Teksti suurus:

Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2010, 27

Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.03.2005 nr 11
RTL 2005, 34, 483
jõustumine 27.03.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.10.2008RTL 2008, 84, 116119.10.2008
17.09.2010RT I 2010, 67, 50425.09.2010
03.12.2010RT I, 15.12.2010, 101.01.2011

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 151 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse teadus- ja arendusasutustele baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord, sh baasfinantseerimise kogumahu jaotus, mahu määramise kriteeriumid ning teadus- ja arendusasutusele eraldatava baasfinantseerimise mahu määramise kord.

  (2) Baasfinantseerimist eraldatakse teadus- ja arendusasutustele, mille teadus- ja arendustegevust on korraliselt positiivselt evalveeritud.
[RT I 2010, 67, 504 - jõust. 25.09.2010]

  (3) Avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusest teadus- ja arendusasutuse baasfinantseerimine määratakse vastavale avalik-õiguslikule juriidilisele isikule eraldatava baasfinantseerimise mahu hulgas.
[RTL 2008, 84, 1161 - jõust. 19.10.2008]

2. peatükk BAASFINANTSEERIMISE MAHU MÄÄRAMISE TINGIMUSED 

§ 2.   Baasfinantseerimise kogumahu jaotus

  (1) Baasfinantseerimisele riigieelarves ette nähtud vahendite kogumahust 95 protsenti eraldatakse arvestades baasfinantseerimise alusandmete esitamise aastale eelneva kolme aasta teadus- ja arendustegevuse tulemusi ja lähtudes §-s 3 toodud kvaliteedikriteeriumide proportsioonidest.

  (2) Baasfinantseerimisele riigieelarves ette nähtud vahendite kogumahust 5 protsenti eraldatakse rahvusteaduste täiendavaks toetamiseks §-st 4 lähtudes.

§ 3.   Baasfinantseerimise mahu määramise kriteeriumid

  (1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud baasfinantseerimise mahust 50 protsenti eraldatakse proportsionaalselt teadus- ja arendusasutuse osalusel valminud kõrgetasemeliste publikatsioonide arvuga rahvusvahelist tunnustust omavates ajakirjades, kõrgetasemeliste teadusmonograafiate arvuga (arvestades andmete esitaja osaluse mahtu nendes) ning teadus- ja arendusasutusele kuuluvate patentide ja patenditaotluste arvuga järgmise arvestusega:
  1) artikkel, mis on kajastatud Thomson Reuters Web of Science andmebaasis (v.a Thomson Reuters ISI Proceedings poolt refereeritud kogumikud) ja/või Euroopa Teadusfondi humanitaarteaduste loendi ERIH (European Index of the Humanities) kategooriates A ja B, koefitsendiga üks;
[RT I 2010, 67, 504 - jõust. 25.09.2010]
  2) monograafia, mille välja andnud kirjastus on nimetatud Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel avalikustatud rahvusvaheliste teaduskirjastuste loendis ning mis on täielikult valminud andmete esitaja osalusel, koefitsendiga kolm;
[RTL 2008, 84, 1161 - jõust. 19.10.2008]
  3) monograafia, mille välja andnud kirjastus on nimetatud Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel avalikustatud rahvusvaheliste teaduskirjastuste loendis ning millest andmete esitaja osalusel on valminud üks peatükk, koefitsendiga üks;
[RTL 2008, 84, 1161 - jõust. 19.10.2008]
  4) monograafia, mille välja andnud kirjastus on nimetatud Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel avalikustatud rahvusvaheliste teaduskirjastuste loendis ning millest andmete esitaja osalusel on valminud kaks või enam peatükki, kuid mitte terve monograafia, koefitsiendiga kaks;
[RTL 2008, 84, 1161 - jõust. 19.10.2008]
  5) registreeritud patenditaotlus koefitsiendiga kaks ja patent koefitsiendiga kolm.
[RT I 2010, 67, 504 - jõust. 25.09.2010]

  (2) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud baasfinantseerimise mahust 40 protsenti eraldatakse proportsionaalselt järgmiste alus- ja rakendusuuringute või arendustegevuse läbiviimise eest saadud ning teadus- ja arendusasutuse majandusaasta tulemiaruandes kajastatud tekkepõhiste tuludega:
  1) tulu eraõiguslike juriidiliste isikute rahastatud ning nende huvides teostatud projektide ja tellimustööde eest, mille puhul on üheselt tuvastatav, et osutatud teenus ning esitatud finantsdokumendid on seotud teadus- ja arendustegevusega;
  2) tulu riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute rahastatud ning nende huvides teostatud projektide ja tellimustööde eest, mille puhul on üheselt tuvastatav, et osutatud teenus ning esitatud finantsdokumendid on seotud teadus- ja arendustegevusega;
  3) tulu riiklike teadus- ja arendusprogrammide raames rahastatavate alus- ja rakendusuuringute või arendustegevuse läbiviimise eest;
  4) tulu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise programmide raames ettevõtete huvides teostatud projektide ja tellimustööde eest, sõltumata rahastajast;
  5) tulu, mis on saadud toetusena riigieelarve välistest välisvahenditest alus- ja rakendusuuringute või arendustegevuse läbiviimiseks;
  6) tulud litsentside müügist ja patentidest.
[RTL 2008, 84, 1161 - jõust. 19.10.2008]

  (21) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tulude alusel baasfinantseerimise mahu määramisel võetakse ilma eranditeta arvesse Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse raamprogrammides rahastatavatest projektidest saadud tulud, sealhulgas Euratomi raamprogrammist saadud tulud.

  (22) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata tuludele ei arvestata baasfinantseerimise mahu määramisel käesoleva määruse lisa 2 osas B nimetatud eraldisi.
[RTL 2008, 84, 1161 - jõust. 19.10.2008]

  (3) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud baasfinantseerimise mahust 10 protsenti eraldatakse ülikoolile proportsionaalselt ülikooli riiklikult tunnustatud õppekava alusel valminud ning ülikoolis kaitstud doktoritööde arvuga vastavalt Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetele vastava kalendriaasta kohta.
[RT I 2010, 67, 504 - jõust. 25.09.2010]

§ 4.   Rahvusteadustele eraldatav baasfinantseerimine

  (1) Baasfinantseerimist rahvusteaduste arendamiseks eraldatakse lisaks § 2 lõike 1 alusel teadus- ja arendusasutustele eraldatavatele vahenditele.

  (2) Baasfinantseerimise mahu määramisel käsitletakse rahvusteadustena Eesti ajalugu, folkloristikat, keeleteadust, kunstiteadusi (sh muusika- ja teatriteadusi) ja kirjandusteadust, aga ka teisi teadusi, mille uurimistulemustel on otsene mõju eestlaste enesemääratlusele ning mis sellega aitavad kujundada ja säilitada eestlaste identiteeti.
[RTL 2008, 84, 1161 - jõust. 19.10.2008]

  (3) Paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud vahendite jaotuse teadus- ja arendusasutuste vahel määrab haridus- ja teadusminister.
[RT I 2010, 67, 504 - jõust. 25.09.2010]

3. peatükk BAASFINANTSEERIMISE MAHU MÄÄRAMISE KORD 

§ 5.   Teadus- ja arendusasutustele baasfinantseerimise mahu määramise alusandmed

  (1) Baasfinantseerimise mahu määramise alusandmeid, välja arvatud § 3 lõike 1 punktis 1 ja lõikes 3 nimetatud andmed, esitavad teadus- ja arendusasutused (välja arvatud ülikoolide struktuuriüksused) Haridus- ja Teadusministeeriumile või tema poolt selleks volitatud juriidilisele isikule või asutusele baasfinantseerimise jaotuse kinnitamisele eelneva aasta 1. oktoobriks. Avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusest teadus- ja arendusasutuse baasfinantseerimise alusandmed esitatakse avalik-õigusliku juriidilise isiku alusandmete hulgas.
[RTL 2008, 84, 1161 - jõust. 19.10.2008]

  (2) Kui teadus- ja arendusasutusele pole varem baasfinantseerimist määratud, esitatakse alusandmed andmete kogumise aastale eelneva kolme kalendriaasta kohta, varem baasfinantseeritud teadus- ja arendusasutuse puhul andmete kogumise aastale eelneva ühe kalendriaasta kohta.

