Teksti suurus:

Turuarendustoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 17.01.2020, 2

Turuarendustoetus

Vastu võetud 23.01.2018 nr 4
RT I, 26.01.2018, 15
jõustumine 29.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.01.2020RT I, 17.01.2020, 120.01.2020

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 11 lõike 1 ja § 18 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse turuarendustoetuse (edaspidi toetus) saamiseks esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nende kulude loetelu, mille hüvitamiseks turuarendustoetust antakse, ning toetuse määr.

§ 2.   Riigiabi

  (1) Taotleja kaudu taotleja põllumajandustootjast liikmele ning põllumajandustootjale, kes ei ole taotleja liige, antav mitterahaline abi on:
  1) riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1‒75), artikli 24 tähenduses (edaspidi riigiabi) või
  2) põllumajanduslik vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9‒17), tähenduses (edaspidi põllumajanduslik vähese tähtsusega abi).

  (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjarühmale, kes turustab töötlemata põllumajandustooteid, määruse alusel antav toetus on:
  1) riigiabi või
  2) vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1‒8), tähenduses (edaspidi vähese tähtsusega abi) ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

  (3) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjarühmale, kes turustab põllumajandustoodetest töödeldud tooteid, määruse alusel antav toetus ning taotleja kaudu tema põllumajandustoodete töötlejast liikmele, taotleja liikmele, kes ei ole põllumajandustootja ega põllumajandustoodete töötleja, põllumajandustoodete töötlejale või põllumajandustoodetest muid tooteid töötlevale ettevõtjale antav mitterahaline abi on vähese tähtsusega abi.

  (4) Lõike 1 punktis 2 nimetatud põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi ja lõike 2 punktis 2 nimetatud vähese tähtsusega abi antakse § 7 lõikes 1 nimetatud kulude hüvitamiseks, § 7 lõike 2 punktis 1 ja § 7 lõike 4 punktis 1 nimetatud tootenäidiste veo- ja kindlustuskulude hüvitamiseks ning § 7 lõike 2 punktis 2 nimetatud messitehnika veokulude hüvitamiseks.

  (5) Lõikes 1 nimetatud põllumajandustootjale, kes on suurettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 26 tähenduses, antav abi on põllumajanduslik vähese tähtsusega abi, mida antakse kõigi §-s 7 nimetatud abikõlblike kulude hüvitamiseks.

  (6) Lõikes 2 nimetatud tunnustatud tootjarühmale, kes on suurettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 26 tähenduses, antav abi on vähese tähtsusega abi, mida antakse kõigi §-s 7 nimetatud abikõlblike kulude hüvitamiseks.

  (7) Riigiabi, põllumajandusliku vähese tähtsusega abi või vähese tähtsusega abi saaja on konkurentsiseaduse § 2 lõike 1 tähenduses ettevõtja, sealhulgas mittetulundusühing või mittetulundusühingu liige, kes osaleb ise või kelle töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige osaleb toetatavas tegevuses.
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 3.   Toetuse taotleja

  Toetust võib taotleda:
  1) mittetulundusühing, kes on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kolm viimast aastat toiduainetööstuse või põllumajandustoodete tootmise valdkonnas ja kelle põhikirjaline eesmärk on selle aja jooksul olnud nimetatud valdkonna edendamine;
  2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjarühm (edaspidi tunnustatud tootjarühm).

§ 4.   Nõuded taotlejale

  (1) Paragrahvis 3 nimetatud isik (edaspidi taotleja) peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal ei ole riikliku maksu võlga, mis ületab 100 eurot, või tema 100 eurot ületava riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]
  2) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;
  3) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas.

  (2) Välisriigis toimuval messil osalemise korraldamiseks peab taotleja vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal peab olema varasem vähemalt kolmel välisriigis toimunud messil osalemise korraldamise kogemus või peab alltöövõtjana olema kaasatud nimetatud kogemusega projektijuht;
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]
  2) taotleja peab tagama välisriigis toimuval messil osalemise korraldamisel vähemalt nelja ettevõtja messil osalemise;
  3) taotleja peab olema saanud toetuse taotlemise ajaks selle messi kohta, millel osalemise korraldamiseks ta toetust taotleb, messi korraldajalt kas messi stendi pinna broneeringu kinnituse või muu sarnases kirjalikus vormis kinnituse stendi pinna broneerimise kohta.

