Teksti suurus:

Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 „Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 17.01.2020, 4

Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 „Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 14.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruses nr 25 „Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 esimeses lauses, § 4 lõikes 1, § 5 lõike 2 punktis 2 ja lõike 3 punktides 3–5, § 6 lõikes 1 ja § 7 teises lauses asendatakse sõnad „haridus- ja teadusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Käskkirjas märgitakse konkursi eelarve, auhindade arv ja suurus, konkursi valdkonnad ja astmed, teadustööle esitatavad nõuded, teadustöö esitamise koht ja tähtaeg ning esitatavate dokumentide loetelu.”;

3) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Konkurss kuulutatakse välja järgmistes teadus- ja arendustegevuse valdkondades:
1) loodusteadused;
2) tehnika ja tehnoloogia;
3) arsti- ja terviseteadused;
4) põllumajandusteadused ja veterinaaria;
5) sotsiaalteadused;
6) humanitaarteadused ja kunstid.”;

4) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Konkursil osalemiseks esitab üliõpilane konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal valminud kõrgkooli lõputööde vormistamise nõuetele vastavalt vormistatud uurimistöö (esimese või teise aasta üliõpilane erandina ka referatiivse töö), publikatsiooni või muu materjali töö kohta (edaspidi teadustöö).”;

5) paragrahvi 3 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui konkursitööl on lisaks käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud üliõpilastele teisi kaasautoreid, siis peab olema välja toodud konkursil osaleva üliõpilase panus töö valmimisse.”;

6) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Konkursikomisjoni koosolekute kokkuvõte protokollitakse ning selle allkirjastab komisjoni esimees.”;

7) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Enne konkursi väljakuulutamist teeb konkursikomisjon valdkonna eest vastutavale ministrile ettepaneku teadustööle esitatavate nõuete, auhindade suuruse ja arvu, konkursi valdkondade ja astmete kohta.”;

8) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) teha valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanek täiendavate auhindade määramiseks.”.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json