Teksti suurus:

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.01.2020, 6

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.02.2002 nr 25
RTL 2002, 32, 454
jõustumine 01.06.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.2002RTL 2003, 4, 3909.01.2003
16.05.2003RTL 2003, 64, 91331.05.2003
21.05.2004RTL 2004, 67, 111829.05.2004
24.08.2005RTL 2005, 93, 140404.09.2005
30.08.2006RTL 2006, 67, 123215.09.2006
18.08.2009RTL 2009, 68, 100330.08.2009
22.06.2012RT I, 03.07.2012, 106.07.2012
21.06.2013RT I, 28.06.2013, 901.07.2013
16.05.2014RT I, 22.05.2014, 425.05.2014
25.07.2016RT I, 27.07.2016, 330.07.2016
14.01.2020RT I, 17.01.2020, 420.01.2020

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.   Konkursi eesmärk

  Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss) eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust üliõpilaskonnas, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse alal ning avaldada tunnustust teadus- ja arendustegevuses väljapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilastele ja üliõpilaskollektiividele.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi kuulutab igal aastal hiljemalt 30. juunil välja valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga. Käskkirjas märgitakse konkursi eelarve, auhindade arv ja suurus, konkursi valdkonnad ja astmed, teadustööle esitatavad nõuded, teadustöö esitamise koht ja tähtaeg ning esitatavate dokumentide loetelu.
[RT I, 17.01.2020, 4 - jõust. 20.01.2020]

  (2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursi tingimuste kohta avaldatakse Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur, Eesti Teaduste Akadeemia ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehekülgedel.
[RT I, 27.07.2016, 3 - jõust. 30.07.2016]

  (3) Konkurss kuulutatakse välja järgmistes teadus- ja arendustegevuse valdkondades:
  1) loodusteadused;
  2) tehnika ja tehnoloogia;
  3) arsti- ja terviseteadused;
  4) põllumajandusteadused ja veterinaaria;
  5) sotsiaalteadused;
  6) humanitaarteadused ja kunstid.
[RT I, 17.01.2020, 4 - jõust. 20.01.2020]

  (4) Konkurss kuulutatakse välja järgmistel astmetel:
  1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd;
  2) magistriõppe üliõpilaste teadustööd;
  3) doktoriõppe üliõpilaste teadustööd.
[RTL 2005, 93, 1404 - jõust. 04.09.2005]

§ 3.   Konkursil osalemine

  (1) Konkursil võivad osaleda kõik konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal:
  1) Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavadel õppivad või õppinud üliõpilased, sh välisriigi üliõpilased;
  2) Eesti kodakondsusega või Eesti pikaajalise elaniku elamisloaga või alalise elamisõigusega välisriigis õppivad või õppinud üliõpilased või
  3) eelnevatest koosnevad kollektiivid (edaspidi üliõpilane).
[RT I, 22.05.2014, 4 - jõust. 25.05.2014]

  (2) Konkursil osalemiseks esitab üliõpilane konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal valminud kõrgkooli lõputööde vormistamise nõuetele vastavalt vormistatud uurimistöö (esimese või teise aasta üliõpilane erandina ka referatiivse töö), publikatsiooni või muu materjali töö kohta (edaspidi teadustöö).
[RT I, 17.01.2020, 4 - jõust. 20.01.2020]

  (3) [Kehtetu - RT I, 22.05.2014, 4 - jõust. 25.05.2014]

  (4) [Kehtetu - RT I, 22.05.2014, 4 - jõust. 25.05.2014]

  (5) [Kehtetu - RT I, 22.05.2014, 4 - jõust. 25.05.2014]

  (6) Konkursil ei saa osaleda teadustööga, mis täismahus või mille osad on varem samal konkursil samas astmes juba osalenud.
[RTL 2009, 68, 1003 - jõust. 30.08.2009]

  (7) Kui konkursitööl on lisaks käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud üliõpilastele teisi kaasautoreid, siis peab olema välja toodud konkursil osaleva üliõpilase panus töö valmimisse.
[RT I, 17.01.2020, 4 - jõust. 20.01.2020]

§ 4.   Konkursikomisjoni moodustamine ja töökord
[RTL 2006, 67, 1232 - jõust. 15.09.2006]

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab valdkonna eest vastutav minister õigusaktidega sätestatud korras teadus- ja arendustegevuse eri valdkondade tunnustatud teadlastest, Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur, Eesti Teaduste Akadeemia, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning vajadusel teiste riigiasutuste esindajatest vähemalt 16-liikmelise nõuandva õigusega konkursikomisjoni ja nimetab selle esimehe.
[RT I, 17.01.2020, 4 - jõust. 20.01.2020]

  (2) Konkursikomisjoni koosoleku kutsub kokku esimees. Konkursikomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa rohkem kui pooled komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees.
[RT I, 27.07.2016, 3 - jõust. 30.07.2016]

  (3) Konkursikomisjon võtab oma otsused vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe hääl.

