Teksti suurus:

Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruse nr 43 „Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.02.2015
Avaldamismärge:RT I, 17.02.2015, 1

Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruse nr 43 „Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 12.02.2015 nr 11

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruses nr 43 „Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõike 6 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;
  2) lisas esitatud Angerja must-toonekure püsielupaiga kaart tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Muudatuse põhjendused

  Määruse seletuskirjas1 esitatud põhjendused Angerja must-toonekure püsielupaiga kaitstava loodusobjekti tüübi muutmise kohta.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 12.12.2013. a käskkirjaga nr 1183 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Mati Raidma
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json