  (3) Kui taotleja on mittetulundusühing, peavad vähemalt kolm neljandikku tema kaudu riigiabi, vähese tähtsusega abi või põllumajandusliku vähese tähtsusega abi saajatest olema § 5 lõigetes 2 ja 3 nimetatud ettevõtjad.

  (4) Paragrahvi 3 punktis 1 ja § 4 lõikes 3 sätestatud nõudeid mittetulundusühingust taotleja kohta ei kohaldata Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjarühma suhtes, kes tegutseb mittetulundusühinguna.

  (5) Taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal toetatava tegevuse kulude hüvitamiseks toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

  (6) Kui abi antakse komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 alusel, võib toetust taotleda üksnes nende riigiabi saajate kulude hüvitamiseks, kes on esitanud komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 6 lõike 2 kohase abitaotluse.

§ 5.   Nõuded taotleja kaudu abi saajatele

  (1) Paragrahvis 2 nimetatud abi saajad, kes saavad riigiabi, põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi või vähese tähtsusega abi, peavad vastama § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele.
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

  (2) Taotleja põllumajandustoodete töötlejast liikmel, taotleja kaudu abi saaval põllumajandustoodete töötlejal ja põllumajandustoodetest muid tooteid töötleval ettevõtjal, kes saab vähese tähtsusega abi, peab põhitegevusala taotluse esitamise hetkel äriregistri andmetel olema justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” (edaspidi EMTAK 2008) kohaselt üks järgmistest:
  1) liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 101);
  2) kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 102);
  3) puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 103);
  4) taimse ja loomse õli ja rasva tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 104);
  5) piimatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 105);
  6) jahu ja tangainete ning tärklise ja tärklisetoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 106);
  7) pagari- ja makarontoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 107);
  8) muude toiduainete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 108);
  9) valmis loomasööda tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 109);
  10) joogitootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 11).

  (3) Taotleja põllumajandustootjast liikmel ja põllumajandustootjal, kes ei ole taotleja liige, kes saavad riigiabi või põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi, peab põhitegevusala taotluse esitamise hetkel äriregistri andmetel olema EMTAK 2008 kohaselt üks järgmistest:
  1) üheaastaste põllukultuuride kasvatus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 011);
  2) mitmeaastaste taimede kasvatus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 012);
  3) taimede paljundamine (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 013);
  4) loomakasvatus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 014);
  5) segapõllumajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 015).

  (4) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 ja § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud abi saaja, kes saab riigiabi, peab vastama järgmistele nõuetele:
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]
  1) tal ei või olla täitmata komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 1 lõike 5 punktis a nimetatud korraldus ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta;
  2) ta ei tohi olla raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 14 tähenduses;
  3) ta on väikese või keskmise suurusega ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 2 tähenduses.

  (5) Taotleja põllumajandustootjast liikmele ja põllumajandustootjale, kes ei ole taotleja liige, jooksva majandusaasta ja sellele eelnenud kahe majandusaasta jooksul antud põllumajanduslik vähese tähtsusega abi ei tohi koos taotletava toetusega ületada põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ülemmäära 20 000 eurot, kui maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses ei ole sätestatud abi andmine komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 3 lõikes 3a sätestatud ulatuses.
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

  (6) Tunnustatud tootjarühmast abi saajale, taotleja põllumajandustoodete töötlejast liikmele ja taotleja liikmele, kes ei ole põllumajandustootja ega põllumajandustoodete töötleja, ning taotleja kaudu põllumajandustoodete töötlejale või põllumajandustoodetest muid tooteid töötlevale ettevõtjale jooksva majandusaasta ja sellele eelnenud kahe majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi koos taotletava toetusega ületada vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot.
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

  (7) Vähese tähtsusega abi ja põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse komisjoni määruste (EL) nr 1407/2013 ja (EL) nr 1408/2013 artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

  (8) Vähese tähtsusega abi ei anta lõike 2 punktis 2 nimetatud tegevusala edendamisele suunatud tegevuste elluviimiseks.

§ 6.   Toetatavad tegevused ja nende eesmärk

  (1) Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste elluviimiseks:
  1) Eesti turgu või välisturgu käsitleva turu-uuringu tegemine;
  2) Eestis toimuval messil osalemine või Eestis toimuva messi korraldamine;
  3) põllumajandustoote ja sellest töödeldud toote tutvustamine;
  4) välisriigis toimuval messil osalemise korraldamine;
  5) välisriigis turundusürituse korraldamine;
  6) välisriigis toimuva messi külastamine.

