Teksti suurus:

Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 17.02.2021, 5

Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord

Vastu võetud 05.01.2017 nr 1
RT I, 06.01.2017, 18
jõustumine 09.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.01.2017RT I, 12.01.2017, 115.01.2017, kohaldatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 9. jaanuarist
20.03.2017RT I, 24.03.2017, 127.03.2017
17.05.2017RT I, 01.06.2017, 204.06.2017
23.12.2019RT I, 07.01.2020, 215.01.2020
09.06.2020RT I, 11.06.2020, 115.06.2020
15.02.2021RT I, 17.02.2021, 420.02.2021

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 31 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 
[Kehtetu - RT I, 17.02.2021, 4 - jõust. 20.02.2021]

§ 1.   Reguleerimisala
[Kehtetu - RT I, 17.02.2021, 4 - jõust. 20.02.2021]

§ 2.   Õigusnõustamise kättesaadavuse toetamine
[Kehtetu - RT I, 17.02.2021, 4 - jõust. 20.02.2021]

2. peatükk Õigusnõustamisele esitatavad nõuded ja toetuse ulatus 

§ 3.   Õigusnõustamisele esitatavad nõuded

  (1) Konkursi võitja peab tagama õigusnõustamise abivajajaga kohtumisel või abivajaja nõusolekul videosilla vahendusel (edaspidi kohtumisega õigusnõustamine) Eestis elavatele füüsilistele isikutele, kelle taotlusele eelnenud kvartali keskmine ühe kuu brutosissetulek on kuni 1700 eurot.
[RT I, 07.01.2020, 2 - jõust. 15.01.2020]

  (2) Riigieelarvest toetatakse kohtumisega õigusnõustamist kõikides õigusvaldkondades, välja arvatud:
[RT I, 24.03.2017, 1 - jõust. 27.03.2017]
  1) vangistusõiguse küsimustes;
  2) rahvusvahelise kaitse taotlejaid puudutavates küsimustes;
  3) ettevõtlusega seotud küsimustes, välja arvatud ettevõtlusega alustamine ja füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlust puudutavates küsimustes;
  4) füüsilisest isikust ettevõtja maksuvaidlusi puudutavates küsimustes;
  5) kahtlustatava ja süüdistatava nõustamiseks kriminaalmenetluses;
  6) küsimustes, mille puhul on kohtutäituril seadusega ettenähtud kohustus selgitada täitemenetluse osalistele nende õigusi ja kohustusi;
  7) küsimustes, mille puhul on notaril seadusega ettenähtud kohustus nõustada tõestamistoimingus osalejaid tõestamistoimingu raames;
  8) käesoleva määruse § 7 lõigetes 5 ja 6 sätestatud küsimustes;
  9) küsimustes, mille puhul füüsiline isik soovib nõustamist temale loovutatud nõude sissenõudmise kohta, kui nõue oli algselt tekkinud juriidilisel isikul.
[RT I, 24.03.2017, 1 - jõust. 27.03.2017]

  (3) Õigusnõustamine toimub eesti ning vajaduse korral inglise ja vene keeles.

  (4) Õigusnõustamine toimub järgmisel viisil:
  1) kohtumisega õigusnõustamine;
  2) abivajaja juhendamine telefoni teel;
  3) eesti- ja venekeelsete veebilehtede www.juristaitab.ee ja www.juristaitab.ee/ru (edaspidi veebilehed) sisutekstide haldamine ning sinna esitatud küsimustele vastamine.

  (5) Konkursi võitja tagab kohtumisega õigusnõustamise vähemalt järgmistes linnades:
  1) Haapsalu;
  2) Jõgeva;
  3) Jõhvi;
  4) Kuressaare;
  5) Kärdla;
  6) Narva;
  7) Paide;
  8) Põlva;
  9) Pärnu;
  10) Rakvere;
  11) Tallinn;
  12) Tartu;
  13) Valga;
  14) Viljandi;
  15) Võru.

  (6) Õigusnõustamise asukoht peab olema tähistatud.

§ 4.   Abivajajate registreerimine kohtumisega õigusnõustamisel

  (1) Konkursi võitja on kohustatud enne kohtumisega õigusnõustamise alustamist tuvastama abi vajava füüsilise isiku isikusamasuse. Samuti võtab konkursi võitja abivajajalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnituse, et tema sissetulek ei ületa § 3 lõikes 1 nimetatud määra.

