Teksti suurus:

Rahandusministri 16. detsembri 2015. a määruse nr 47 „Eelarveklassifikaator” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2016, 7

Rahandusministri 16. detsembri 2015. a määruse nr 47 „Eelarveklassifikaator” muutmine

Vastu võetud 12.12.2016 nr 55

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 29 lõike 4 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 16. detsembri 2015. a määruses nr 47 „Eelarveklassifikaator” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrusega sätestatakse eelarveklassifikaator, mille alusel toimub finantsjuhtimine ja seire ning millest lähtutakse strateegilisel planeerimisel.

(2) Määrust kohaldatakse riigisaladusega seotud valdkondades ulatuses, mis ei ole vastuolus riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.”;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eelarveklassifikaator on kindlalt piiritletud arvestusobjektide kogum, mille alusel koostatakse riigieelarve, liigendatakse ministeeriumi valitsemisala eelarve, seatakse eelarve piirmäärad, peetakse arvestust ja korraldatakse seire ning millest lähtutakse strateegilisel planeerimisel.”;

3) paragrahvi 3 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosad „(Understandability principle)”, „(Consistency and comparability principle)”, „(Transparency principle)”, „(Objectivity principle)”, „(Materiality principle)”, „(Optimality principle)” ja „(Substance over form principle)”;

4) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Arvestusobjektide kasutamine

(1) Kassapõhise ja tekkepõhise arvestuse pidamiseks kasutatakse järgmisi arvestusobjekte:
1) organisatsioon ja eelarveüksus;
2) eelarve liik;
3) eelarve konto;
4) eelarve objekt;
5) tegevusala, kui asutus ei ole üle läinud tegevuspõhisele eelarvele;
6) planeerimistasand, kui asutus on üle läinud tegevuspõhisele eelarvele;
7) toetus.

(2) Riigieelarve piirmäärade seadmiseks kasutatakse järgmisi arvestusobjekte:
1) eelarveüksus;
2) eelarve liik;
3) eelarve konto;
4) eelarve objekt;
5) tegevusala, kui asutus ei ole üle läinud tegevuspõhisele eelarvele;
6) planeerimistasand, kui asutus on üle läinud tegevuspõhisele eelarvele;
7) toetus.

(3) Kuluarvestuse pidamiseks kasutatakse järgmisi arvestusobjekte:
1) tulu-/kuluüksus;
2) projekt;
3) majanduslik sisu;
4) ressurss/kulukoht.

(4) Strateegiliseks planeerimiseks ja seireks kasutatakse järgmisi arvestusobjekte:
1) organisatsioon;
2) planeerimistasand;
3) eesmärk;
4) mõõdik.”;

5) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Arvestusobjekti „Organisatsioon” (edaspidi organisatsioon) alusel peetakse arvestust asutuste lõikes ning strateegilises planeerimises kasutatakse seda eesmärkide ja mõõdikute andmekorjeks.”;

6) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Arvestusobjekti „Eelarveüksus” (edaspidi eelarveüksus) alusel liigendatakse riigieelarve vahendid asutuste lõikes, peetakse nende üle arvestust ja seatakse eelarve piirmäärad.”;

7) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Arvestusobjekti „Eelarve liik” (edaspidi eelarve liik) alusel peetakse arvestust ja liigendatakse riigieelarve vahendid riigieelarve seadusest tulenevatele riigieelarve piirmäärade seadmise ja järgmisse eelarveaastasse ülekandmise põhimõtetele vastavalt.”;

8) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Arvestusobjekti „Tegevusala” (edaspidi tegevusala) kasutatakse arvestuse pidamiseks ja aruandluse saamiseks rahvusvahelise valitsemisfunktsioonide klassifikaatori (Classification of the Functions of Government, COFOG) lõikes.”;

9) paragrahvi 10 lõige 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Eelarve piirmäärad seatakse majandusarvestuse tarkvaras SAP (edaspidi SAP) tegevusalade kaupa, kuid asutusel on õigus eelarve piirmäärad ühelt tegevusalalt teisele ümber tõsta.”;

10) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Planeerimistasand

(1) Arvestusobjekti „Planeerimistasand” (edaspidi planeerimistasand) kasutatakse strateegilisel planeerimisel, eelarve planeerimisel ja finantsjuhtimisel.

(2) Meetmed ja tegevused määratletakse programmi tasemest alates.

(3) Tegevusele võib määratleda alategevuse.”;

11) määrust täiendatakse §-dega 111 ja 112 järgmises sõnastuses:

§ 111. Eesmärk

(1) Arvestusobjekti „Eesmärk” (edaspidi eesmärk) kasutatakse erinevatel planeerimistasanditel sihi määramisel ja see peab olema mõõdetav või hinnatav.

(2) Meetmele ei pea eesmärki seadma.

(3) Tegevusele ega alategevusele eesmärki ei seata, nende eesmärgiks on programmi või meetme eesmärk.

§ 112. Mõõdik

(1) Arvestusobjekti „Mõõdik” (edaspidi mõõdik) kasutatakse planeerimistasanditel seatud eesmärkide saavutamise hindamiseks.

(2) Kui meetmele on eesmärk seatud, seatakse talle ka mõõdik.

(3) Tegevuse mõõdik peab näitama selle panust programmi või meetme eesmärgi saavutamisse.”;

12) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Arvestusobjekti „Toetus” (edaspidi toetus) lõikes seatakse piirmäärad ja peetakse arvestust eelarve kontode lõikes.”;

13) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Arvestusobjekti „Projekt” (edaspidi projekt) on omavahel seotud ülesannete hulk, mida teostatakse kindlate piirangute raames, nagu ajakava ja eelarve. Projekti kohta peetakse arvestust tekkepõhiselt lähtuvalt asutuse vajadustest.”;

14) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Arvestusobjektide, välja arvatud eesmärgi kasutamiseks luuakse ühtsed koodid (edaspidi kodeerimine). Koodid sisestatakse maksete teostamise ja arvestuse pidamise infosüsteemidesse.”;

15) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) planeerimistasand;”;

16) paragrahvi 17 lõiget 2 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) mõõdik.”;

17) paragrahvi 18 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 18 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Asutused, kes ei kasuta SAP-i, esitavad eelarve muudatuste ja eelarve täitmise andmete kohta aruande Riigi Tugiteenuste Keskusele hiljemalt järgmise kuu 25. kuupäevaks.”;

19) paragrahvi 18 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 18 lõike 5 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) tegevusala tase 3 või planeerimistasandi tase 6 „Tegevusala”;”;

21) paragrahvi 18 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) SAP-i kasutavate asutuste eelarve piirmäärade piisavuse kontroll toimub SAP-is. Sealjuures kontrollitakse eelarve piisavust lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 5 toodust järgmiste erisustega:
1) tegevuspõhise eelarve korral kontrollitakse piirmäära piisavust programmi tasandil;
2) tegevuspõhise eelarve korral kontrollitakse piirmäära piisavust eelarve kontodel I, K või F.”;

22) määruse lisad 1, 2, 4 ja 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

23) määruse lisa 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Eelarveklassifikaator

Lisa 2 Administratiivne tunnus

Lisa 4 Eelarve kontod

Lisa 5 Eelarve objekti liigid

/otsingu_soovitused.json