Teksti suurus:

Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2011, 8

Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmine

Vastu võetud 14.12.2011 nr 56

Määrus kehtestatakse „Abieluvararegistri seaduse” § 1 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruses nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” (RT I, 16.06.2011, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Pärast tööpäeva lõppu, kuid enne 00:00 kinnistusosakonna elektroonilisse postkasti saabunud avaldused registreeritakse järgmise tööpäeva hommikul esimestena.

(12) Pärast 00:00 kinnistusosakonna e-postkasti saabunud avaldused registreeritakse sellel tööpäeval saabunud avaldustest viimastena.”;

2) paragrahvi 29 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) E-posti teel esitatud dokumendi salvestab vastav teenistuja selleks määratud serverisse vastavalt abieluvararegistri menetlustarkvara kasutusjuhendile.

(3) Käesoleva määruse § 27 kohaldatakse vastavalt.”;

3) paragrahvi 80 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kinnistus- või registritoimikuga tutvumise kohta märgib tutvumist võimaldanud teenistuja kinnistusraamatuga või abieluvararegistriga tutvumiste ja ärakirjade raamatusse järgmised andmed:
1) sissekande number;
2) tutvuja nimi ja isikut tõendava dokumendi või ametitõendi number;
3) asjaomase registriosa või registrikaardi number;
4) tutvumise kuupäev;
5) viide dokumendile, millega seaduses ettenähtud juhul tutvuja isik või amet tuvastati;
6) tutvumist lubanud isiku nimi ja ametinimetus.”;

4) paragrahvi 80 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Kinnistus- või registritoimikuga tutvuja isik tuvastatakse isikut tõendava dokumendi alusel.

(22) Registriosa või registrikaardi andmetega tutvumise või kinnitamata ärakirja väljastamise kohta kinnistusraamatu või abieluvararegistriga tutvumiste ja ärakirjade raamatusse kannet ei tehta.”;

5) paragrahvi 80 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kinnitatud ärakirja või väljatrüki väljastamise kohta märgib ärakirja või väljatrüki teinud teenistuja kinnistusraamatu või abieluvararegistriga tutvumiste ja ärakirjade raamatusse järgmised andmed:
1) sissekande number;
2) selle isiku nimi, kellele ärakiri väljastati;
3) asjaomase registriosa või registrikaardi number;
4) ärakirja või väljatrüki väljastamise kuupäev;
5) viide dokumendile, millega seaduses ettenähtud juhul tutvuja isik või amet tuvastati;
6) tasutud riigilõivu summa;
7) tutvumist lubanud isiku nimi ja ametinimetus.”;

6) paragrahvi 125 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Abikaasa sünninimena kantakse registrikaardi pealdisesse tema sünnijärgne ees- ja perekonnanimi. Abikaasa sünninimi kantakse registrikaardile ka juhul, kui see ei erine tema olemasolevast ees- ja perekonnanimest.”;

7) paragrahvi 132 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registripäevikut peetakse elektrooniliselt ja sinna kantakse „Abieluvararegistri seaduse” § 13 lõikes 2 sätestatud andmed.”;

8) paragrahvi 187 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Pärast kande tegemist abieluvararegistrisse edastatakse mõlemale abikaasale registrikaardi kinnitamata ärakiri elektrooniliselt või kui kinnistusosakonnale ei ole esitatud abikaasa e-posti aadressi, siis posti teel lihtkirjaga.”;

9) paragrahvi 191 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 198 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kinnistustoimikute üleandmise kohta üleandvast kinnistusosakonnast vastuvõtvasse kinnistusosakonda koostatakse kahes eksemplaris kirjalik akt, millele kirjutavad alla üleandva ja vastuvõtva kinnistusosakonna juhatajad.”;

11) paragrahvi 202 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Abieluvararegistri tööpiirkonna muutumisel teeb üleandev kinnistusosakond registrikaardile märke selle sulgemise kohta ning sulgeb registrikaardi käesolevas määruses registrikaardi sulgemise kohta sätestatud korras.”;

12) paragrahvi 202 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 202 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Suletava registrikaardi teise veergu tehakse märge registrikaardi sulgemise kohta. Märge peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) registrikaardi sulgemise kuupäev;
2) uue registrikaardi avamise kuupäev;
3) vastuvõtva kinnistusosakonna nimi;
4) uue registrikaardi number;
5) kande teinud isiku ametinimetus, nimi ja kande tegemise kuupäev.”;

14) paragrahvi 202 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kandemäärusele kirjutab alla kande teinud isik.”;

15) paragrahvi 204 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Avatava registrikaardi kolmandasse veergu tehakse märge registrikaardi vastuvõtvas kinnistusosakonnas avamise kohta ning märgitakse ära üleandvas kinnistusosakonnas suletud registrikaardi number.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub üldises korras.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punktid 2, 7 ja 9 jõustuvad 1. jaanuaril 2012. aastal.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json