  (2) Toetatava tegevuse eesmärk on suurendada teadlikkust põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete omadustest, parandada nende turustusvõimalusi ning suurendada põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise konkurentsivõimet.

§ 7.   Abikõlblikud kulud

  (1) Turu-uuringu tegemiseks toetuse taotlemise korral on abikõlblikeks kuludeks varasema turu-uuringu tegemise kogemusega ning turu-uuringu tegemisele spetsialiseerunud ettevõtja käest tellitud turu-uuringu tegemise kulud.

  (2) Eestis toimuval messil osalemiseks, välisriigis toimuval messil osalemise korraldamiseks või Eestis toimuva messi korraldamiseks toetuse taotlemise korral on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) osalemise korral osalemistasu, stendi pinna üür, stendi kujunduse kulud, stendi sisustuse üür, stendil kasutatava teenuse kulud, sealhulgas elektri-, vee- ja internetikulud, tootenäidiste veo- ja kindlustuskulud, iga tegevuses osaleva eksponendi kahe esindaja ja taotleja ühe esindaja sõidu- ja majutuskulud ning reisikindlustuskulud;
  2) korraldamise korral ruumide, sisustuse ja tehnika üür, messitehnika veokulud, tõlkekulud, teenindava personali kulud ning sellelt arvestatud tulu- ja sotsiaalmaks, kohustuslik kogumispension ning töötuskindlustusmakse;
  3) tutvustava teabematerjali koostamise ja trükkimise kulud;
  4) üldisesse messikataloogi kandmise kulud.

  (3) Põllumajandustoote ja sellest töödeldud toote tutvustamiseks toetuse taotlemise korral on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) üldisi tooteliike, nende toiteväärtuselisi eeliseid ja soovitatavat kasutamist ning Euroopa Liidu ja selle liikmesriigi kvaliteedisüsteemide kohta käivat teavet käsitleva teavituskampaania väljatöötamisel kasutatava teenusepakkuja tasu, sealhulgas reklaami kujundamise, tootmise ja trükkimise kulud;
  2) meediakanalis teabe avaldamise kulud;
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]
  3) kampaania raames korraldatava ürituse puhul ruumide, sisustuse ja tehnika üür, kutsete valmistamise kulud, tootenäidiste kulud, teenindava personali kulud ning sellelt arvestatud tulu- ja sotsiaalmaks, kohustuslik kogumispension ning töötuskindlustusmakse.

  (4) Välisriigis turundusürituse korraldamise korral on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) ruumide, sisustuse ja tehnika üür, ruumi kujunduse kulud, tootenäidiste veo- ja kindlustuskulud, tõlkekulud, teenindava personali kulud, sealhulgas sellelt arvestatud tulu- ja sotsiaalmaks, kohustuslik kogumispension ning töötuskindlustusmakse;
  2) taotleja ühe esindaja ning iga tegevuses osaleva eksponendi ühe esindaja sõidu- ja majutuskulud ning reisikindlustuskulud;
  3) üritust tutvustava teabematerjali koostamise ja trükkimise kulud.

  (5) Välisriigis toimuva messi külastamise korral on abikõlblikud kulud iga toetatavas tegevuses osaleva abi saaja ühe esindaja ja taotleja ühe esindaja sõidu- ja majutuskulud, messi piletite kulud ning reisikindlustuskulud. Euroopa Liidus toimuva messi puhul hüvitatakse abikõlblikud kulud kuni kolme kalendripäeva eest, väljaspool Euroopa Liitu toimuva messi puhul kuni viie kalendripäeva eest.
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

  (6) Abikõlblikud on ka järgmised kulud:
  1) lõigetes 1−5 nimetatud toetatavate tegevuste elluviimisega seotud sõiduauto kasutamise kulud tingimusel, et sõiduauto kasutamise üle peetakse arvestust Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” § 4 kohaselt;
  2) lõigetes 1‒5 nimetatud toetatavate tegevuste korraldamisega seotud personalikulu ning sellelt arvestatud tulu- ja sotsiaalmaks, kohustuslik kogumispension ning töötuskindlustusmakse.

  (7) Kõik abikõlblikud kulud peavad olema põhjendatud, selged ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ning vajalikud toetatava tegevuse eesmärgi saavutamiseks.

  (8) Toetust võib kasutada ainult nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud alates taotluse esitamise päevast ja mille eest on tasutud taotluse esitamise aasta 9. oktoobriks. Toetatav tegevus peab olema lõpetatud toetuse saamisele järgneva aasta 31. jaanuariks.

