Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 16.12.2022, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.12.2022 otsus nr 214

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2022

§ 1.  Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Tulumaksuga ei maksustata lõikes 1 nimetatud intressi, mis on saadud kogumispensionide seaduse §-s 31 nimetatud pensioni investeerimiskontol (edaspidi pensioni investeerimiskonto) olnud raha eest soetatud finantsvaralt või mille aluseks olev investeerimisfondi tulu on käesoleva seaduse 51. peatüki sätete kohaselt maksustatud või § 312 lõike 2 kohaselt tulumaksust vabastatud.”;

2) paragrahvi 18 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Lõikes 1 nimetatud dividendi ei maksustata tulumaksuga, kui selle maksmise aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud, kui dividendilt on tulumaks välisriigis kinni peetud või kui dividend on saadud pensioni investeerimiskontol olnud raha eest soetatud finantsvaralt.”;

3) paragrahvi 20 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lõigetes 1–4 ning §-des 201 ja 21 nimetamata kindlustussummasid ja -hüvitisi ning elukindlustuslepingu lõpetamisel makstavat tagasiostuväärtust, samuti lõikes 3 nimetatud lepingu alusel makstud surmajuhtumi kindlustuse hüvitisi ega sellise lepingu alusel pensioni investeerimiskontole laekuvaid kindlustushüvitisi ei maksustata tulumaksuga.”;

4) paragrahvi 23 lõigetes 1 ja 2 asendatakse läbivalt arv „6000” arvuga „7848”;

5) paragrahvi 23 lõike 4 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „ravikindlustuse seaduse alusel väljamakstud sünnitushüvitise ja lapsendamishüvitise ning”;

6) paragrahvi 23 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tuluna käesoleva paragrahvi lõike 2 tähenduses ei käsitata § 201 lõigetes 1 ja 4 ning § 21 lõigetes 2 ja 3 nimetatud väljamakseid ega pensioni investeerimiskontole laekunud tulu.”;

7) paragrahvi 40 lõike 2 punktist 4 jäetakse välja tekstiosa „kogumispensionide seaduse §-s 31 nimetatud”;

8) paragrahvi 42 lõikes 1 asendatakse läbivalt arv „500” arvuga „654”;

9) paragrahvi 61 lõike 66 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast tekstiosa „kuni” tekstiosaga „2023. aasta”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkte 1–3, 6 ja 7 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2022. aasta 1. jaanuarist.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json