Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamise tõttu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2020, 1

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamise tõttu

Vastu võetud 10.12.2020 nr 94

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 98 lõike 2 ja § 100 lõike 2, kalapüügiseaduse § 9 lõike 1, § 11 lõike 5, § 38 lõike 9 ja § 61 lõike 9, looduskaitseseaduse § 58 lõike 6, Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse § 2, majandusvööndi seaduse § 6 lõike 1 punkti 1, päästeseaduse § 5 lõike 3, politsei ja piirivalve seaduse § 3 lõike 5, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 8 lõike 3 ja § 131 lõike 9 ning veeseaduse § 143 lõike 7 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ § 12 lõikes 21 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsiooni“ sõnaga „Keskkonnaametit“.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2004. a määruse nr 248 „Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2004. a määruse nr 248 „Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord“ § 5 lõigetest 3 ja 5 jäetakse välja sõnad „ja Keskkonnainspektsioonile“.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2016. a määruse nr 37 „Kalalaevatunnistuse andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja kalalaevatunnistuse vorm“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2016. a määruse nr 37 „Kalalaevatunnistuse andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja kalalaevatunnistuse vorm“ § 9 lõikes 4 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioonile“ sõnaga „Keskkonnaametile“.

§ 4. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri“ § 16 lõikes 8 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioonile“ sõnaga „Keskkonnaametile“.

§ 5. Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruses nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord“ asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon“ sõnaga „Keskkonnaamet“ vastavas käändes.

§ 6. Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 1996. a määruse nr 83 „Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 1996. a määruses nr 83 „Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) määrusega kinnitatud „Läänemere merekeskkonna reostusavariidest teatamise korra“ punktis 3 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioonile“ sõnaga „Keskkonnaametile“;

2) määrusega kinnitatud „Välisriikide sadamates saasteainete vastuvõtu seadmete väidetavast puudulikkusest teatamise korra“ punktis 2 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioonile“ sõnaga „Keskkonnaametile“.

§ 7. Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2020. a määruse nr 51 „Merel, Narva jõel ja Peipsi järvel ohtlike ning kahjulike ainete käitlemise kord“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2020. a määruse nr 51 „Merel, Narva jõel ja Peipsi järvel ohtlike ning kahjulike ainete käitlemise kord“ § 6 lõikes 1 ja §-s 11 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsiooni“ sõnaga „Keskkonnaametit“.

§ 8. Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2002. a määruse nr 237 „Otsingu- ja päästetöö, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning piiriveekogus“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2002. a määruses nr 237 „Otsingu- ja päästetöö, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning piiriveekogus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõikes 3 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsiooni“ sõnaga „Keskkonnaametit“;

2) paragrahvi 18 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsiooni“ sõnaga „Keskkonnaameti“.

§ 9. Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 14 „Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 14 „Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus“ § 3 lõike 4 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 5 „Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö kord“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 5 „Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö kord“ § 5 lõike 5 punkt 3, lõike 6 punkt 3 ja lõike 7 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Rain Epler
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json