  (2) Konkursi võitja registreerib abivajaja, tema kontaktandmed, õigusvaldkonna, milles nõu anti, nõustamise kuupäeva ja nõustamisele kulunud aja ning lisab juurde isikut tõendava dokumendi elektroonilise koopia ja lõikes 1 nimetatud kinnituse isiku sissetuleku kohta. Kui abivajaja esitab konkursi võitjale abivajaja poolt digitaalselt allkirjastatud dokumendi ning see säilitatakse koos digitaalallkirjaga kliendihaldustarkvaras isikut tõendava dokumendi elektroonilise koopia asemel, ei pea kliendihaldustarkvarasse lisama abivajaja isikut tõendava dokumendi elektroonilist koopiat.
[RT I, 24.03.2017, 1 - jõust. 27.03.2017]

  (3) Lõikes 2 nimetatud andmed registreeritakse kliendihaldustarkvaras, mis peab võimaldama eespool nimetatud andmete kalendrikuu kaupa väljavõtmist.

  (4) Konkursi võitja tagab lepingu kehtivuse ajal kliendihaldustarkvara ja lõikes 2 nimetatud andmete kaitse ning säilimise. Lepingu kehtivuse ajal tagab konkursi võitja Justiitsministeeriumile lõikes 2 nimetatud andmetele vaatleja õigustega reaalajas juurdepääsu.

  (5) Pärast käesoleva määruse §-s 16 sätestatud lepingu lõppemist annab konkursi võitja lõikes 2 nimetatud andmed Justiitsministeeriumile 10 päeva jooksul elektrooniliselt ja masintöödeldaval kujul andmekandjal üle.

§ 5.   Kohtumisega õigusnõustamise tundide ümberjagamine ja sellest teavitamine

  Justiitsministeeriumil on õigus igal ajal ümber jagada konkursi võitja taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnid linnade ja taotluses märgitud nõustamiskohtade vahel vastavalt õigusnõustamise nõudluse eeldatavale jaotusele, teavitades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sellisest otsusest koos põhjendustega konkursi võitjat. Konkursi võitja kohustub korraldama kohtumisega õigusnõustamise jaotuse ümber 45 päeva jooksul teate saamisest arvates.

§ 6.   Toetus ja toetuse ulatus

  (1) Konkursi võitjale makstakse toetust:
  1) esimese kahe õigusnõustamise tunni eest kalendriaastas – 50–100 protsenti konkursi võitja taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määrast;
[RT I, 12.01.2017, 1 - jõust. 15.01.2017, kohaldatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 9. jaanuarist]
  2) kolmanda kuni viienda õigusnõustamise tunni eest kalendriaastas – 0–50 protsenti konkursi võitja taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määrast.
[RT I, 12.01.2017, 1 - jõust. 15.01.2017, kohaldatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 9. jaanuarist]

  (2) Toetuse täpse suuruse toetataval perioodil kehtestab justiitsminister käskkirjaga.

  (3) Konkursi võitja ei või toetatud tegevuse eest nõuda abivajajalt muud tasu või hüve peale § 7 lõigetes 1 ja 3 sätestatud omaosalusmäära.

  (4) Konkursi võitjale makstakse toetust kalendriaastas kokku kuni konkursi väljakuulutamise käskkirjas märgitud piirsumma täitumiseni ning lõikes 2 nimetatud käskkirjas kehtestatud ulatuses. Justiitsministeeriumil on õigus pidada kalendriaasta piirsumma arvestust kvartalite kaupa ning mitte maksta ühes kvartalis toetust rohkem, kui on vastav piirsumma osa.

  (5) Paragrahvi 3 lõike 4 punktides 2 ja 3 sätestatud õigusnõustamise eest makstakse konkursi võitjale toetust kalendriaastas kokku kuni konkursi väljakuulutamise käskkirjas märgitud piirsumma täitumiseni.

§ 7.   Abivajaja omaosalusmäär

  (1) Abivajaja tasub enne kohtumisega õigusnõustamist konkursi võitjale kalendriaastas ühekordse omaosalusmäära viis eurot.

  (2) Kohtumisega õigusnõustamise eest tasub abivajaja täiendava omaosalusmäära, mis on:
  1) esimese kahe õigusnõustamise tunni eest kalendriaastas – 0–50 protsenti konkursi võitja taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määrast;
  2) kolmanda kuni viienda õigusnõustamise tunni eest kalendriaastas – 50–100 protsenti konkursi võitja taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määrast.

  (3) Omaosalusmäära täpse suuruse toetataval perioodil kehtestab justiitsminister käskkirjaga.

  (4) Alaealised abivajajad on lõikes 1 sätestatud omaosalusmäära tasumisest vabastatud.