§ 8.   Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) taotleja tööjõukulud, välja arvatud juhul, kui need on seotud taotluses kirjeldatud tegevusega;
  2) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist käibemaksuseaduse alusel;
  3) taotleja üldhalduskulud;
  4) finantskulud;
  5) kulutused teavituskampaaniale, mis kutsuvad tarbijat, töötlejat või edasimüüjat eelistama kodumaise päritoluga põllumajandustoodet või töödeldud toodet ainult selle päritolu tõttu;
  6) teavituskampaania käigus sellise materjali, välja arvatud messikataloogi koostamise kulud, mis sisaldab ettevõtja ärinime, logo, kaubamärki või muid andmeid selle ettevõtja kohta;
  7) kulutused teavituskampaaniale või teabematerjalile, milles esitatav teave ei ole teaduspõhine ega vasta toidualase teabe esitamist reguleerivate õigusaktide nõuetele.
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

§ 9.   Nõuded hinnapakkumuste kohta

  (1) Kui §-s 7 nimetatud toote, teenuse või töö maksumus ilma käibemaksuta ületab 3000 eurot, peab taotleja olema toote, teenuse või töö maksumuse kohta saanud vähemalt kolmelt asjakohast toodet, teenust või tööd pakkuvalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos toote, teenuse või töö üksikasjaliku kirjeldusega.

  (2) Taotleja ei või lõikes 1 nimetatud hinnapakkumust küsida osade kaupa, eriti kui hinnapakkumuse esemeks on funktsionaalselt koostoimivad või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud tooted, teenused või tööd.

  (3) Kui §-s 7 nimetatud toote, teenuse või töö maksumus ilma käibemaksuta ei ületa 3000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks toote, teenuse või töö pakkuja, peab taotleja olema kulutuse kohta saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse koos toote, teenuse või töö üksikasjaliku kirjeldusega või koostanud toetatava tegevuse eeldatava maksumuse arvestuse üksikasjaliku eelarve alusel.

  (4) Paragrahvi 15 lõikes 9 nimetatud parandatud taotluse esitamiseks võtab taotleja toetatava tegevuse elluviimiseks väljavalitud toote, teenuse või töö pakkujalt uue hinnapakkumuse. Kui toetatava tegevuse väljavalitud elluviija loobub uue hinnapakkumuse tegemisest, leiab taotleja uue toote, teenuse või töö pakkuja.
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

  (5) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt samalaadse toote, teenuse või töö eest tasutava hinnaga. Kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust, põhjendab ta tehtud valikut.

  (6) Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, hinnapakkuja nime ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning toote, teenuse või töö üksikasjalikku kirjeldust ja maksumust.

  (7) Kui taotleja ei ole saanud nõutud arvu hinnapakkumusi, peab ta seda põhjendama.

  (8) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

  (9) Hinnapakkuja ega hinnapakkuja osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust teise hinnapakkuja äriühingus ega kuuluda teise hinnapakkuja juhatusse või nõukokku.

§ 10.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse kuni 70 protsenti:
  1) Eesti turgu või välisturgu käsitleva turu-uuringu abikõlbliku kulu maksumusest;
  2) Eestis toimuval messil osalemise või Eestis toimuva messi korraldamise abikõlblike kulude maksumusest;
  3) põllumajandustoote ja sellest töödeldud toote tutvustamise abikõlblike kulude maksumusest;
  4) välisriigis turundusürituse korraldamise abikõlblike kulude maksumusest.

  (2) Välisriigis toimuva messi külastamisel antakse toetust kuni 50 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

  (3) Välisriigis toimuval messil osalemise korraldamiseks antakse toetust kuni 75 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

  (4) Paragrahvi 7 lõike 6 punktis 1 nimetatud sõiduauto kasutamise puhul antakse toetust kuni 0,3 eurot ühe sõidetud kilomeetri kohta.

  (5) Paragrahvi 6 lõike 1 punktis 1 sätestatud toetatava tegevuse puhul on toetuse suurus ühe taotleja kohta kuni 19 200 eurot Eesti turgu käsitleva turu-uuringu ja kuni 32 000 eurot välisturgu käsitleva turu-uuringu tegemise korral.

