Teksti suurus:

„Keelekümblusprogrammi toetuse taotlemise ja kasutamise ning kvaliteediauhinna konkursi läbiviimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 17.01.2023, 5

„Keelekümblusprogrammi toetuse taotlemise ja kasutamise ning kvaliteediauhinna konkursi läbiviimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 11.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Haridus- ja teadusministri 27. aprilli 2022. a määruses nr 11 „Keelekümblusprogrammi toetuse taotlemise ja kasutamise ning kvaliteediauhinna konkursi läbiviimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) koolieelse lasteasutuse keelekümblusrühmas vähemalt 50% mahus õppe- ja kasvatustegevusest kuni 31. augustini 2024. aastal;”;

2) paragrahvi 6 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) on toetatud vene või ukraina keel emakeelena tundides;”;

3) paragrahvi 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks alates 2024. aasta 1. septembrist.

4) paragrahvi 7 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) varajane mudel – 1. klassis on õpe 100% eesti keeles. 2024. aasta 1. septembrist suureneb alates neljandast klassist eestikeelsete ainete maht ja õppetööd jätkatakse vastavalt kohanemismudelile;”;

5) paragrahvi 12 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Pärast liitumisotsust esitab kooli pidaja õpilaspõhise pearaha saamiseks igal järgneval eelarveaastal vahemikus 1.–15. veebruarini vormikohase taotluse Toetuste Menetlemise Infosüsteemis (edaspidi taotluskeskkond).”;

6) paragrahvi 13 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kooli pidaja esitab toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande taotluskeskkonnas hiljemalt toetuse kasutamise aasta 31. detsembriks.”;

7) paragrahvis 13 lõikes 5 asendatakse arv „10” arvuga „3”.;

8) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 5-8 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva määruse paragrahvis 7 lõike 2 punktis 1 sätestatud osalise mudeli asemel rakendatakse alates 2024. aasta 1. septembrist täielikku mudelit.

(6) Käesoleva määruse paragrahvis 7 lõike 4 punktis 2 sätestatud mudelit võib rakendada alates 2023. aasta 1. septembrist alates 4. klassist.

(7) Alates 2023. aasta 1. septembrist on alushariduses võimalik liituda vaid täieliku keelekümblusmudeliga ning põhikoolis kohanemismudeliga ja hilise keelekümblusmudeliga.

(8) Käesoleva määruse paragrahvis 13 lõikes 3 nimetatud aruanne 2022. aasta toetuse kasutamise kohta esitatakse toetuse andjale e-posti teel 2023. aasta 15. jaanuariks aadressil [email protected]”.

Tõnis Lukas
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json