Teksti suurus:

Täitemenetluse seadustiku muutmise ning täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.12.2022 otsus nr 210

Täitemenetluse seadustiku muutmise ning täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 23.11.2022

§ 1.  Täitemenetluse seadustiku muutmine

Täitemenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 lõike 45 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „nõudeid,” sõnadega „sealhulgas lapse perioodilise ülalpidamise nõudeid (edaspidi lapse perioodiline elatisnõue),”;

2) paragrahvi 25 lõikes 11 asendatakse sõna „Elatisnõude” sõnadega „Lapse perioodilise elatisnõude”;

3) paragrahvi 26 lõike 11 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „kavatseb” sõnadega „lapse perioodilist elatisnõuet täita ning”;

4) paragrahvi 28 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Läbiotsimise võib teha üksnes juhul, kui täitmisel on lapse perioodiline elatisnõue.”;

5) paragrahvi 1181 pealkirjas asendatakse sõna „Sissenõude” sõnadega „Lapse perioodilise elatisnõude sundtäitmisel sissenõude”;

6) paragrahvi 1181 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „õigus” sõnadega „lapse perioodilise”;

7) paragrahvi 132 lõike 11 esimest ja teist lauset täiendatakse pärast sõna „lapse” sõnaga „perioodilise”;

8) seadustiku 81. peatüki pealkirjas asendatakse sõnad „ELATISE VÕLGNEVUSE KORRAL” sõnadega „PERIOODILISE ELATISNÕUDE SUNDTÄITMISEL”;

9) paragrahvi 1772 pealkirjast jäetakse välja sõnad „võlgnevuse korral”;

10) seadustiku 81. peatükki täiendatakse §-ga 1776 järgmises sõnastuses:

§ 1776. Käesoleva peatüki rakendamine

Käesolevas peatükis sätestatud toiminguid on lubatud teha üksnes lapse perioodilise elatisnõude sundtäitmiseks algatatud täitemenetluses.”.

§ 2.  Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse täiendamine

Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 09.04.2021, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse muutmispunktiga 131 järgmises sõnastuses:

131) paragrahvi 371 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Välisriigist laekuva elatise vahendamise tasu maksmise täpsemad tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse muutmispunktiga 141 järgmises sõnastuses:

141) seadust täiendatakse §-ga 373 järgmises sõnastuses:

§ 373. Riigi makstava tasu väljamaksmine

Käesoleva seaduse §-des 371 ja 372 nimetatud tasu väljamaksmist kohtutäituritele korraldab koda.”;”;

3) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 2 punktid 5–7 ja 14” tekstiosaga „§ 2 punktid 5–7 ja 131−141”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json