad „50 000 krooni” sõnadega „3196 eurot”;

6) paragrahvi 10 lõikes 4 asendatakse sõnad „1 miljoni krooni” sõnadega „63 912 eurot”.

§ 12. Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruse nr 76 „Välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru andmise kord ja vorm” muutmine

Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruse nr 76 „Välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru andmise kord ja vorm” (RTL 2006, 91, 1683; 2010, 18, 316) lisas esitatud tabeli 13 päises kustutatakse sõnad „tuh kroonides”.

§ 13. Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 84 „Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm” muutmine

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 84 „Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm” (RTL 2006, 93, 1726; 2009, 11, 131) lisa 3 tabelites 1–4 asendatakse läbivalt sõnad „(kr/euro)” sõnaga „(euro)”.

§ 14. Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused” muutmine

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruses nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused” (RTL 2007, 4, 66; 2010, 18, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisas 3 asendatakse sõnad „kr/m3” sõnadega „eurot/m3” ning sõnad „kr/tk” sõnadega „eurot/tk”;

2) määruse lisas 5 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 15. Keskkonnaministri 13. märtsi 2008. a määruse nr 9 „Meetme „Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine” tingimused” muutmine

Keskkonnaministri 13. märtsi 2008. a määruses nr 9 „Meetme „Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine” tingimused” (RTL 2008, 23, 356; RT I 2010, 62, 453) asendatakse § 15 lõike 3 punktis 7 sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 16. Keskkonnaministri 30. juuni 2008. a määruse nr 25 „Meetme „Keskkonnajärelevalve arendamine” tingimused” muutmine

Keskkonnaministri 30. juuni 2008. a määruse nr 25 „Meetme „Keskkonnajärelevalve arendamine” tingimused” (RTL 2008, 57, 788) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõike 7 punktis 8 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

2) määruse lisas esitatud ettepanekuvormi punktis 2.5 asendatakse läbivalt lühend „EEK” sõnaga „eurot”.

§ 17. Keskkonnaministri 10. septembri 2008. a määruse nr 40 „Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord” muutmine

Keskkonnaministri 10. septembri 2008. a määruses nr 40 „Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord” (RTL 2008, 77, 1062; 2009, 11, 131) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad „ 117 350 krooni (7500 eurot)” sõnadega „7500 eurot”;

2) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõnad „469 398 krooni (30 000 eurot)” sõnadega „30 000 eurot”;

3) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „ 5000 krooni” sõnadega „320 eurot” ja sõnad „50 000 krooni” sõnadega „3196 eurot”;

4) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse sõnad „1000–2000 krooni” sõnadega „64–128 eurot”;

5) paragrahvi 8 lõikes 6 asendatakse sõnad „15 000 krooni” sõnadega „959 eurot”;

6) paragrahvi 8 lõikes 7 asendatakse sõnad „10 000 krooni” sõnadega „640 eurot”;

7) paragrahvis 10 asendatakse sõnad „50 000 krooni” sõnadega „3196 eurot”;

8) määruse lisa 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8. Karjatamise arvestuslik maksumus päevas on:
1) täiskasvanud lambal – 0,4 eurot;
2) üle 3 aasta vanusel hobusel – 1 euro;
3) kuni 3 aasta vanusel hobusel – 0,7 eurot;
4) lehmal – 1,3 eurot;
5) üle 1 aasta vanusel noorveisel – 0,7 eurot;
6) 6 kuu kuni 1 aasta vanusel noorveisel – 0,4 eurot.”;

9) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 (lisatud).

§ 18. Keskkonnaministri 2. veebruari 2009. aasta määruse nr 9 „Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine” tingimused” muutmine

Keskkonnaministri 2. veebruari 2009. aasta määruses nr 9 meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine” tingimused (RTL 2009, 16, 190; 2010, 18, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõike 7 punktis 8 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

2) määruse lisa punktis 2.5 asendatakse läbivalt sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 19. Keskkonnaministri 11. veebruari 2009. a määruse nr 11 „Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm ja nõuded sisule ning metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuste täpsustatud määrad” muutmine

Keskkonnaministri 11. veebruari 2009. a määruses nr 11 „Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm ja nõuded sisule ning metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuste täpsustatud määrad” (RTL 2009, 18, 219; RT I 2010, 27, 139) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad „3 129 320 krooni” sõnadega „200 000 eurot”;

2) paragrahvi 7 lõikes 6 asendatakse sõnad „400 krooni” sõnadega „26 eurot”;

3) paragrahvi 9 lõikes 4 asendatakse sõnad „1000 krooni” sõnadega „64 eurot”;

4) paragrahvi 10 lõike 7 punktis 1 asendatakse sõnad „2,50 krooni” sõnadega „0,16 eurot”;

5) paragrahvi 10 lõike 7 punktis 2 asendatakse sõnad „1500 krooni” sõnadega „96 eurot” ning sõnad „1000 krooni” sõnadega „64 eurot”;

6) paragrahvi 10 lõike 7 punktis 3 asendatakse sõnad „2000 krooni” sõnadega „128 eurot”;

7) paragrahvi 10 lõike 7 punktis 4 asendatakse sõnad „1500 krooni” sõnadega „96 eurot”;

8) paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse sõnad „50 000 krooni” sõnadega „3196 eurot” ning sõnad „10 000 krooni” sõnadega „640 eurot”;

9) paragrahvi 11 lõikes 5 asendatakse sõnad „250 krooni” sõnadega „16 eurot”;

10) paragrahvi 12 lõikes 4 asendatakse sõnad „193 krooni” sõnadega „13 eurot”;

11) paragrahvi 12 lõikes 5 asendatakse sõnad „248 krooni” sõnadega „16 eurot”;

