Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine seoses uue „Arhiivieeskirja” kehtestamisega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 17.01.2012, 1

Justiitsministri määruste muutmine seoses uue „Arhiivieeskirja” kehtestamisega

Vastu võetud 06.01.2012 nr 29

Määrus kehtestatakse „Kinnistusraamatuseaduse” § 1 lõike 2, „Kohtute seaduse” § 42 lõike 1, „Notariaadiseaduse” § 16 lõike 5, „Kohtutäituri seaduse” § 14 lõike 2 ja „Vangistusseaduse” § 17 lõike 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” (RT I, 09.07.2011, 13) § 30 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kinnipeetava isiklik toimik arhiveeritakse, hävitatakse või antakse avalikku arhiivi „Arhiiviseaduses” ja Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 181 „Arhiivieeskiri” sätestatud korras.”.

§ 2.  Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” muutmine

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruses nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” (RT I, 31.12.2010, 48) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 61 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 62 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „„Arhiiviseaduse” § 55” tekstiosaga „„Arhiiviseaduse” § 13”;

3) paragrahvi 66 lõike 3 punktis 2 asendatakse tekstiosa „arhiivieeskirja punktid 135 ja 219” tekstiosaga „Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 181 „Arhiivieeskiri” § 5”;

4) paragrahvi 66 lõike 3 punktis 5 asendatakse sõna „literaga” sõnaga „litera’ga”;

5) paragrahvi 66 lõike 3 punktis 9 asendatakse sõna „literagalehed” sõnaga „litera-lehed”.

§ 3.  Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmine

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruses nr 23 „Notariaadimäärustik” (RT I, 31.12.2010, 55) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 63 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Notari dokumentide suhtes kohaldatakse „Arhiiviseaduses” ja Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 181 „Arhiivieeskiri” (edaspidi arhiivieeskiri) sätestatud avalike arhivaalide kohta käivaid sätteid.”;

2) paragrahvi 66 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Notariaalakti alusdokumendid salvestatakse digitaalses notariaalarhiivis PDF- (Portable Document Format) või põhjendatud juhul lihtteksti- (Text), RTF- (Rich Text Format) või muus vormingus.”;

3) paragrahvi 135 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määruse §-d 65 ja 66 jõustuvad 1. jaanuaril 2013. aastal. Kuni 1. jaanuarini 2013. aastal salvestab notar enda tõestatud notariaalakti digitaalselt kinnitatud ärakirjana e-notaris. Notariaalakti alusdokumendi salvestab notar e-notaris digitaalselt PDF- või põhjendatud juhul lihtteksti-, RTF- või muus vormingus. Alusdokumenti säilitatakse notariaalarhiivis paberkandjal vaid põhjendatud juhul. E-notaris tehtud päringute vastuseid notariaalarhiivis paberkandjal ei säilitata.”.

§ 4.  Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” (RT I,30.12.2011, 61) § 28 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kohtutäitur kehtestab Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 181 „Arhiivieeskiri” (edaspidi arhiivieeskiri) kohaselt ja käesoleva määruse sätteid arvestades dokumentide loetelu oma ametitegevuse käigus loodud või saadud dokumentide liigitamiseks ja neile säilitustähtaja määramiseks.”.

§ 5.  Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” (RT I, 16.12.2011, 114) § 212 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Paberregistriosade hävitamise korraldab kinnistusosakonna juhataja „Arhiiviseaduses” ja Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 181 „Arhiivieeskiri” sätestatud korras.”.

§ 6.  Justiitsministri 26. oktoobri 2010. a määruse nr 38 „Vandetõlgi määrustik” muutmine

Justiitsministri 26. oktoobri 2010. a määruse nr 38 „Vandetõlgi määrustik” (RT I, 04.11.2010, 2) § 23 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vandetõlk säilitab ametitegevuse raamatut Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 181 „Arhiivieeskiri” ettenähtud viisil kuni riigile üleandmiseni.

(2) Ametitegevuse raamatut säilitatakse alatiselt. Vandetõlk annab elektroonilise ametitegevuse raamatu riigiarhiivile üle Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 181 „Arhiivieeskiri” sätestatud viisil ja vormingus. Riigiarhiivi nõudel esitab vandetõlk ametitegevuse raamatu ka paberil.”.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json