  (5) Kui abivajaja ei suuda tasuda omaosalusmäära, tagab konkursi võitja abivajajale selgituste andmise riigi õigusabi seaduses ettenähtud riigi õigusabi saamise aluste ja korra kohta ning vajadusel abistab riigi õigusabi taotluse nõuetekohasel vormistamisel ilma lõikes 3 nimetatud justiitsministri käskkirjaga kehtestatud tasu võtmata.

  (6) Kui riigi õigusabi taotlus edastatakse konkursi võitjale riigi õigusabi seaduse § 12 lõike 8 alusel, tagab konkursi võitja riigi õigusabi taotluse nõuetekohase vormistamise ja esitamise ilma lõikes 3 nimetatud justiitsministri käskkirjaga kehtestatud tasu võtmata.

  (7) Kui abivajaja soovib saada õigusnõustamist pärast viie tunni täitumist, nõustab konkursi võitja abivajajat edasi konkursi võitja taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määra eest vähemalt järgneva kümne tunni ulatuses kalendriaastas. Konkursi võitja ei või nõuda eelnimetatud nõustamise eest abivajajalt muud tasu või hüve.

§ 8.   Toetuse ulatuse ja abivajaja omaosalusmäära muutmine lepingu kestel

  (1) Käesoleva määruse §-s 16 sätestatud lepingu kehtivuse kestel on Justiitsministeeriumil õigus olukorras, kus selgub, et eeldatavalt abivajajate hulk jooksval kalendriaastal oluliselt ületab abivajajate arvu, keda on võimalik riigieelarves kalendriaastaks ettenähtud piirsumma eest nõustada, muuta käesoleva määruse § 6 lõikes 1 sätestatud vahemikus kohtumisega õigusnõustamise toetuse protsenti abivajaja isiku kohta kalendriaastas ning käesoleva määruse § 7 lõikes 2 sätestatud vahemikus abivajaja omaosalusmäära abivajaja isiku kohta kalendriaastas.

  (2) Toetuse ulatust ja abivajaja omaosalusmäära muudetakse, et kalendriaastal oleks võimalik tagada võimalikult suure hulga abivajajate õigusnõustamine.

  (3) Lõikes 1 nimetatud määrad kehtestatakse justiitsministri käskkirjaga. Justiitsministeerium teavitab määrade muutmisest konkursi võitjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 30 päeva ette ning avaldab vastava teate Justiitsministeeriumi kodulehel.

3. peatükk Konkursi läbiviimine 
[Kehtetu - RT I, 17.02.2021, 4 - jõust. 20.02.2021]

§ 9.   Konkursi väljakuulutamine
[Kehtetu - RT I, 17.02.2021, 4 - jõust. 20.02.2021]

§ 10.   Taotluse esitamine ja esitamise tähtaeg
[Kehtetu - RT I, 17.02.2021, 4 - jõust. 20.02.2021]

§ 11.   Taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded
[Kehtetu - RT I, 17.02.2021, 4 - jõust. 20.02.2021]

§ 12.   Taotluse kvalifitseerimine
[Kehtetu - RT I, 17.02.2021, 4 - jõust. 20.02.2021]

§ 13.   Taotluste hindamine ja võrdlemine
[Kehtetu - RT I, 17.02.2021, 4 - jõust. 20.02.2021]

§ 14.   Konkursi võitja ja teabe avaldamine
[Kehtetu - RT I, 17.02.2021, 4 - jõust. 20.02.2021]

§ 15.   Konkursi nurjunuks kuulutamine
[Kehtetu - RT I, 17.02.2021, 4 - jõust. 20.02.2021]

§ 16.   Leping ja lepingu sõlmimine konkursi võitjaga
[Kehtetu - RT I, 17.02.2021, 4 - jõust. 20.02.2021]

§ 17.   Konkursi lõppemine
[Kehtetu - RT I, 17.02.2021, 4 - jõust. 20.02.2021]

4. peatükk Toetuse väljamaksmine ja aruandlus 

§ 18.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab konkursi võitja Justiitsministeeriumile elektrooniliselt maksetaotluse. Toetus makstakse välja maksetaotluse alusel, millele on lisatud iga õigusnõu saanud abivajaja ees- ja perekonnanimi, nõustamiskuupäev, nõustatud õigusvaldkond ja nõustamisele kulunud aeg.

  (2) Maksetaotlus esitatakse kuni kaks korda kuus. Viimase kuu maksetaotlus tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks. Kui maksetaotlus esitatakse hiljem kui 15. jaanuariks, on Justiitsministeeriumil õigus teha selle alusel väljamakse järgmise kalendriaasta piirsummast.
[RT I, 11.06.2020, 1 - jõust. 15.06.2020]

  (3) Justiitsministeeriumil on õigus kontrollida nii enne kui ka pärast toetuse väljamaksmist maksetaotluse aluseks olevate andmete õigsust, isikut tõendava dokumendi ja isiku sissetuleku kinnituse elektroonilise koopia olemasolu konkursi võitja poolt peetavas kliendihaldustarkvaras.

