Teksti suurus:

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2020, 9

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine

Vastu võetud 15.03.1996 nr 83
RT I 1996, 22, 440
jõustumine 30.03.1996

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.09.2000RT I 2000, 73, 45617.09.2000
18.12.2001RT I 2001, 99, 63524.12.2001
03.06.2010RT I 2010, 32, 15918.06.2010
03.03.2011RT I, 08.03.2011, 1611.03.2011
10.12.2020RT I, 16.12.2020, 101.01.2021

Läänemere piirkonna merekeskonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse § 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
[RT I 2001, 99, 635 - jõust. 24.12.2001]

1. Kinnitada:

1) «Läänemere merekeskkonna reostusavariidest teatamise kord» (juurde lisatud);

2) «Välisriikide sadamates saasteainete vastuvõtu seadmete väidetavast puudulikkusest teatamise kord» (juurde lisatud);

3) [Kehtetu – RT I 2000, 73, 456 – jõust. 17.09.2000]

4) [Kehtetu – RT I, 08.03.2011, 16 – jõust. 11.03.2011]

2. [Kehtetu – RT I 2000, 73, 456 – jõust. 17.09.2000]

3. Keskkonnaministeeriumil korraldada järelevalvet kinnitatud õigusaktide järgimise üle ja tagada vastavate abinõude rakendamine.

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 1996. a määrusega nr 83
[RT I 2010, 32, 159 – jõust. 18.06.2010]


Läänemere merekeskkonna reostusavariidest teatamise kord

1. Kõigil Eesti lipu all sõitvate laevade ja Eesti õhusõidukite kaptenitel teatada viivitamata nende poolt Läänemeres avastatud merekeskkonna reostusavariidest (merekeskkonna reostamisest naftasaaduste või teiste looduskeskkonnale või inimeste tervisele kahjulike ainetega) Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskusele või Eesti sadamale.
[RT I 2010, 32, 159 – jõust. 18.06.2010]

2. Teates peavad avastatud reostuse kohta olema järgmised andmed:

1) aeg (kuupäev, kellaaeg);

2) koht (geograafilised koordinaadid);

3) tuule ja lainetuse suund ning tugevus reostusavarii paigas;

4) reostuse kirjeldus (ulatus, eeldatav reoaine kogus);

5) eeldatav reostusallikas;

6) vee reostusavarii avastanud laeva või õhusõiduki andmed (nimi, kutsung, registreerimisnumber).

3. Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskus või sadam edastab teate viivitamata Keskkonnaametile.
[RT I, 16.12.2020, 1 – jõust. 01.01.2021]

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 1996. a määrusega nr 83


Välisriikide sadamates saasteainete vastuvõtu seadmete väidetavast puudulikkusest teatamise kord

1. Kõigil Eesti lipu all sõitvate laevade kaptenitel teatada kõigist juhtumitest, kui välissadamates pole laevalt nende soovist hoolimata vastu võetud saasteaineid (pilsiveed, ballastveed, reoveed, prügi jms.).

2. Teade edastada võimalikult kiiresti Keskkonnaametile.
[RT I, 16.12.2020, 1 – jõust. 01.01.2021]

Teade peab sisaldama:

1) juhtumi kuupäeva;

2) laeva nime, kutsungit, kodusadamat;

3) laevaomaniku nime;

4) laevapere ja reisijate arvu;

5) kohta (riik, linn, sadam), kus ei võetud vastu saasteaineid;

6) juhtumi kirjeldust (milliste saasteainete ja kogustega oli tegemist);

7) põhjuse kirjeldust (liigne viivitamine, seadmete ebasobiv asukoht, seadmete kasutamine tehniliselt võimatu jne.);

8) infot, kas laevalt teatati ettenähtud ajal vajadusest sadamas reoaineid ära anda.

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 1996. a määrusega nr 83

Sadamates laevadelt saasteainete vastuvõtu kord
[Kehtetu – RT I 2000, 73, 456 – jõust. 17.09.2000]

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 1996. a määrusega nr 83

Meresadamates, mereakvatooriumil, Peipsi-Pihkva järvel ning Narva jõel naftasaaduste käitlemise kord
[Kehtetu – RT I, 08.03.2011, 16 – jõust. 11.03.2011]

/otsingu_soovitused.json