Teksti suurus:

Kultuuriministri 9. veebruari 2007 määruse nr 4 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2016, 3

Kultuuriministri 9. veebruari 2007 määruse nr 4 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 06.12.2016 nr 10

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kultuuriministri 9. veebruari 2007. a määruses nr 4 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 punkti 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) korraldab muinsuskaitsealast teavitust;”;

2) paragrahvi 15 lõike 1 punkte 2–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) järelevalveosakond;
3) üldosakond.”;

3) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 4 loetakse kehtetuks;

4) paragrahvi 15 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Restaureerimis- ja arendusosakond tagab käesoleva määruse § 5 ja § 6 punktides 4–8 ning § 8 sätestatud ülesannete täitmise.”;

5) paragrahvi 15 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Järelevalveosakond tagab käesoleva määruse § 5 punktides 5, 6, 8–12 ja § 6 punktides 1–3, 5, 6 ja 8 sätestatud ülesannete täitmise.”;

6) paragrahvi 15 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Üldosakond tagab käesoleva määruse § 5 punktides 8 ja 12 ning § 7 sätestatud ülesannete täitmise.”.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras.

Indrek Saar
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler