Teksti suurus:

Teeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 17.03.2011, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.03.2011 otsus nr 861

Teeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.02.2011

§ 1.  Teeseaduse muutmine

Teeseaduses (RT I 1999, 26, 377; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 täiendatakse lõigetega 22 ja 23 järgmises sõnastuses:

„(22) Maanteeamet riigimaanteedel ja kohalik omavalitsus kohalikel teedel täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta (ELT L 319, 29.11.2008, lk 59–67) sätestatud pädeva asutuse ülesandeid ning korraldab üleeuroopalise teedevõrgu teedel Eestis direktiivi nõudeid täites liiklusohutusele avalduva mõju hindamist, liiklusohutuse auditeerimist, liiklusohutust ja ohutuse kontrollimist. Pädev asutus võib kohaldada direktiivi nõudeid ka nendel avalikult kasutatavatel teedel, mis ei kuulu üleeuroopalisse teedevõrku.

(23) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib kehtestada määrusega:
1) liiklusohutusele avalduva mõju hindamise tingimused ja nõuded mõju hindamisele;
2) liiklusohutuse auditeerimise tingimused ja nõuded auditi tegemisele;
3) tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele;
4) tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele.”;

2) paragrahv 251 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 251. Tegevusluba

(1) Avalikult kasutatavate teede ehitamiseks, remontimiseks ja nimetatud teetööde ehitusjärelevalveks, teede hooldamiseks, kõikide teede projekteerimiseks, sealhulgas teetööde kirjelduse tegemiseks, projekti ekspertiisi tegemiseks ning liiklusohutuse auditeerimiseks peab olema tegevusluba. Tegevusluba antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on täitnud nõuded asjaomase teehoiutöö tegemiseks.

(2) Tegevusluba on vajalik järgmisteks teehoiutöödeks:
1) teede projekteerimine, teetööde kirjelduse koostamine ja teeprojektide ekspertiis (edaspidi teede projekteerimine), välja arvatud tunnelite, sildade ja viaduktide (edaspidi sillad) projekteerimine, teetööde kirjelduste koostamine sildade remondiks ja sillaprojektide ekspertiis;
2) sildade projekteerimine, teetööde kirjelduse koostamine sildade remondiks ja sillaprojektide ekspertiis (edaspidi sildade projekteerimine);
3) teede ehitamine, remontimine ja hooldamine, välja arvatud sildade ehitamine ja remontimine (edaspidi teede ehitamine);
4) sildade ehitamine ja remontimine (edaspidi sildade ehitamine);
5) liikluskorralduse projektide tegemine ja nende projektide ekspertiis (edaspidi liikluskorralduse projekteerimine);
6) liikluskorraldusvahendite paigaldamine;
7) teetööde ehitusjärelevalve;
8) liiklusohutuse auditeerimine.

(3) Juriidiline isik võib taotleda tegevusluba käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–7 nimetatud teehoiutööde tegemiseks. Füüsiline isik võib taotleda tegevusluba käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 2 ning punktides 5–8 nimetatud teehoiutööde tegemiseks.

(4) Tegevusluba ei ole nõutav järgmisteks tee omaniku tellitud teetöödeks:
1) lumetõrje- ja lumekoristustööd;
2) libedusetõrje kõnni- ja jalgrattateedel;
3) teemaa ja teekraavide hooldetööd;
4) ühissõiduki ootekodade ja tee teenindusrajatiste hooldamine;
5) teede puhastus- ja korrastustööd;
6) liiklusmärkide paigaldamine ja hooldamine.

(5) Teede projekteerimise tegevusluba omavalt isikult ei nõuta tegevusluba liikluskorralduse projekteerimiseks.

(6) Teede ehitamise tegevusluba omavalt juriidiliselt isikult ei nõuta tegevusluba liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks.

(7) Teetööde ehitusjärelevalve tegevusluba omavalt isikult ei nõuta tegevusluba teetööde kirjelduse tegemiseks.

(8) Liiklusohutuse auditeerimise tegevusluba omavalt isikult ei nõuta tegevusluba teede projekteerimiseks. Audiitor ei või auditi tegemise ajal osaleda auditeeritava infrastruktuuriprojekti põhimõtete väljatöötamisel või projekti elluviimisel.”;

3) paragrahvi 252 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teede projekteerimiseks, sildade projekteerimiseks, liikluskorralduse projekteerimiseks, liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks ning teehoiutööde ehitusjärelevalveks tegevusluba taotleval juriidilisel isikul peab olema vähemalt üks töölepingu alusel töötav teehoiutöö kvaliteedi eest vastutav töötaja (edaspidi vastutav töötaja), kellel on sellekohane füüsilise isiku tegevusluba.

(2) Teede ehitamiseks ja sildade ehitamiseks tegevusluba taotleval juriidilisel isikul peab mõlemal tegevusluba nõudval tegevusalal olema vähemalt üks töölepingu alusel töötav teehoiutöö kvaliteedi eest vastutav töötaja, kes vastab käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele.”;

4) paragrahvi 252 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Erialaseks töökogemuseks loetakse töötamist pärast akadeemilise või rakendusliku erialase hariduse omandamist järgmiselt:
1) teede projekteerimise, sildade projekteerimise ja liikluskorralduse projekteerimise korral vähemalt kolmeaastast töötamist vastavalt teede, sildade või liikluskorralduse projekteerijana;
2) teede ehitamise, sildade ehitamise ja liikluskorraldusvahendite paigaldamise korral vähemalt kolmeaastast töötamist vastava teetöö juhina;
3) teetööde ehitusjärelevalve korral vähemalt kolmeaastast töötamist teede või sildade projekteerijana, teehoiutööde ehitusjärelevalve insenerina või teehoiutöö juhina, välja arvatud teede, sildade ja liikluskorralduse projektide ekspertiisitööde juhina ning liikluskorralduse projekteerimistööde ja liikluskorraldusvahendite paigaldustööde juhina.”;

5) paragrahvi 252 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Liiklusohutuse audiitori tegevusluba taotleval isikul peab olema erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud erialane kvalifikatsioon, tal peab olema vähemalt viieaastane töökogemus teede projekteerijana ja ta peab olema läbinud majandus- ja kommunikatsiooniministri tunnustatud asutuses liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimise koolituskursuse. Liiklusohutuse audiitor peab läbima koolituskursuse iga viie aasta tagant.”;

6) paragrahvi 252 lõiked 6 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Teetööde ehitusjärelevalve, liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimise koolituskursuse õppekava kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(7) Erandkorras võib teehoiutööde tegevusluba, välja arvatud liiklusohutuse audiitori tegevusluba, taotleda või olla vastutavaks töötajaks tee-ehitusalase keskeriharidusega isik, kelle senine tööalane tegevus, täiendusõpe ning tööandjate ja ameti- või erialaliitude soovitused tunnistavad tema pädevust asjaomasel tegevusalal tegutsemiseks.”;

7) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta (ELT L 319, 29.11.2008, lk 59–67).”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json