Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2016, 1

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 09.12.2016 nr 141

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruses nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Andmete kinnitamine ei ole käesoleva määrusega sätestatud tähtaegadel kohustuslik, kui kõiki andmeid uuendatakse regulaarselt X-tee kaudu.”;

2) paragrahvi 8 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 81 sõnastatakse järgmiselt:

§ 81. Registri andmete säilitamine

(1) Haridust tõendavate dokumentide alamregistri andmeid säilitab vastutav töötleja kuni 10 aastat alates isiku surmast.

(2) Õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse kantud andmetest säilitab vastutav töötleja § 18 lõike 1 punktides 1–5, 8–11, 20–23 ja 40 ning lõike 3 punktides 1–8, 10–111 ja 13 nimetatud andmeid kuni 10 aastat alates isiku surmast. Kõiki teisi §-s 18 nimetatud andmeid säilitab vastutav töötleja kuni 25 aastat alates isiku kohta esimese kande tegemisest.

(3) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse kantud andmetest säilitab vastutav töötleja § 26 lõike 1 punktides 1–5, 6, 71, 13–15, 30, 31 ja 38–41 ning lõike 2 punktides 1–4, 8, 12, 13, 19–21, 23–24, 60 ja 65 nimetatud andmeid kuni 10 aastat alates isiku surmast. Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 53, 11, 23, 35–36, 42 ja 46–53 ning lõike 2 punktides 51, 7, 25, 28, 36, 37, 42–45 ja 61–64 nimetatud andmeid säilitab vastutav töötleja kuni 10 aastat alates isiku kohta esimese kande tegemisest. Paragrahvi 26 lõike 2 punktides 48–59 nimetatud andmed kustutatakse registrist alaealise 18-aastaseks saamisel. Kõiki teisi §-s 26 nimetatud andmeid säilitab vastutav töötleja kuni 25 aastat alates isiku kohta esimese kande tegemisest.

(4) Säilitustähtaja möödumisel andmed umbisikustatakse.

(5) Registri dokumente hallatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

(6) Rahvusarhiivi poolt arhiiviväärtuslikuks hinnatud andmed antakse üle Rahvusarhiivi arhiiviseaduses sätestatud korras.”;

4) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) kooli lõpueksami keel juhul, kui õpilane ei soorita kutseeksamit.”;

7) paragrahvi 14 lõike 5 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „8–12” tekstiosaga „8–13”;

8) paragrahvi 14 lõiget 5 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Paragrahvi 12 lõike 1 punktis 13 nimetatud andmed kantakse registrisse ainult kutseõppe puhul.”;

9) paragrahvi 14 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 14 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Paragrahvi 12 lõikes 2 nimetatud andmetest saadakse riigieksamina arvestatavatel rahvusvahelistel võõrkeeleeksamitel saavutatud keeletasemed, riigieksamite punktid ning põhikooli ühtlustatud eksamite punktid ja hinded eksamite infosüsteemist (edaspidi EIS).”;

11) paragrahvi 16 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse punktiga 40 järgmises sõnastuses:

„40) alaealisega töötava isikuna töötamise piirang.”;

13) paragrahvi 22 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Paragrahvi 18 lõike 1 punktis 40 nimetatud andmed saadakse ristkasutuse teel karistusregistrist.”;

14) paragrahvi 22 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „1.–5. kuupäeval” tekstiosaga „5.–10. kuupäeval”;

15) paragrahvi 25 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;”;

17) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktidega 52 ja 53 järgmises sõnastuses:

„52) rahvastikuregistri järgne kohaliku omavalitsuse üksus (kood);
53) rahvastikuregistri järgne aadress või sideaadress;”;

18) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 25 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 27 sõnastatakse järgmiselt:

„27) õppetöö toimumise asukohad;”;

20) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 28 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 62 sõnastatakse järgmiselt:

„62) VÕTA raames arvestatud aine- või arvestuspunktide arv (EAP või EKAP);”;

22) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;”;

23) paragrahvi 26 lõike 2 punktid 11 ja 18 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 27 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 2–5, 52 ja 53 ning lõike 2 punktides 2–6 nimetatud andmed saadakse ristkasutuse teel rahvastikuregistrist ning lõike 2 punktis 7 nimetatud andmed rahvastikuregistrist või isiku avalduse alusel.”;

