Teksti suurus:

Sisekaitseakadeemia teenistuskohtade koosseis

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2018
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2015, 2

Sisekaitseakadeemia teenistuskohtade koosseis

Vastu võetud 10.12.2015 nr 70

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. aasta määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus” § 23 lõike 2 punkti 13 alusel.

§ 1.   Sisekaitseakadeemia teenistuskohtade koosseis

  (1) Sisekaitseakadeemia teenistuskohtade koosseisu ameti- ja töökohtade arvuks kinnitatakse 268, neist 37 politseiametniku, 29 päästeteenistuja ja 6 vanglaametniku ametikohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ameti- ja töökohad, välja arvatud rektori ametikoht ning tema vahetus alluvuses olevate töötajate ameti- ja töökohad, jaotatakse Sisekaitseakadeemia põhimääruses sätestatud struktuuriüksuste vahel rektori käskkirjaga, millega määratakse teenistuskohtade nimetused ning vajaduse korral moodustatakse struktuuriüksuse koosseisus allüksused.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 27. detsembri 2011. aasta määrus nr 29 „Sisekaitseakadeemia töötajate koosseis” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Margit Gross
Õigusosakonna juhataja kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json