  (6) Paragrahvi 6 lõikes 1 sätestatud tegevuste puhul on minimaalsed toetuse taotlemise summad taotluse kohta järgmised:
  1) Eesti turgu või välisturgu käsitleva turu-uuringu tegemine – 750 eurot;
  2) Eestis toimuva messi korraldamine või Eestis toimuval messil osalemine – 1500 eurot;
  3) põllumajandustoote ja sellest töödeldud toote tutvustamine – 7500 eurot;
  4) välisriigis toimuval messil osalemise korraldamine – 10 000 eurot;
  5) välisriigis turundusürituse korraldamine – 3750 eurot;
  6) välisriigis toimuva messi külastamine – 2000 eurot.

  (7) Toetuse maksimaalne suurus kõikide toetatavate tegevuste raames kokku on taotleja kohta kuni:
  1) 128 000 eurot juhul, kui taotleja on üht valdkonda esindav mittetulundusühing, kelle liikmed on ainult üht valdkonda esindavad ettevõtjad ja erialaliidud;
  2) 256 000 eurot juhul, kui taotleja on mittetulundusühing, kelle liikmed on vähemalt kahe erineva valdkonna erialaliidud, ning kui toetatavate tegevuste hulgas on mitut valdkonda hõlmavad tegevused;
  3) 128 000 eurot juhul, kui taotleja on tunnustatud tootjarühm.

  (8) Toetatava tegevuse korraldamisega seotud kulud võivad moodustada kuni kümme protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 11.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja ajavahemikus 1. veebruarist kuni 15. veebruarini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu avalduse koos lõikes 3 nimetatud dokumentidega (edaspidi koos taotlus).
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

  (2) Paragrahvi 6 lõikes 1 sätestatud toetatavate tegevuste elluviimiseks taotletakse toetust iga toetatava tegevuse kohta eraldi.

  (3) Taotleja esitab koos avaldusega PRIA-le järgmised dokumendid:
  1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 ja § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud riigiabi saajatelt kogutud kinnitus selle kohta, et nad on väikese või keskmise suurusega ettevõtjad komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 2 tähenduses;
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]
  2) paragrahvi 9 lõikes 1 nimetatud juhul vähemalt kolme hinnapakkuja esitatud toote, teenuse või töö hinnapakkumuse ärakirjad;
  3) paragrahvi 9 lõikes 3 nimetatud juhul vähemalt ühe hinnapakkuja esitatud toote, teenuse või töö hinnapakkumuse ärakiri või toote, teenuse või töö eeldatava maksumuse arvestus üksikasjaliku eelarve alusel;
  4) turu-uuringu lähteülesannet kajastav dokument, kui taotleja taotleb toetust turu-uuringu tegemiseks;
  5) abi saaja kontserni liikmete skeem, kui põllumajandusliku vähese tähtsuse abi ja vähese tähtsusega abi saajatele taotletav abi ületab 500 eurot ühe abi saaja kohta;
  6) hinnavõrdlustabel, kui ostetava toote, teenuse või töö maksumus ületab § 9 lõikes 1 nimetatud summat ning kui toote, teenuse või töö pakkujaid on rohkem kui üks;
  7) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 4 sätestatud tegevuse elluviimise korral § 4 lõike 2 punktis 1 nimetatud varasemat välisriigis toimunud messil osalemise korraldamise kogemust tõendavad dokumendid ning sama paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud messi stendi pinna broneeringu kinnitus või muu sarnases kirjalikus vormis kinnitus stendi pinna broneerimise kohta, ning alltöövõtja kasutamise korral projektijuhi kirjalik nõusolek teenuse osutamiseks ja projektijuhi varasemat välisriigis toimunud messil osalemise korraldamise kogemust tõendavad dokumendid;
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]
  8) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 3 sätestatud tegevuse elluviimise korral kampaania meediaplaan, taotleja varasema kampaaniate korraldamise kogemuse kirjeldus, tutvustava materjali näidised ja sõnumid, mida kampaania käigus avaldatakse;
  9) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 6 sätestatud tegevuse elluviimise korral hindamiskriteeriumite täitmise tõendamiseks taotleja kaudu abi saavate ettevõtjate põhjendus tegevuses osalemise kohta;
  10) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 5 sätestatud tegevuse elluviimise korral hindamiskriteeriumite täitmise tõendamiseks taotleja varasemat välisriigis turundusürituste korraldamise kogemust tõendavad dokumendid ja turundusürituse korraldamise põhjendus koos välisriigist turundusüritusele kutsutavate partnerite sihtgrupi kirjeldusega.
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

  (4) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab taotleja toetuse esmakordsel taotlemisel koos lõigetes 1–3 nimetatud dokumentidega avalduse oma andmete registrisse kandmiseks.