  (3) Alusandmed esitatakse paberkandjal ning elektrooniliselt elektroonilist töötlemist võimaldavas vormis vastavalt lisadele 1–3:
  1) paragrahvi 3 lõike 1 punktides 2–4 toodud andmed vastavalt lisale 1;
  2) paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud andmed vastavalt lisa 2 osale A;
[RTL 2008, 84, 1161 - jõust. 19.10.2008]
  3) [Kehtetu – RTL 2008, 84, 1161 - jõust. 19.10.2008]

  (4) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1 ja lõikes 3 nimetatud alusandmete kogumist korraldab Haridus- ja Teadusministeerium.
[RTL 2008, 84, 1161 - jõust. 19.10.2008]

  (5) Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus saada baasfinantseerimise taotlejalt lisateavet esitatavate andmete kohta ja kontrollida esitatavate andmete õigsust. Valeandmete esitamise korral vähendatakse järgmisel aastal baasfinantseerimise mahtu liigselt määratud baasfinantseerimise ulatuses.
[RTL 2008, 84, 1161 - jõust. 19.10.2008]

  (6) Baasfinantseerimise taotlejal on õigus vastava taotluse esitamisel saada alusandmete kogujalt teavet baasfinantseerimise mahu määramisel arvestatud alusandmete kohta.
[RTL 2008, 84, 1161 - jõust. 19.10.2008]

§ 6.   Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise mahu kinnitamine

  (1) Baasfinantseerimise jaotuse teadus- ja arendusasutustele kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

  (2) Käskkiri tehakse baasfinantseeritavatele teadus- ja arendusasutusele teatavaks 10 päeva jooksul käskkirja andmisest.

§ 7.   Baasfinantseerimise aruanne

  Teadus- ja arendusasutusele eraldatud baasfinantseerimise kasutamise kohta esitab teadus- ja arendusasutus Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt baasfinantseerimise eraldamisele järgneva aasta 15. veebruariks aruande vastavalt määruse lisas 4 toodud vormile ja aruande seletuskirja.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.   2005. aasta baasfinantseerimise mahu määramine

  2005. aasta baasfinantseerimise mahu määramisel esitatakse baasfinantseerimise alusandmed 2001., 2002. ja 2003. aasta kohta Haridus- ja Teadusministeeriumile 2005. aasta 25. märtsiks ning teadus- ja arendusasutusel on õigus esitada alusandmed § 5 lõikes 3 toodud vorminõudeid mitte järgides.

§ 9.   2009. ja 2010. aasta baasfinantseerimise mahu määramine

  (1) 2009. aasta baasfinantseerimise mahu määramisel arvestatakse baasfinantseerimise alusandmeid 2005. ja 2006. aasta kohta käesolevas määruses kuni 20. septembrini 2008 kehtinud regulatsiooni alusel ning alusandmed 2007. aasta kohta alates 20. septembrist 2008 kehtiva regulatsiooni alusel.

  (2) 2010. aasta baasfinantseerimise mahu määramisel arvestatakse baasfinantseerimise alusandmeid 2006. aasta kohta käesolevas määruses kuni 20. septembrini 2008 kehtinud regulatsiooni alusel ning alusandmeid 2007. ja 2008. aasta kohta alates 20. septembrist 2008 kehtiva regulatsiooni alusel.
[RTL 2008, 84, 1161 - jõust. 19.10.2008]

§ 10.   2011. ja 2012. aasta baasfinantseerimise mahu määramine

  (1) 2011. aasta baasfinantseerimise mahu määramisel arvestatakse baasfinantseerimise alusandmeid 2007. ja 2008. aasta kohta käesolevas määruses kuni 20. septembrini 2010 kehtinud regulatsiooni alusel ning alusandmed 2009. aasta kohta alates 20. septembrist 2010 kehtiva regulatsiooni alusel.

  (2) 2012. aasta baasfinantseerimise mahu määramisel arvestatakse baasfinantseerimise alusandmeid 2008. aasta kohta käesolevas määruses kuni 20. septembrini 2010 kehtinud regulatsiooni alusel ning alusandmeid 2009. ja 2010. aasta kohta alates 20. septembrist 2010 kehtiva regulatsiooni alusel.

[RT I 2010, 67, 504 - jõust. 25.09.2010]

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json