Teksti suurus:

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.02.2011
Avaldamismärge:RT I, 17.02.2011, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.02.2011 otsus nr 827

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 27.01.2011

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses (RT I 1997, 52, 834; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõike 1 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjade koostamisel lähtutakse ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtsest konventsioonist ja ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsioonist või arvestatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kuritarvitamise ja sõltuvuse tekitamise riski suurust.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Sisekaitselises rakenduskõrgkoolis käideldakse narkootilisi ja psühhotroopseid aineid õppeotstarbel teenistuskoerte väljaõppe raames sisekaitselise rakenduskõrgkooli rektori loal.”;

3) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „Jälitusasutus” sõnadega „ja sisekaitseline rakenduskõrgkool”;

4) paragrahvi 7 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Riiklikul ekspertiisiasutusel on õigus nimetatud aineid anda käesoleva seaduse § 5 lõigetes 1 ja 11 nimetatud õppeotstarbel kasutamiseks.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json