Teksti suurus:

Hädaolukorra seaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 17.02.2011, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.02.2011 otsus nr 826

Hädaolukorra seaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 27.01.2011

§ 1.  Hädaolukorra seaduses (RT I, 08.11.2010, 21) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 34 lõiget 2 täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

„19) katkematu side toimimine.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 421 järgmises sõnastuses:

§ 421. Katkematu side

(1) Katkematu side on elektroonilise side teenus Riigikogule, Vabariigi Presidendile, Riigikantseleile, Justiitsministeeriumile, Kaitseministeeriumile, Siseministeeriumile, Välisministeeriumile, politseiasutustele, päästeasutustele, vanglatele ning Vabariigi Valitsuse määratud asutustele ja isikutele elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamiseks vajalike sõnumite katkematuks ja töökindlaks edastamiseks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud Vabariigi Valitsuse määratavate asutuste ja isikute loetelu ning kõigi lõikes 1 nimetatud asutuste ja isikute objektide täpse loetelu ning turvaklassi kinnitab Vabariigi Valitsus korraldusega. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutused ja isikud ning käesoleva lõike alusel määratud asutused ja isikud peavad täitma katkematu side nõudeid.

(3) Katkematu side nõuded ja katkematu side tagamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 551 järgmises sõnastuses:

§ 551. Katkematu side nõuete rikkumine

(1) Katkematu side nõuete rikkumise eest katkematu side nõudeid täitma kohustatud isiku töötaja või teenistuja poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.”;

4) paragrahvi 56 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§-des 50–55” tekstiosaga „§-des 50–551”;

5) paragrahvi 56 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva seaduse §-s 551 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Tehnilise Järelevalve Amet.”

§ 2. Julgeolekuasutuste seaduse (RT I 2001, 7, 17; 2009, 62, 405) § 71 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 71. Eriside

Eriside on elektroonilise side teenus riigisaladust ja salastatud välisteavet sisaldavate sõnumite turvaliseks ja töökindlaks edastamiseks.”

§ 3. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse (RT I, 08.11.2010, 18) § 10 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) katkematu side korraldamist ja katkematule sidele kehtestatud nõudeid puudutav teave, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse piiratud tasemel kuni 25 aastaks.”

§ 4. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json