Teksti suurus:

Jäätmeseaduse, liiklusseaduse, meresõiduohutuse seaduse, raskeveokimaksu seaduse, riigilõivuseaduse ja teeseaduse muutmise seadus tulenevalt Maanteeameti ja tema kohalike asutuste ümberkorraldamisest

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 17.03.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.03.2011 otsus nr 856

Jäätmeseaduse, liiklusseaduse, meresõiduohutuse seaduse, raskeveokimaksu seaduse, riigilõivuseaduse ja teeseaduse muutmise seadus tulenevalt Maanteeameti ja tema kohalike asutuste ümberkorraldamisest

Vastu võetud 22.02.2011

§ 1.  Jäätmeseaduse muutmine

Jäätmeseaduse (RT I, 31.12.2010, 29) § 105 lõikes 4 asendatakse sõnad „Maanteeameti kohaliku asutuse” sõnaga „Maanteeameti”.

§ 2. Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduse (RT I 2001, 3, 6; 2010, 41, 240) § 45 lõikes 5 tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) riigimaanteel – Maanteeamet;”;

2) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduses (RT I, 31.12.2010, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 73 lõikes 5 asendatakse sõnad „Maanteeameti kohalikku asutusse” sõnadega „Maanteeameti liiklusregistri büroosse” vastavas käändes;

3) paragrahvi 75 lõigetes 2, 5 ja 8 asendatakse sõnad „Maanteeamet ja Maanteeameti kohalik asutus” sõnaga „Maanteeamet” vastavas käändes;

4) paragrahvi 135 lõikes 2 asendatakse sõnad „Maanteeameti kohalikule asutusele” sõnaga „Maanteeametile”.

§ 4. Meresõiduohutuse seaduse muutmine

Meresõiduohutuse seaduse (RT I 2002, 1, 1; 22.12.2010, 1) § 76 lõikes 11 asendatakse sõnad „Maanteeameti kohalikul asutusel” sõnaga „Maanteeametil”.

§ 5. Raskeveokimaksu seaduse muutmine

Raskeveokimaksu seaduse (RT I 2000, 81, 515; 2010, 24, 115) § 2 lõike 1 punktis 2, § 5 lõike 2 punktis 3 ja § 9 lõigetes 2 ning 3 asendatakse sõnad „Maanteeameti kohalik asutus” sõnaga „Maanteeamet” vastavas käändes.

§ 6. Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses (RT I, 06.01.2011, 29) asendatakse läbivalt sõnad „Maanteeameti kohalik asutus” sõnaga „Maanteeamet” vastavas käändes.

§ 7. Teeseaduse muutmine

Teeseaduses (RT I 1999, 26, 377; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Riigimaantee projekteerimise tingimused väljastab Maanteeamet.”;

2) paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riiklik ehitusjärelevalve (edaspidi ehitusjärelevalve) on pädeva asutuse järelevalvetegevus tee ehitus- ja remonditööde käesoleva seaduse nõuetele vastavuse kontrollimiseks. Ehitusjärelevalvet korraldab avalikult kasutatavatel teedel Maanteeamet.”;

3) paragrahvi 20 lõikest 8 jäetakse välja sõnad „ning Maanteeameti kohalik asutus”;

4) paragrahvi 21 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Riigimaantee tee-ehitusloa annab Maanteeamet, teavitades ehitusloa väljaandmisest kohalikku omavalitsust.”;

5) paragrahvi 25 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maanteeamet korraldab teehoidu riigimaanteedel ja on kohustatud nendel teedel looma tingimused ohutuks liiklemiseks.”;

6) paragrahvi 34 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa teemaale riigimaanteel annab Maanteeamet, kohalikul teel valla- või linnavalitsus.”;

7) paragrahvi 39 lõike 1 punktist 1 ja § 391 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad „või Maanteeameti kohaliku asutuse”;

8) paragrahvi 39 lõikest 2 ja § 391 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „Maanteeameti kohalik asutus ning”;

9) paragrahvi 409 lõike 2 punktist 1 jäetakse välja sõnad „ja Maanteeameti kohalik asutus”.

§ 8. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json