25) paragrahvi 29 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Huviharidust omandavate õpilaste kohta kantakse alamregistrisse § 26 lõike 2 punktides 1–31, 6, 10, 12, 17, 19 ja 21 nimetatud andmed.”;

26) paragrahvi 29 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 46–52 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste kohta. Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 51, 53–60, 66–75 ja 79 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse ainult kõrgharidust omandavate üliõpilaste kohta. Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 61–65 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse kutseõppe õpilaste, üliõpilaste ja eksternide kohta. Paragrahvi 26 lõike 1 punktis 74 nimetatud andmetest kannab õppeasutus registrisse erialastipendiumi, tulemusstipendiumi ja doktorandistipendiumi määramise algus- ja lõpukuupäeva. Muude riiklike stipendiumite määramise andmed kannab registrisse vastutav töötleja. Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 71, 76 ja 77 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse ainult doktoriõppe üliõpilaste kohta. Paragrahvi 26 lõike 1 punktis 78 nimetatud andmed kannab registrisse vastutav töötleja.”;

27) paragrahvid 31 ja 311 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 32 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õppeasutuste alamregistri asutamise ning kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huvihariduse omandamist ning kutseõppe, täienduskoolituse või residentuuri läbimist võimaldavate õppeasutuste üldandmete ning õppe- ja kasvatustööks vajaliku inventari üle ning koolitusloa, majandustegevusteate ja tegevusloa või õppe läbiviimise õiguse olemasolu kontrollimiseks.”;

29) paragrahvi 33 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) digitaalne andmebaas täienduskoolituse läbimist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;
9) digitaalne andmebaas noorte- ja projektlaagri pidajate andmete üle arvestuse pidamiseks.”;

30) paragrahvi 34 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Õppeasutuste alamregistrisse kantakse alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huvihariduse omandamist ning täienduskoolituse, kutseõppe või residentuuri läbimist võimaldavate õppeasutuste ning noorte- ja projektlaagri pidajate andmed.”;

31) paragrahvi 35 lõike 1 punktid 12, 35, 38–41, 44, 45, 49 ja 491 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvi 35 lõike 1 punkt 162 sõnastatakse järgmiselt:

„162) kõrghariduse omandamist võimaldava õppeasutuse õppetöö toimumise asukohad;”;

33) paragrahvi 35 lõiget 1 täiendatakse punktidega 58–70 järgmises sõnastuses:

„58) õppeasutuses arvuteid kokku;
59) arvutite arv õpetajate/õppejõudude kasutuses (v.a lasteaed);
60) arvutite arv lasteaias õpetajate/laste kasutuses kokku;
61) arvutite arv õpilaste/üliõpilaste kasutuses (v.a lasteaed);
62) interneti allalaadimiskiirus (vahemikud);
63) nutiseadmete arv õpetajate/õppejõudude kasutuses (v.a lasteaed);
64) nutiseadmete arv õpilaste/üliõpilaste kasutuses (v.a lasteaed);
65) nutiseadmete arv lasteaias õpetajate kasutuses kokku;
66) EIS e-testide ja turvalise testimise keskkonda kasutada võimaldavate arvutite arv;
67) robootika, elektroonika ja mehhatroonika komplektide arv;
68) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) huviringides osalevate õpilaste arv;
69) IKT aineid õppivate õpilaste arv;
70) täiskasvanute koolituse seaduse § 8 lõikes 5 viidatud valdkonna eest vastutava ministri määruses nimetatud andmed.”;

34) paragrahvi 35 lõike 2 punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

„21) üldhariduskooli huviringides osalevate õpilaste arv kokku ja huvihariduse valdkonniti põhikooli- ja gümnaasiumiastmes;”;

35) paragrahvi 35 lõiget 2 täiendatakse punktidega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„41) õpetajaid abistavate töötajate ametikohtade arv;
42) arvestuslik õppemaksu suurus lapsevanemale kooliastmeti õppeaastas.”;

36) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) koolitusloa, tegevusloa, registreeringu või õppe läbiviimise õiguse andmise otsus;”;

37) paragrahvi 36 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õppeasutuste alamregistrile esitavad andmeid §-s 34 nimetatud õppeasutused, täienduskoolitusasutuste, huvikoolide ning noorte- ja projektlaagrite pidajad.”;