  (4) Kui konkursikomisjoni liige on konkursile esitatud teadustöö juhendaja või konkursil osaleva üliõpilase lähisugulane, abikaasa, lähihõimlane või perekonnaliige või on tal konkursile esitatud tööga mingist muust aspektist tulenev huvide konflikt, ei osale ta vastava teadustöö hindamisel.
[RTL 2009, 68, 1003 - jõust. 30.08.2009]

  (5) Konkursikomisjoni koosolekute kokkuvõte protokollitakse ning selle allkirjastab komisjoni esimees.
[RT I, 17.01.2020, 4 - jõust. 20.01.2020]

  (6) Konkursikomisjoni teenindamise tagab Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.
[RT I, 28.06.2013, 9 - jõust. 01.07.2013]

§ 5.   Konkursi läbiviimine

  (1) Enne konkursi väljakuulutamist teeb konkursikomisjon valdkonna eest vastutavale ministrile ettepaneku teadustööle esitatavate nõuete, auhindade suuruse ja arvu, konkursi valdkondade ja astmete kohta.
[RT I, 17.01.2020, 4 - jõust. 20.01.2020]

  (2) Konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon:
  1) hindab eraldi igal õppeastmel ja valdkonnal konkursile esitatud teadustöid, selgitades välja igas neist kolm parimat tööd ja kaks tööd, mis kandideerivad õppetasemete- ning valdkondadeülesele peapreemiale;
[RTL 2009, 68, 1003 - jõust. 30.08.2009]
  2) teeb valdkonna eest vastutavale ministrile konkursitulemuste kinnitamise ja auhindade määramise ettepanekud.
[RT I, 17.01.2020, 4 - jõust. 20.01.2020]

  (3) Konkursikomisjonil on õigus:
  1) otsustada, millisesse konkursi valdkonda ja õppeastmele esitatud teadustöö kuulub;
  2) kaasata teadustööde hindamisele eksperte või moodustada teadustööde hindamiseks konkursi valdkondade alakomisjone, nimetades alakomisjoni esimeheks konkursikomisjoni liikme ning kinnitades alakomisjoni töökorra;
  3) teha valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanek autasustada edukate teadustööde juhendajaid;
[RT I, 17.01.2020, 4 - jõust. 20.01.2020]
  4) vastava tasemega teadustööde puudumisel teha valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanek jätta vastavas konkursi valdkonnas ja vastavas õppeastmes osa auhindu välja andmata;
[RT I, 17.01.2020, 4 - jõust. 20.01.2020]
  5) võrdse tasemega teadustööde puhul teha valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanek anda vastavas konkursi valdkonnas ja vastavas õppeastmes auhind kõikidele võrdse tasemega teadustöödele;
[RT I, 17.01.2020, 4 - jõust. 20.01.2020]
  6) teha valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanek täiendavate auhindade määramiseks.
[RT I, 17.01.2020, 4 - jõust. 20.01.2020]

§ 6.   Konkursi tulemused

  (1) Konkursi tulemused kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga konkursikomisjoni ettepanekule tuginedes.
[RT I, 17.01.2020, 4 - jõust. 20.01.2020]

  (2) Konkursi tulemused tehakse teatavaks igal aastal hiljemalt 15. detsembriks Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teaduste Akadeemia ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur kodulehekülgedel.
[RT I, 27.07.2016, 3 - jõust. 30.07.2016]

  (3) Auhinnad antakse üle Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teaduste Akadeemia ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur korraldatud pidulikul konverentsil. Auhinnatud teadustöid säilitatakse e-kataloogis ESTER.
[RT I, 27.07.2016, 3 - jõust. 30.07.2016]

§ 7.   Konkursi luhtumine

  Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi teadustööd või ükski teadustöö ei vastanud esitatud nõuetele. Konkursi luhtumisel otsustab valdkonna eest vastutav minister uue konkursi korraldamise.
[RT I, 17.01.2020, 4 - jõust. 20.01.2020]

§ 8.   Konkursi väljakuulutamine 2013. aastal

  2013. aastal kuulutab haridus- ja teadusminister konkursi välja hiljemalt 15. juulil.
[RT I, 28.06.2013, 9 - jõust. 01.07.2013]

§ 9.   Konkursi väljakuulutamine 2016. aastal

  2016. aastal kuulutab haridus- ja teadusminister konkursi välja hiljemalt 31. juulil.
[RT I, 27.07.2016, 3 - jõust. 30.07.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json