Teksti suurus:

Finantsinspektsioonile esitatavate investeerimisfondi aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord

Finantsinspektsioonile esitatavate investeerimisfondi aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 17.01.2017, 10

Finantsinspektsioonile esitatavate investeerimisfondi aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord

Vastu võetud 13.01.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse investeerimisfondide seaduse § 88 lõike 8 alusel.

§ 1.  Aruannete koostamine

 (1) Fondivalitseja ja aktsiaseltsifond koostab avalike fondide kohta järgmised aruanded:
 1) fondi investeeringute aruanne (lisa 1);
 2) fondi kohustuste, tasude ja väljamaksete aruanne (lisa 2);
 3) fondi osakute ja aktsiate aruanne (lisa 3).

 (2) Kui lepingulise fondi vara jaguneb allfondideks, esitatakse lõikes 1 nimetatud aruannetes andmed iga allfondi kohta eraldi.

§ 2.  Aruannete koostamise põhimõtted ja hindamise alused

 (1) Fondi aruanded koostatakse rahalises vääringus.

 (2) Fondi varade ja kohustuste väärtus määratakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 1606/2002/EÜ rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.09.2002, lk 1–4) sätestatud korra kohaselt Euroopa Komisjoni vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega.

 (3) Lisaks lõikes 2 sätestatule võetakse fondi varade ja kohustuste väärtuse määramisel arvesse investeerimisfondide seaduse § 54 lõike 11 alusel kehtestatud fondi vara puhasväärtuse määramise korras sätestatud nõuded.

 (4) Aruannete koostamisel käsitatakse:
 1) klienti ja emitenti rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 „Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord” § 4 tähenduses;
 2) residentsust Eesti Panga presidendi 29. mai 2014. a määruse nr 7 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” § 9 tähenduses.

§ 3.  Aruannete esitamine

 (1) Aruanded esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt XML-s (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumendina.

 (2) Aruannete esitamisel kasutatakse järgmisi aruande koode:
 1) fondi investeeringute aruande kood on 570;
 2) fondi kohustuste, tasude ja väljamaksete aruande kood on 571;
 3) osakute ja aktsiate aruande kood on 572.

 (3) Kui investeerimisfondide seaduse § 88 lõikes 4 nimetatud kuu kümnes päev on puhkepäev, võib aruanded esitada puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.

 (4) Ühe reana näidatakse aruannetes need väärtused, mille identifikaatorid langevad kokku.

 (5) Aruannete esitamisel järgitakse Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. a määrusega nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele” kehtestatud tehnilisi nõudeid andmevahetuse turvamisele.

 (6) Aruandes esitatavate andmete puudumise korral esitatakse tühi aruanne.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Fondi investeeringute aruanne

Lisa 2 Fondi kohustuste, tasude ja väljamaksete aruanne

Lisa 3 Fondi osakute ja aktsiate aruanne