Teksti suurus:

Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 17.01.2014, 9

Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused
[RT I, 17.01.2014, 5 - jõust. 20.01.2014]

Vastu võetud 13.08.2010 nr 55
RT I 2010, 57, 388
jõustumine 01.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2010RT I, 29.12.2010, 6901.01.2011
13.01.2014RT I, 17.01.2014, 520.01.2014

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 25 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused.
[RT I, 17.01.2014, 5 - jõust. 20.01.2014]

  (2) Käesolevas määruses nimetatud juhtudel võib õendusabi osutaja teha iseseisvalt õendustoiminguid ning arsti otsuse alusel raviprotseduure ja laboriuuringuid.

  (3) Iseseisvalt osutatavateks õendusabi tervishoiuteenusteks on:
  1) koolitervishoiuteenus;
  2) koduõendusteenus;
[RT I 2010, 57, 388 - jõust. 01.01.2011]
  3) [RT I 2010, 57, 388 - jõust. 01.09.2010, kehtis kuni 01.01.2011]

  (4) Kui iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorse õendusabiteenuse osutamisel nõuab patsiendi seisundi muutus õe pädevusest väljapoole jäävat tegevust, tuleb patsient suunata edasi perearsti või eriarsti juurde või kutsuda kiirabi ning lähtuvalt tekkinud olukorrast tegutseda iseseisvalt või koostöös teiste tervishoiutöötajate või teiste valdkondade spetsialistidega.
[RT I, 17.01.2014, 5 - jõust. 20.01.2014]

§ 2.   Koolitervishoiuteenuse osutamine

  (1) Koolitervishoiuteenust võib osutada iseseisvalt õde kas koolitervishoiuteenuse tegevusluba omava füüsilisest isikust ettevõtjana, sihtasutuses või äriühingus.

  (2) Koolitervishoiuteenust osutatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 43 lõike 1 alusel.

§ 3.   Koduõendusteenuse osutamine

  (1) Koduõendusteenust võib osutada õendusabi osutaja kas koduõendusteenuse tegevusluba omava füüsilisest isikust ettevõtjana, sihtasutuses või äriühingus.

  (2) Koduõendusteenust osutatakse koduvisiidi käigus patsiendile tema elu- või viibimise kohas.
[RT I 2010, 57, 388 - jõust. 01.01.2011]

§ 4.   Koduõendusteenus

  (1) Koduõendusteenuse hulka kuuluvad allpool nimetatud tervist säilitavad ja haigusi ennetavad tegevused:
  1) õendusloo dokumenteerimine;
  2) õendusalane nõustamine;
  3) vähihaige sümptomaatiline ravi;
  4) õendustoimingute teostamine (sh õendustoimingutega seotud hooldustoimingud);
  5) raviprotseduuride tegemine;
  6) laboratoorsete uuringute jaoks materjali võtmine ja laboriuuringute tegemine.

  (2) Õendusloo dokumenteerimisega seotud tegevused:
  1) õendusanamneesi kogumine;
  2) patsiendi tervise seisundi hindamine elamistoimingute kaupa;
  3) õendusplaani koostamine, õendusabi vajaduste määratlemine ning patsiendi tervise seisundi muutumisel õendusplaani muutmine;
  4) patsiendi turvalisuse hindamine;
  5) õendustegevuse dokumenteerimine;
  6) õendustegevuse hindamine;
  7) õendusepikriisi koostamine.

  (3) Õendusalase nõustamise käigus sooritatavad tegevused on:
  1) meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine ja juhendamine;
  2) nõustamine tervise säilitamiseks ja taastamiseks (sh turvalisuse tagamiseks);
  3) pereliikmete juhendamine ja õpetamine;
  4) toitumisalane nõustamine;
  5) nõustamine toimetuleku ja õendustegevustega haakuvate hooldustoimingute osas.

  (4) Vähihaige sümptomaatiline ravi:
  1) sureva patsiendi vaevuste leevendamine, seisundi jälgimine ja hindamine;
  2) valuravi hindamine ja õendusabivõtete kasutamine valude leevendamiseks;
  3) arsti poolt määratud sümptomaatilise ravi (sh valuravi) rakendamine;
  4) surija ja tema lähedaste psühhoemotsionaalne toetamine.

  (5) Koduõendusteenuse osutamisel sooritatavad õendustoimingud on:
  1) elutähtsate näitajate jälgimine, mõõtmine ja hindamine (kehatemperatuur, vererõhk, hingamissagedus, saturatsioon, pulsisagedus, diurees);
  2) naha seisundi hindamine ja lamatiste ravi ja profülaktika;
  3) suu ja silmade hooldus (seotud õendustoimingutega);
  4) pneumoonia profülaktika;
  5) asendiravi;
  6) dehüdratatsiooni ennetamine;
  7) füsioteraapia elementide rakendamine;
  8) esmaabi andmine ja elustamine;
  9) kusepõie kateteriseerimine, püsikateetri hooldus;
  10) epitsüstostoomi hooldus, vahetus;
  11) klistiiri tegemine;
  12) stoomide hooldus;
  13) haavaravi koos sidumisega;
  14) aspireerimine;
  15) trahheostoomi hooldus;
  16) perifeerse veenikanüüli paigaldamine ja hooldamine;
  17) nasogastraalsondi paigaldamine;
  18) parenteraalne ja enteraalne toitmine;
  19) jahutavad ja soojendavad protseduurid;
  20) inhalatsioonide teostamine;
  21) veresuhkru mõõtmine glükomeetriga;
  22) keskkonna hindamine ja vajadusel ümberkorraldamine.

  (6) Arsti otsuse alusel võib koduõendusteenuse osutamisel teha iseseisvalt järgmiseid raviprotseduure:
  1) haavaõmbluste eemaldamine haavalt;
  2) hapnikravi;
  3) ravimite manustamine i/m; i/v; s/c per/os; per/rectum;
  4) toitelahuste manustamine;
  5) valuravi teostamine;
  6) peritoneaaldialüüsi tegemine.

  (7) Arsti otsuse alusel võib iseseisvalt võtta uuringumaterjale laboratoorseteks uuringuteks.
[RT I 2010, 57, 388 - jõust. 01.01.2011]

§ 5.   Koduõendus-hooldusteenuse osutamine
[RT I 2010, 57, 388 - jõust. 01.09.2010, kehtis kuni 01.01.2011]

§ 6.   Koduõendus-hooldusteenus
[RT I 2010, 57, 388 - jõust. 01.09.2010, kehtis kuni 01.01.2011]

§ 7.   Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2010. a.

  (2) Määruse § 1 lõike 3 punkt 2 ning §-d 3 ja 4 jõustuvad 1. jaanuaril 2011. a.

  (3) Määruse § 1 lõike 3 punkt 3 ning §-d 5 ja 6 kehtivad kuni 1. jaanuarini 2011. a.

  (4) Kui õenduslugu ei ole võimalik objektiivsetel põhjustel vormistada, loetakse kuni 1. jaanuarini 2012. a määruse § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud kohustus ja lõikes 2 loetletud õendusloo dokumenteerimisega seotud tegevused täidetuks õendustegevuste dokumenteerimisega kuni 1. jaanuarini 2011. a kehtinud korras.
[RT I, 29.12.2010, 69 - jõust. 01.01.2011]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json