  (5) Kui avalduse esitamise ajal lõike 3 punktis 1 nimetatud kinnitust kõigi riigiabi saajate kohta ei esitata, esitatakse see kinnitus § 18 lõike 1 punkti 10 kohaselt.

  (6) PRIA koostab lõike 3 punktis 1 nimetatud kinnituse vormi ja lõike 3 punktis 5 nimetatud abi saaja kontserni liikmete skeemi vormi ning avaldab need oma veebilehel.
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

§ 12.   Nõuded taotluse osaks olevale avaldusele

  Taotleja esitab PRIA-le avalduse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi, registrikood, käibemaksukohustuslaseks registreerimise number ja kontaktandmed;
  2) taotleja esindusõigust omava isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  3) selle tegevuse nimetus, mille kulude hüvitamist taotletakse;
  4) tegevuse kirjeldus koos tegevuse toimumise algus- ja lõppkuupäevaga, tegevuse eesmärk, tegevuse sisu ning kavandatava tulemuse kirjeldus;
  5) andmed tegevuse raames tehtavate abikõlblike kulude kohta;
  6) riigiabi saava ettevõtja või tunnustatud tootjarühma nimi ja taotletava abi summa suurus;
  7) põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi saava ettevõtja nimi ja taotletava abi summa suurus;
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]
  8) vähese tähtsusega abi saava ettevõtja või tunnustatud tootjarühma nimi ja taotletava abi summa suurus;
  9) taotleja kinnitus, et on tema kaudu riigiabi saajatelt saanud komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 6 lõike 2 kohased abitaotlused.

§ 13.   Nõuded taotluse osaks olevatele dokumentidele

  (1) Taotleja esitab PRIA-le koos avaldusega § 11 lõike 3 punktis 1 nimetatud kinnituse, § 11 lõike 3 punktis 5 nimetatud abi saaja kontserni liikmete skeemi ja § 11 lõike 3 punktis 6 nimetatud hinnavõrdlustabeli.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kinnitus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) riigiabi saaja nimi ja registrikood;
  2) riigiabi saaja kinnitus, et ta on väikese või keskmise suurusega ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 2 tähenduses.

  (3) Lõikes 1 nimetatud abi saaja kontserni liikmete skeem sisaldab järgmisi andmeid:
  1) abi saaja emaettevõtja nimi, registrikood, äriühingus enamusosalust omava äriühingu osaluse protsent ja enamusosaluse omanik;
  2) abi saaja tütarettevõtjate nimed, registrikoodid, nendes enamusosalust omava äriühingu osaluse protsent ja enamusosaluse omanik;
  3) abi saaja teiste kontserni liikmete nimed, registrikoodid, nendes enamusosalust omava äriühingu osaluse protsent ja enamusosaluse omanik;
  4) andmed lepingu või muul alusel abi saaja üle valitsevat mõju omavate ettevõtjate kohta.

  (4) Lõikes 1 nimetatud hinnavõrdlustabel sisaldab järgmisi andmeid:
  1) andmed esitatud hinnapakkumuste kohta;
  2) andmed väljavalitud hinnapakkumuse kohta;
  3) väljavalitud hinnapakkumuse objektiivne põhjendus.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 14.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA vaatab taotluse läbi ning kontrollib taotluse tähtaegset esitamist, taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu, taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele.

  (2) Taotleja esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on PRIA-l õigus kasutada teiste riiklike registrite andmeid.

§ 15.   Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) PRIA hindab § 6 lõike 1 punktides 3‒6 sätestatud toetatavate tegevuste kohta esitatud nõuetele vastavaid taotlusi lisas sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

  (2) Taotluste hindamiseks moodustab PRIA hindamiskomisjoni, kes teeb PRIA-le taotluste paremusjärjestuse moodustamise ettepaneku.

  (3) Hindamistulemuste põhjal moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse, milles loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (4) Kui kõigi lõikes 1 nimetatud nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse ettenähtud eelarvevahendite piires taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

  (5) Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks moodustab vähemalt 30 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast.

  (6) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

  (7) Paragrahvi 6 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud tegevuste elluviimiseks esitatud taotlusi ei hinnata ning kui nimetatud toetatavate tegevuste elluviimiseks esitatud nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab nende tegevuste elluviimiseks ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotleja nõusolekul määratava toetuse suurust võrdeliselt taotletava toetuse suurusega, lähtudes §-s 10 sätestatud toetusmääradest.

