Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 17.01.2014, 5

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 13.01.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4, § 25 lõigete 2 ja 3, § 56 lõike 1 punkti 3 ning liikluskindlustuse seaduse § 33 lõike 2 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määruses nr 103 „Haigla liikide nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, hooldushaiglate”;

2) määruse 7. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruses nr 56 „Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele.”.

§ 3.  Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruses nr 55 „Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused”;

2) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrusega kehtestatakse iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused.”;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorse õendusabiteenuse osutamisel nõuab patsiendi seisundi muutus õe pädevusest väljapoole jäävat tegevust, tuleb patsient suunata edasi perearsti või eriarsti juurde või kutsuda kiirabi ning lähtuvalt tekkinud olukorrast tegutseda iseseisvalt või koostöös teiste tervishoiutöötajate või teiste valdkondade spetsialistidega.”.

§ 4.  Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 166 „Nõuded haigla funktsionaalsele arengukavale ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osale ning haigla funktsionaalse arengukava kinnitamise kord” lisas 1 asendatakse sõna „hooldusravi” sõnadega „iseseisev statsionaarne õendusabi”.

§ 5.  Sotsiaalministri 31. mai 2004. a määruse nr 69 „Liiklusõnnetusega seotud mittevaralise kahju hindamise kord” § 1 lõikes 7 asendatakse sõna „hooldusravi” sõnaga „õendusabi”.

Taavi Rõivas
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json