  (4) Justiitsministeerium menetleb maksetaotlust kuni kümme tööpäeva. Kui osutub vajalikuks maksetaotlusega esitatud andmeid põhjalikumalt kontrollida, võib Justiitsministeerium pikendada maksetaotluse menetlust kuni kümne tööpäeva võrra, teavitades sellest konkursi võitjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Kui kliendihaldustarkvara ei sisalda abivajaja isikut tõendava dokumendi ja isiku sissetuleku kinnituse elektroonilist koopiat või kontaktandmeid või kontaktandmed osutuvad ebaõigeteks, on Justiitsministeeriumil õigus nõuda konkursi võitjalt puuduvate andmete lisamist või ebaõigete andmete parandamist. Kui nimetatud andmed ei ole korrektselt kliendihaldustarvasse sisestatud või neid ei parandata, on Justiitsministeeriumil õigus keelduda vastava abivajaja osas toetuse väljamaksmisest.

  (6) Kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et toetus maksti välja ebaõigete andmete alusel, võib Justiitsministeerium vastava osa toetusest tagasi nõuda või ebaõige makse tasaarvestada tulevaste maksetega.

  (7) Konkursi võitjale võib teha pärast lepingu sõlmimist ühekordse ettemakse kuni 25 protsenti konkursi võitjale kohtumisega õigusnõustamiseks antava toetuse kalendriaasta piirsummast. Ettemaks tasaarvestatakse esimeste kuude maksetaotlustega.

  (8) Paragrahvi 3 lõike 4 punktides 2 ja 3 sätestatud nõustamise eest makstakse toetust maksetaotluse alusel ühe maksena kogu kalendriaasta kohta taotluses märgitud fikseeritud summa ulatuses. Konkursi võitjaga võib leppida kokku toetuse maksmise kvartalite kaupa. Sel juhul makstakse ühes kvartalis toetust üks neljandik taotluses märgitud summast. Toetuse maksmisel ei kohaldata lõigetes 1–3, 5 ja 7 sätestatut.
[RT I, 01.06.2017, 2 - jõust. 04.06.2017]

§ 19.   Aruandlus

  (1) Konkursi võitja esitab Justiitsministeeriumile hiljemalt iga aasta 15. jaanuariks ülevaate eelmise kalendriaasta õigusnõustamise kättesaadavuse tagamiseks osutatud õigusnõustamise, selle korraldamise ning kantud kulude kohta.

  (2) Lõikes 1 nimetatud aruandes esitatakse järgmised andmed:
  1) õigusnõustamist saanud abivajajate arv õigusvaldkondade ja linnade kaupa;
  2) õigusnõustamise tundide arv õigusvaldkondade ja linnade kaupa;
  3) rahaliste vahendite jääk aruandeaasta alguse seisuga, toetusena saadud summa suurus kalendriaasta kohta, aruandeaastal kasutatud rahalised vahendid ja rahaliste vahendite jääk aruandeaasta lõpu seisuga;
  4) õigusnõustamist osutanud õigusnõustajate nimed, kellele maksti aruandeaastal tasu, tasustatud töötundide arv ning tasu kogusuurus õigusnõustaja kohta.

§ 20.   Andmete konfidentsiaalsus

  Abivajajate andmetega kokku puutuvad Justiitsministeeriumi ametnikud või töötajad on kohustatud saladuses hoidma kõiki nendele teatavaks saanud abivajajaga seotud andmeid.

§ 21.   Muudatustest teavitamine

  Taotluses esitatud andmeid muutvatest töökorraldustest ja teistest ümberkorraldustest ning tegevuse peatamisest või lõpetamisest teavitab konkursi võitja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Justiitsministeeriumi:
  1) vähemalt seitse päeva enne kavandatud muudatuse tegemist;
  2) seitsme päeva jooksul muudatuse toimumisest arvates, kui muudatus toimus konkursi võitja tahtest sõltumata, märkides ära selle tekkimise asjaolud.

5. peatükk Erivajadustega isikute õigusnõustamine 
[Kehtetu - RT I, 17.02.2021, 4 - jõust. 20.02.2021]

§ 22.   Erivajadustega isikutele õigusnõustamise kättesaadavuse parandamiseks toetuse jagamise tingimused
[Kehtetu - RT I, 17.02.2021, 4 - jõust. 20.02.2021]

6. peatükk Määruse kehtetuks tunnistamine 

§ 23.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json