  (8) Taotleja teavitab PRIA-t, kas ta on nõus toetuse summa vähendamisega, viie tööpäeva jooksul arvates PRIA poolt nõusoleku küsimisest.

  (9) Toetuse summa vähendamise korral teeb PRIA toetuse määramise otsuse, milles näitab ära, millise summa ulatuses on võimalik taotlust rahuldada. Taotleja esitab 15 tööpäeva jooksul arvates nimetatud otsuse ärakirja või väljavõtte saamisest elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le parandatud taotluse, milles on arvestatud toetuse summa vähendamisega.
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

§ 16.   Toetuse määramine ja taotluse rahuldamata jätmine

  PRIA teeb toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

5. peatükk Nõuded toetuse saajale ning toetuse maksmise tingimused ja kord 

§ 17.   Toetuse saaja ja tema kaudu abi saajate kohustused

  (1) Toetuse saaja ning tema kaudu abi saajad peavad vastama § 4 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud nõuetele.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) säilitama toetatava tegevusega seotud dokumente ja tegevuse tulemusena valminud materjali kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kümne aasta jooksul arvates toetuse väljamaksmisest;
  2) tagama, et toetatava tegevuse kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid on muudest kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad;
  3) teavitama §-s 2 nimetatud põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ja vähese tähtsusega abi saajaid kirjalikult nende kohta arvutatud põllumajanduslikust vähese tähtsusega abist või vähese tähtsusega abist vastavalt komisjoni määruste (EL) nr 1408/2013 ja (EL) nr 1407/2013 artikli 6 lõikele 1;
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]
  4) teavitama avalikkust, et toetatav tegevus viiakse ellu toetuse abil, märgistades toetatava tegevuse raames osutatava teenuse või tehtava töö tegevuskoha enne tegevuse elluviimise alustamist ja toetatava tegevuse raames valmistatava toote pärast selle ostmist või valmimist tekstiga „Turuarendustoetuse abiga rahastatud tegevus”;
  5) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 4 sätestatud toetatava tegevuse elluviimisel peab toetuse saaja messistendi kujundamisel lähtuma Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse välja töötatud Eesti brändi kontseptsioonist ja visuaalsest identiteedist.

§ 18.   Toetatava tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis toote;
  2) selle isikuga sõlmitud töövõtulepingu ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis toote;
  3) punktides 1 ja 2 nimetatud dokumentidel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  4) ostetud toote, osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri vajaduse korral;
  5) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 1 sätestatud toetatava tegevuse puhul turu-uuringu lõpparuanne;
  6) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 3 sätestatud toetatava tegevuse puhul kampaania tulemuste kokkuvõte;
  7) paragrahvi 6 lõike 1 punktides 2 ja 4 sätestatud toetatava tegevuse puhul ettevõtjate messil osalemist tõendava nimekirja ärakiri või messikataloog või üritust kajastav muu teabematerjal ja esitletud tootenäidiste nimekiri;
  8) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 5 sätestatud toetatava tegevuse puhul üritusel osalenud ettevõtjate nimekiri;
  9) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 6 sätestatud toetatava tegevuse puhul sõidudokumendid;
  10) paragrahvi 11 lõike 3 punktis 1 nimetatud dokumendid nende isikute kohta, kelle kohta neid dokumente taotluse esitamise ajal ei esitatud;
  11) auto kasutamise korral sõidukulude tõendamiseks ärakiri sõidupäevikust, mis sisaldab sõidukit kasutava isiku ees- ja perekonnanime, sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmeid, sõiduauto spidomeetri kaugusmõõdiku alg- ja lõppnäitu ning iga toetatava tegevuse täitmiseks tehtud sõidu kuupäeva ja sõidu eesmärki.

  (2) Maksetaotlus esitatakse taotluse esitamise aasta 9. oktoobriks.

  (3) Kui § 6 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud tegevus on ellu viidud enne PRIA poolt toetuse määramise otsuse tegemist või 15 tööpäeva jooksul arvates otsuse ärakirja või väljavõtte saamisest, esitab toetuse saaja § 15 lõikes 9 nimetatud parandatud taotluse asemel tegevuse kohta elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu maksetaotluse.
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

  (4) Kui toetatava tegevuse elluviimise kulud erinevad taotluses näidatud kuludest, täpsustab toetuse saaja taotluses esitatud andmeid ja esitab PRIA-le koos maksetaotlusega seletuskirja.

