Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. märtsi 2022. a määruse nr 23 „Ettevõtja rakendusuuringute määrus” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.02.2023
Avaldamismärge:RT I, 17.02.2023, 1

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. märtsi 2022. a määruse nr 23 „Ettevõtja rakendusuuringute määrus” muutmine

Vastu võetud 15.02.2023 nr 9

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 ja § 1821 lõike 5 ning riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. märtsi 2022. a määruses nr 23 „Ettevõtja rakendusuuringute määrus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 ja § 1821 lõike 5 ning riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.”;

2) paragrahvi 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „27. juuni 2014. a teatise „Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi raamistiku” (ELT C 198, 27.06.2014, lk 1–29) (edaspidi TAI raamistik) punktis 28” tekstiosaga „28. oktoobri 2022. a teatise „Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi raamistiku” 2022/C414/01) (edaspidi TAI raamistik) punktis 29”;

4) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „punktis 29” tekstiosaga „punktis 30”;

5) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) punktis 1 või 2 nimetatud tegevusega seotud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemine;”;

6) paragrahvi 8 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 51‒55 järgmises sõnastuses:

„(51) IPCEI riigiabi teatise alusel saab toetust taotleda IPCEI projektile, mille kohta on Euroopa Komisjon teinud lubava otsuse.

(52) Lõikes 51 nimetatud projekti tegevused on abikõlblikud alates eelteatise esitamise kuupäevast.

(53) Atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel riigiabi taotleva IPCEI projekti taotlust ei saa rahuldada ega toetuse makseid teha enne, kui Euroopa Komisjon on teinud riigiabi lubava otsuse.

(54) IPCEI projekti elluviijal tekib õigus atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel taotluse esitamiseks peale eelteatise esitamist Euroopa Komisjonile.

(55) IPCEI projekti taotluse, mis on esitatud peale eelteatise esitamist Euroopa Komisjonile, kuid enne kui Euroopa Komisjon on teinud riigiabi lubava otsuse, saab rahuldada üksnes kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 53 lõike 2 punktiga 2 ja tingimusel, et haldusakt jõustub Euroopa Komisjoni poolt vastava abi andmist lubava otsuse jõustumisel.”;

8) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) IPCEI teatise alusel antava riigiabi korral on abikõlblikud järgmised § 8 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevuse läbiviimiseks vajalikud kulud vastavalt IPCEI teatise lisa punktidele a–h, välja arvatud maa soetamiskulud.”;

9) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

„(51) IPCEI teatise alusel toetust saava projekti halduskulud on abikõlblikud, kui neid arvutatakse ühtse määra alusel arvestatuna otsestest personalikuludest, lähtudes IPCEI riigiabi teatisest ja Euroopa Komisjoni vastavast lubavast otsusest. Ühtse määra arvestus on projektipõhine.”;

„(52) Juhul kui IPCEI teatise alusel toetust saava projekti ühtne määr ei ole ei ole riigiabi teatise või Euroopa Komisjoni lubava otsuse põhjal tuvastatav, siis lähtutakse nende projektide puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid (ELT L 231, 30.06.2021, lk 159–706) artikli 54 b kohasest ühtsest määrast.”;

10) paragrahvi 9 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Kuludokumendi abikõlblike kulude summa peab olema ilma käibemaksuta vähemalt 100 eurot.”;

11) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel IPCEI projekti elluviimiseks taotletava toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on Euroopa Komisjoni IPCEI teatise alusel tehtud lubavas otsuses määratud riigiabi maksimaalne summa, millest on maha arvatud IPCEI projektile käesoleva määruse alusel riigieelarve seaduse alusel eraldatud toetus ning teistest toetusmeetmetest eraldatud toetus.”;

12) paragrahvi 10 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Toetuse maksimaalne osakaal IPCEI projekti elluviimiseks IPCEI teatise alusel antava toetuse taotlemisel on IPCEI projekti abikõlbliku kogueelarve osana esitatud riigiabi maksimaalse summa osakaal, mis ei ole rohkem kui 2/3 projekti abikõlblikust kogueelarvest ja mille Euroopa Komisjon on heaks kiitnud.”;

13) paragrahvi 11 lõiget 4 täiendatakse teise lausega „Pikendamisel võib abikõlblikkuse periood ületada lõikes 3 sätestatud abikõlblikkuse perioodi kestust.”;

14) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) IPCEI teatise alusel elluviidava projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamisel võib abikõlblikkuse periood ületada lõikes 3 sätestatud abikõlblikkuse perioodi kestust juhul, kui see ei ületa Euroopa Komisjoni riigiabi lubavas otsuses sätestatud projekti kestust.”;

15) paragrahvi 12 lõikes 6 asendatakse sõna „ettevõtjale” sõnadega „toetuse saajale”;

16) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel saab IPCEI projekti elluviimiseks toetust taotleda Euroopa Komisjoni lubava riigiabi otsuse alusel ning selles sätestatud riigiabi maksimaalse summa ülempiiri ulatuses. Atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel taotluse rahastamise otsust muudetakse kalendriaastas korra ja vastavalt § 21 lõikes 5 sätestatud tingimustele.”;

17) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) teave selle kohta, kas toetus taotletakse atmosfääriõhu kaitse seaduse või riigieelarve seaduse alusel.”;

18) paragrahvi 19 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) projekti elluviimise tulemusel on kavandatud esmane tööstuslik kasutuselevõtt ja sellele järgnev tootmistegevus Eestis.”;

19) paragrahvi 20 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) taotluse rahuldamise otsuse muutmise alused vastavalt § 12 lõikele 8.”;

20) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) IPCEI projektide taotluse rahuldamise otsuses sätestatakse lisaks lõikes 2 toodud tingimustele ja teabele ka projektide maksumus ja väljamaksete prognoos kalendriaastate lõikes ning eeldatav toetuse suurus kalendriaastate lõikes.