12) paragrahvi 13 lõikes 4 asendatakse sõnad „1500 krooni” sõnadega „96 eurot”;

13) paragrahvi 13 lõike 6 punktis 1 asendatakse sõnad „9000 krooni” sõnadega „576 eurot”;

14) paragrahvi 13 lõike 6 punktis 2 asendatakse sõnad „250 000 krooni” sõnadega „15 978 eurot”;

15) paragrahvi 13 lõike 6 punktis 3 asendatakse sõnad „100 000 krooni” sõnadega „6392 eurot”;

16) paragrahvi 13 lõike 6 punktis 4 asendatakse sõnad „50 000 krooni” sõnadega „3196 eurot”;

17) paragrahvi 13 lõikes 6 punktis 5 asendatakse sõnad „150 krooni” sõnadega „10 eurot”;

18) paragrahvi 15 lõikes 4 asendatakse sõnad „15 000 krooni” sõnadega „959 eurot” ning sõnad „10 080 krooni” asendatakse sõnadega „645 eurot”;

19) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3 (lisatud).

§ 20. Keskkonnaministri 13. veebruari 2009. aasta määruse nr 12 „Meetme „Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel” tingimused” muutmine

Keskkonnaministri 13. veebruari 2009. aasta määruses nr 12 „Meetme „Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel” tingimused” (RTL 2009, 19, 235; 2010, 18, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõike 7 punktis 8 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

2) määruse lisa punktis 2.5 asendatakse sõna „kroonid” sõnaga „eurot” ning sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 21. Keskkonnaministri 26. juuni 2009. a määruse nr 30 „Meetme „Keskkonnaseire arendamine” tingimused” muutmine

Keskkonnaministri 26. juuni 2009. a määruses nr 30 „Meetme „Keskkonnaseire arendamine” tingimused” (RTL 2009, 54, 787; RT I 2010, 33, 173) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõike 7 punktis 8 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

2) määruse lisa punktis 2.5 asendatakse lühend „EEK” sõnaga „eurot”.

§ 22. Keskkonnaministri 1. juuli 2009. a määruse nr 34 „Meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine” tingimused” muutmine

Keskkonnaministri 1. juuli 2009. a määruses nr 34 „Meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine” tingimused” (RTL 2009, 55, 811; RT I 2010, 47, 280) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „15 miljonit krooni” sõnadega „958 674 eurot”;

2) paragrahvi 12 lõike 6 punktis 2 asendatakse sõnad „100 miljoni krooni” sõnadega „6 391 165 eurot”;

3) paragrahvi 17 lõike 1 punktides 1, 2, 4 ja 6 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

4) paragrahvi 18 lõike 6 punktides 7 ja 8 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

5) määruse lisa 1 vormis 1 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

6) määruse lisa 2 osa II „Juhendmaterjal Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotlusega seotud projekti majandus- ja finantsanalüüsi koostamiseks” punkti 2 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:

„Projekti abikõlblike kulude kogumaht peab olema vähemalt 958 674 eurot.”;

7) lisa 2 osa II „Juhendmaterjal Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotlusega seotud projekti majandus- ja finantsanalüüsi koostamiseks” punktis 25 esitatud tabelis asendatakse lühend „EEK” sõnaga „eurot”.

§ 23. Keskkonnaministri 25. septembri 2009. a määruse nr 53 „Meetme „Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate sulgemine ja tuhaärastussüsteemi uuendamine” tingimused” muutmine

Keskkonnaministri 25. septembri 2009. a määruse nr 53 „Meetme „Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate sulgemine ja tuhaärastussüsteemi uuendamine” tingimused” (RTL 2009, 76, 1104) § 14 lõike 7 punktides 8 ja 9 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 24. Keskkonnaministri 2. novembri 2009. a määruse nr 61 „Meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamine” investeeringute kava alusel toetuse andmise ja kasutamise tingimused” muutmine

Keskkonnaministri 2. novembri 2009. a määruses nr 61 „Meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamine” investeeringute kava alusel toetuse andmise ja kasutamise tingimused” (RTL 2009, 82, 1192) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõike 7 punktis 8 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

2) määruse lisa punktis 2.5 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 25. Keskkonnaministri 28. aprilli 2010. a määruse nr 14 „Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 28. aprilli 2010. a määruse nr 14 „Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord” (RTL 2010, 22, 391) § 13 lõikes 4, § 14 lõikes 7 ja § 15 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna „täiskroonides” sõnaga „täiseurodes”.

§ 26. Keskkonnaministri 21. juuni 2010. a määruse nr 22 „Meetme „Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse” tingimused” muutmine

Keskkonnaministri 21. juuni 2010. a määruses nr 22 „Meetme „Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse” tingimused” (RT I 2010, 40, 238) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõikes 3 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

2) paragrahvi 15 lõike 4 punktides 8 ja 9 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 27. Keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määruse nr 24 „Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine” tingimused avatud taotlemise korral” muutmine

Keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määruses nr 24 „Meetme „Vooluveekogude parandamine” tingimused avatud taotlemise korral” (RT I 2010, 46, 274) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „250 000 krooni” sõnadega „15 977 eurot.”;

2) paragrahvi 8 lõikes 5 asendatakse sõnad „3 129 320 krooni (200 000 eurot)” sõnadega „200 000 eurot”.

§ 28. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Jaanus Tamkivi
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa 1 Keskkonnaministri 12.03.2001. a määruse nr 14 lisa 4

Lisa 2 Keskkonnaministri 10.09.2008. a määruse nr 40 lisa 2

Lisa 3 Keskkonnaministri 11.02.2009. a määruse nr 11 lisa 3

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json