  (5) Kui § 6 lõikes 1 sätestatud tegevus ei ole maksetaotluse esitamise tähtajaks täies mahus toimunud või ellu viidud, esitab toetuse saaja selle kohta elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le asjakohased dokumendid kümne tööpäeva jooksul arvates nimetatud tegevuse lõplikust elluviimisest.
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

  (6) Lõike 1 punktis 11 nimetatud sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise arvestust peetakse Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” § 4 alusel.

  (7) [Kehtetu - RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

  (8) Maksetaotluses esitab toetuse saaja järgmised andmed:
  1) toetuse saaja nimi, käibemaksukohustuslaseks registreerimise number ja selle taotluse number, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
  2) teave elluviidud tegevuse kohta;
  3) teave elluviidud tegevuse maksumuse ja selle osalise või täieliku tasumise kohta;
  4) teave § 2 lõikes 7 nimetatud abi saajate ning neile antud rahalise ja mitterahalise abi summade kohta §-s 2 nimetatud Euroopa Liidu määruste tähenduses;
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]
  5) [kehtetu - RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]
  6) [kehtetu - RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]
  7) teave töövõtjale, toote tarnijale või teenuse osutajale vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa tasumise kohta, kui toetust taotletakse § 20 kohaselt.

§ 19.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja üks kord aastas 45 tööpäeva jooksul arvates § 18 lõikes 1 nimetatud nõuetekohaste dokumentide esitamisest.
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

  (2) Toetus jäetakse maksmata, kui:
  1) pärast toetuse määramise otsuse tegemist tehakse kindlaks taotluse rahuldamata jätmise alused;
  2) toetuse saaja ei ole täitnud toetuse maksmise aluseks olevaid tingimusi.

§ 20.   Toetuse maksmine osaliselt tasutud kuludokumentide alusel

  (1) Toetatava tegevuse elluviimist võib rahastada enne töö, teenuse või toote eest tasumist, kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne ning tehtud töö või osutatud teenus on lõpetatud või toode on üle antud ning toetuse saaja on selle vastu võtnud ja selle eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma.

  (2) Lõike 1 kohaselt tegevuse elluviimise rahastamist sooviv toetuse saaja esitab pärast toetatava tegevuse täielikku elluviimist elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse koos § 18 lõikes 1 nimetatud dokumentidega.
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

  (3) PRIA teeb toetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 45 tööpäeva jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest, arvestades seejuures toetuse saaja usaldusväärsust.

  (4) Toetuse saaja võib tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha kasutada üksnes § 18 lõike 1 punktis 1 väljastatud arve ärakirjal või arve-saatelehel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest tasumiseks.

  (5) Lõikes 4 nimetatud kulude eest peab olema tasutud ja vastav rahalise kohustuse tasumise kinnitus koos § 18 lõike 1 punktis 3 nimetatud dokumendiga peab olema esitatud elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul arvates tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel makstud raha laekumisest.
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

  (6) PRIA kontrollib lõikes 5 nimetatud dokumentide nõuetekohasust 25 tööpäeva jooksul arvates dokumentide saamisest. Kui kontrolli tulemusel selgub, et toetuse saaja ei ole täitnud lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõudeid või kui dokumendid ei ole nõuetekohased, maksab toetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha asjaomases ulatuses tagasi.

  (7) Toetuse saaja loetakse piisavalt usaldusväärseks, kui:
  1) tal ei ole riikliku maksu võlga, mis ületab 100 eurot, või on tema 100 eurot ületava riikliku maksu võla tasumine ajatatud ja maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
  2) ta on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtpäevaks ja summas;
  3) ta on varem tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha kasutanud sihipäraselt ja tähtajal.

  (8) [Kehtetu - RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

  (9) Rahalise kohustuse tasumise kinnitus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) toetuse saaja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  2) toetuse saaja esindaja nimi ja kontaktandmed;
  3) kinnituse esitamise kuupäev, kuu ja aasta;
  4) elluviidud tegevuse kirjeldus;
  5) kinnitus selle kohta, et PRIA poolt tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel makstud raha on kuludokumentide alusel kantud üle töövõtjale, töötajale, teenuse osutajale või kauba tarnijale.

§ 21.   Toetuse tagasinõudmine

  Toetus nõutakse tagasi riigieelarve tuludesse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 42 sätestatud alusel ja korras.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 22.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Taotluse hindamise kriteeriumid
[RT I, 17.01.2020, 1 - jõust. 20.01.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json