(22) Atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel rahastatavate IPCEI projektide taotluse rahuldamise otsuses sätestatakse lisaks lõigetes 2 ja 21 toodud tingimustele toetuse saaja kohustus teavitada Keskkonnaministeeriumi moodustatud lubatud heitkoguse ühikute enampakkumise vahendite kasutamise seirekomisjoni meetmetest ja Euroopa Liidu programmidest ning taotlusvoorudest, millest kavatsetakse taotleda toetust IPCEI projektiga seotud kulude katteks ja esitada hiljemalt projektiga seotud tegevuste lõpetamisel ülevaade kavandatud esmasest tööstuslikust kasutuselevõtust ja tootmistegevusest Eestis.”;

21) paragrahvi 21 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) IPCEI projekti rahastamisel vastavalt § 21 lõikes 5 sätestatule.”;

22) paragrahvi 21 täiendatakse lõigetega 31 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(31) IPCEI projekti taotluse, mis on esitatud peale eelteatise esitamist Euroopa Komisjonile, kuid enne kui Euroopa Komisjon on teinud riigiabi lubava otsuse, saab rahuldada üksnes kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 53 lõike 2 punktiga 2 ja tingimusel, et haldusakt jõustub Euroopa Komisjoni poolt vastava abi andmist lubava otsuse jõustumisel.

(5) Toetuse taotlemisel IPCEI projekti elluviimiseks atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel otsustab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus toetuse saajale antava rahastuse kalendriaasta põhiselt toetuse saaja esitatud tegevuskava ja eelarveprognoosi alusel ning arvestades atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 1 alusel riigieelarvesse laekuva tulu mahtu ja riigi eelarvestrateegias märgitud tulu kasutamise kavandatud jaotust. Eelarve ebapiisavuse korral eraldatakse IPCEI projektidele vahendeid proportsionaalselt nende esitatud eelarveprognoosidele. Atmosfääriõhukaitse seaduse alusel eraldatud toetusest arvestatakse maha samale tegevusele käesoleva määruse alusel varasemalt saadud ning teistest avaliku sektori allikatest saadav riigiabi.”;

23) paragrahvi 22 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „on kokku väiksem kui 20 000 eurot, muudatused”;

24) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Riigieelarve seaduse ja atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel toetatava IPCEI projekti taotluse rahuldamise otsust võidakse muuta § 21 lõikes 5 sätestatud tingimustel.”;

25) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) IPCEI teatise alusel riigiabi saavate projektide vahe- ja lõpparuanne peab sisaldama peamiste tegevuste kirjeldust ja teavet projekti väljundite ja tulemuste saavutamise kohta. Lõpparuanne sisaldab muu hulgas informatsiooni intellektuaalomandi kasutamise, patenditaotluste ning publikatsioonide kohta ja teavet hilisema esmase tööstusliku kasutuselevõtu ning sellele järgneva tootmistegevuse kohta Eestis, projekti tulemusel saavutatud või kaasa aidatud muutuste kohta taastuvenergia tootmises või tarbimises, energiatõhususes ja kasvuhoonegaaside heitkogustes projekti väärtusahelas.”;

26) paragrahvi 25 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust makstakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele tegelike kulude või omafinantseeringu ulatuses tasutud kuludokumentide alusel. Halduskulude toetus makstakse ühtse määra alusel.”;

27) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) IPCEI teatise alusel toetust saavale projektile makstakse halduskulude toetust ühtse määra alusel vastavalt § 9 lõikele 51. Toetuse maksmisel ühtse määra alusel ei tõendata ega kontrollita kulu maksumust ja tasumist.”;

28) paragrahvi 25 lõike 9 punktis 1 asendatakse sõna „kuludokumendid” sõnaga „kuludokument”;

29) paragrahvi 25 lõike 9 punktis 2 asendatakse sõna „tegevused” sõnaga „tegevus”;

30) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 26 lõike 2 punktis 13 asendatakse sõna „rahastamispuudujääki” sõnadega „riigiabi maksimaalset summat”;

32) paragrahvi 26 lõiget 2 täiendatakse punktidega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

„14) IPCEI teatise alusel toetuse saamisel esitab toetuse saaja järgneva kalendriaasta tegevuskava, eelarve ja väljamaksete prognoosi hiljemalt üks kuu enne kalendriaasta algust;
15) IPCEI teatise alusel toetuse saamisel esitab toetuse saaja info teistest toetusmeetmetest taotletud ja saadud toetuste kohta hiljemalt üks kuu enne kalendriaasta algust.”;

33) paragrahvi 27 lõikes 1 asendatakse sõna „Sihtasutuse” sõnaga „Sihtasutusel”;

34) paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) keelduda IPCEI teatise ja atmosfääriõhukaitse seaduse alusel toetust saavate projektide rahastamisest osaliselt või täies mahus, kui Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse järgneva kalendriaasta eelarvesse pole ettenähtud summasid eraldatud, olles sellest eelnevalt informeerinud toetuse saajat ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit.”;

35) määrust täiendatakse 6. peatükiga järgmises sõnastuses:

6. peatükk
Määruse rakendamine

§ 29. Rakendussäte

2023. a veebruaris jõustunud § 9 lõike 5, § 11 lõike 4 ja § 26 lõike 2 punkti 2 muudatusi ning § 9 lõiget 51 rakendatakse tagasiulatuvalt 2022. aasta 27. märtsist.”.

Kristjan Järvan
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json