38) paragrahvi 361 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õppeasutused ning huvikooli, täienduskoolitusasutuse, noorte- ja projektlaagri pidajad esitavad andmeid õppeasutuste alamregistrisse digitaalallkirjastatult failiga, riigiportaali eesti.ee kaudu või vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse registrile vormistab registri vastutav töötleja.”;

39) paragrahvi 361 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „õppeasutused” tekstiosaga „ning huvikooli, täienduskoolitusasutuse, noorte- ja projektlaagri pidajad”;

40) paragrahvi 361 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Õppeasutused (välja arvatud huvikoolid) kinnitavad andmete õigsust õppeasutuste alamregistris iga aasta 5.–10. septembriks ning 20.–25. jaanuariks. Käesolevas lõikes sätestatud korda ei kohaldata täienduskoolitusasutuse pidajale.”;

41) paragrahvi 361 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Koolieelsete lasteasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–5, 7–11, 13–16, 18, 55–56, 58, 60, 62 ja 65 ning § 35 lõike 2 punktides 25–29, 33 ja 36–41 nimetatud andmed.”;

42) paragrahvi 361 lõiked 8–10 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–11, 13–16, 18, 22, 23, 25–30, 55–56, 58–59, 61–64 ja 66–69 ning § 35 lõike 2 punktides 2–4, 14–141, 20–21 ja 42 nimetatud andmed.

(9) Kutsehariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–11, 13–16, 18, 24–25, 30, 54–59, 61–64 ja 66–69 nimetatud andmed.

(10) Kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–11, 13–16, 162–164, 18, 30, 58–59 ja 61–62 nimetatud andmed.”;

43) paragrahvi 361 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Täienduskoolitusasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–5, 7–11 ja 13–16 nimetatud andmed. Tasemehariduse omandamist võimaldavad õppeasutused, mis on alamregistrisse kantud, ei pea nimetatud andmeid uuesti esitama. Täienduskoolitusasutuse pidaja kannab iga aasta 31. märtsiks alamregistrisse § 35 lõike 1 punktis 70 nimetatud andmed.

(12) Noorte- ja projektlaagrite kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–5, 7–11 ja 13–16 nimetatud andmed. Noortelaagrite pidajad kannavad andmed õppeasutuste alamregistrisse iga aasta 1.–5. oktoobriks 1. oktoobri seisuga. Projektlaagrite pidajad kannavad andmed õppeasutuste alamregistrisse iga aasta 1.–5. juuliks 1. juuli seisuga.”;

44) paragrahvi 37 punkte 1–3 täiendatakse pärast sõna „koolituslubade” sõnadega „või tegevuslubade”;

45) paragrahvi 37 punktis 4 asendatakse sõna „koolituslubade” sõnadega „kutseõppe läbiviimise õiguse”;

46) paragrahvi 37 punktis 5 asendatakse sõna „koolituslubade” sõnadega „kõrgharidustaseme õppe läbiviimise õiguse”;

47) paragrahvi 37 punktis 6 asendatakse sõnad „ja koolituslubade” tekstiosaga „, registreeringute ja tegevuslubade”;

48) paragrahvi 37 punktis 7 asendatakse sõna „noortelaagrite” sõnadega „noorte- ja projektlaagrite tegevuslubade”;

49) paragrahvi 37 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) digitaalne andmebaas täienduskoolitusasutuse majandustegevusteadete ja täienduskoolituste tegevuslubade ning õppekavade üle arvestuse pidamiseks.”;

50) paragrahvi 38 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse andmed alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- või huvihariduse omandamist ning kutseõppe või residentuuri läbimist võimaldavate õppeasutuste õppekavade, ühisõppekavade, residentuuri programmide, koolituslubade, tegevuslubade, registreeringute, õppekavagrupis ja õppekavarühmas õppe läbiviimise õiguse ja akrediteerimise tulemuse kohta. Alamregistrisse kantakse ka andmed täienduskoolitusasutuse majandustegevusteadete ning loakohustusega täienduskoolituse tegevuslubade ja õppekavade ning noorte- ja projektlaagrite tegevuslubade kohta.”;

51) paragrahvi 39 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse õppekavade, koolituslubade, tegevuslubade, registreeringute ja õppe läbiviimise õiguse kohta järgmised andmed:”;

52) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse ISCED astme kood ja õppekavarühma kood;”;

53) paragrahvi 39 lõike 1 punkte 30–312 täiendatakse pärast sõna „koolitusloa” tekstiosaga „, tegevusloa või registreeringu”;

54) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 35 sõnastatakse järgmiselt:

„35) õppetöö toimumise asukohad;”;

55) paragrahvi 39 lõike 1 punkti 37 täiendatakse pärast sõna „koolitusloa” tekstiosaga „, tegevusloa või registreeringu”;

56) paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse punktidega 45–49 järgmises sõnastuses:

„45) kutsestandardi nimetus;
46) kutsestandardi tase kvalifikatsiooniraamistikus;
47) osakutse nimetus;
48) kutsestandardi järgne spetsialiseerumine;
49) kutsestandardi kehtivuse algus- ja lõpukuupäev.”;

57) paragrahvi 39 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

„(3) Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse täienduskoolitusasutuse majandustegevusteate kohta järgmised andmed:
1) täienduskoolitusasutuse nimi;
2) majandustegevusteate esitamise kuupäev;
3) täienduskoolituse õppekavarühmad;
4) majandustegevusteate kehtivuse lõpp.

(4) Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse loakohustusega täienduskoolituse tegevusloa ja õppekava kohta järgmised andmed:
1) täienduskoolitusasutuse nimi;
2) õppekava nimetus;
3) õppekava kood;
4) vormikohane õppekava koondfail;
5) tegevusloa liik;
6) tegevusloa andnud majandushaldusasutuse nimetus ning selle juhi või volitatud isiku nimi;
7) tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate majandustegevuse nõuete täitmist tõendavad dokumendid;
8) tegevusloa kehtivuse algus;
9) tegevusloa kehtivuse lõpp;
10) tegevusloa andmise otsuse kuupäev;
11) tegevusloa andmise otsuse number.

(5) Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse noorte- ja projektlaagrite tegevusloa kohta järgmised andmed:
1) noorte- või projektlaagri pidaja nimi;
2) tegevusloa liik;
3) tegevusloa andnud majandushaldusasutuse nimetus ning selle juhi või volitatud isiku nimi;
4) tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate majandustegevuse nõuete täitmist tõendavad dokumendid;
5) tegevusloa kehtivuse algus;
6) tegevusloa kehtivuse lõpp;
7) tegevusloa andmise otsuse kuupäev;
8) tegevusloa andmise otsuse number.”;

58) paragrahvi 40 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õppekavade ja programmide sisu liigitamise alusena kasutatakse rahvusvahelist ühtset hariduse liigitust ISCED.

(2) Valdkonna eest vastutav minister moodustab kõrghariduse õppekavade ja programmide ning kutsehariduse õppekavade liigitamise ja nõuetele vastavuse hindamise komisjonid (edaspidi kõrghariduse õppekavakomisjon ja kutsehariduse õppekavakomisjon).”;

59) paragrahvi 41 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õppeasutused ning huvikooli, täienduskoolitusasutuse, noorte- ja projektlaagri pidajad esitavad andmeid õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse digitaalallkirjastatult failiga, riigiportaali eesti.ee kaudu või vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi.”;

60) paragrahvi 41 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „koolitusloa” tekstiosaga „, tegevusloa, registreeringu või õppe läbiviimise õiguse”;

61) paragrahvi 41 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Koolitusloa, tegevusloa, registreeringu või õppe läbiviimise õiguse andmed kantakse registrisse pärast asjaomase loa andmist.”;

62) paragrahv 412 sõnastatakse järgmiselt:

§ 412. Kutseõppe õppekavade taotlusdokumentide esitamise, menetlemise ja registreerimise kord

(1) Kutseõppe õppekava registreerimise taotlemiseks esitab kutseõppeasutus või rakenduskõrgkool, ühisõppekava korral ühisõppekava hoidjana tegutsev õppeasutus elektrooniliselt alamregistrisse järgmised dokumendid:
1) õppekava koondfail;
2) õppekava moodulite õpiväljundite ja kutseõppeasutuse seaduse § 22 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses kirjeldatud õpiväljundite võrdlus;
3) kutsestandardis esitatud kompetentsusnõuete ja õppekava põhiõpingute moodulite õpiväljundite vastavustabel;
4) õppekava avamise vajalikkuse põhjendus ning õppekava taseme ja mahu kirjeldus, koos viidetega tööturu vajadusele, piirkondlikule arengule, võimalikule seosele olemasolevate kutsestandardite ja õppekavadega ning õppekaval õppivate õpilaste ja sihtrühmade prognoosile ning muule sarnasele;
5) ühisõppekava puhul ühisõppekava koostööleping.

(2) Taotlus esitatakse hiljemalt kuus kuud enne vastuvõtu väljakuulutamist või õppekava planeeritavat rakendamist.

(3) Kutsehariduse õppekavakomisjon kontrollib taotlusdokumentide vastavust õigusaktidele ning registri vastutav töötleja registreerib nõuetele vastavad õppekavad elektrooniliselt kolme kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Juhul kui õppekavale tehakse ekspertiis, pikeneb õppekava menetlusaeg kahe kuu võrra.

(4) Õppekavale antakse kood rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse ISCED järgi. Kui õppekava koostamise aluseks ei ole riiklik õppekava, määrab nimetatud koodi kutsehariduse õppekavakomisjon.

(5) Registreeritud õppekava muudatuse registreerimiseks esitab kutseõppeasutus või rakenduskõrgkool lõikes 1 kehtestatud korras muudetud õppekava koondfaili. Kui õppekava muutmisel on muudetud lõike 1 punktides 2–5 loetletud andmeid, esitatakse need uuesti. Registri vastutav töötleja kontrollib dokumentide vastavust õigusaktidele ning registreerib nõuetele vastava muudetud õppekava kahe kuu jooksul taotluse esitamisest. Registri vastutava töötleja otsusel võib õppekava muudatusi menetleda lõikes 3 kehtestatud korras ja tähtaegadel.”;

63) paragrahvi 414 lõikes 2 asendatakse sõnad „valdkonna eest vastutava ministri käskkirja” sõnadega „Haridus- ja Teadusministeeriumi otsuse”;

64) paragrahvi 415 pealkirja täiendatakse pärast sõna „koolituslubade” sõnadega „ja tegevuslubade”;

65) paragrahvi 415 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Eraomandis olevad alus-, põhi- ning üldkeskhariduse omandamist võimaldavad õppeasutused esitavad tegevusloa taotlemiseks erakooliseaduse § 54 lõikes 2 nimetatud dokumendid ja andmed elektrooniliselt alamregistrisse.”;

66) paragrahvi 415 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Munitsipaalomandis olevad põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavad õppeasutused esitavad koolitusloa taotlemiseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 63 lõikes 3 nimetatud dokumendid ja andmed elektrooniliselt alamregistrisse.”;

67) määrust täiendatakse §-dega 416 ja 417 järgmises sõnastuses:

§ 416. Täiskasvanute täienduskoolituse majandustegevusteate esitamise ja tegevusloa taotlemise kord

(1) Majandustegevusteade esitatakse täiskasvanute koolituse seaduses ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses kehtestatud korras.

(2) Tegevusluba taotletakse ja tegevusloa taotlus lahendatakse täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusloa nõude kehtestanud seaduses ning majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses kehtestatud korras.

§ 417. Noorte- ja projektlaagri tegevusloa taotlemise kord

Noorte- ja projektlaagri tegevusluba taotletakse ja tegevusloa taotlus lahendatakse noorsootöö seaduses ning majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses kehtestatud korras.”;

68) paragrahvi 42 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Õppekavade ja koolituslubade alamregistrile esitavad andmeid õppekavade, programmide, registreeringu, õppe läbiviimise õiguse, koolituslubade, tegevuslubade või majandustegevusteadete alusel haridust andvad õppeasutused või nende pidajad ning noorte- ja projektlaagrite pidajad.”;

69) paragrahvi 42 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „42–44” tekstiosaga „42–49”;

70) paragrahvi 42 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Täienduskoolitusasutuse pidaja kannab alamregistrisse § 39 lõikes 3 nimetatud andmed. Loakohustusega täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja kannab alamregistrisse § 39 lõike 4 punktides 1–5 ja 7 nimetatud andmed.

(8) Noorte- ja projektlaagri pidaja kannab alamregistrisse § 39 lõike 5 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud andmed.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json