Teksti suurus:

Reklaamiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 17.03.2015, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.03.2015 otsus nr 640

Reklaamiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.02.2015

§ 1.  Reklaamiseaduse muutmine

Reklaamiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Reklaamis, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijakrediiti või vahendada tarbijakrediidilepinguid, on lubatud esitada üksnes käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 31–34 sätestatud teavet, teenuse osutaja nime ja tegevusloa numbrit ning tegevuskoha kontaktandmeid.”;

2) paragrahvi 29 lõike 31 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Reklaamis, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijakrediiti või vahendada tarbijakrediidilepinguid, tuleb esitada tüüpilise näite kujul järgmine teave:”;

3) paragrahvi 29 lõige 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(33) Kui krediidi saamiseks või krediidi saamiseks pakutavatel tingimustel on vaja sõlmida kõrvalleping, eelkõige kindlustusleping, ja kõrvallepinguga seotud kulud ei ole eelnevalt kindlaksmääratavad, tuleb reklaamis lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 31 sätestatud teabele teavitada kõrvallepingu sõlmimise kohustusest krediidi kulukuse määra juures.”;

4) paragrahvi 29 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 31, 33 ja 34 nimetatud teave tuleb esitada selgel, kokkuvõtlikul ja selgelt eristuval viisil. Valida tuleb selline kirjatüüp ja -suurus, mis muudab selle teabe tavalise tähelepanu juures märgatavaks, arusaadavaks ning muust teabest selgelt eristatavaks.”;

5) paragrahvi 29 täiendatakse lõigetega 9–11 järgmises sõnastuses:

„(9) Reklaam, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbija käsutusse krediidilepingu alusel rahasumma või vahendada selliseid lepinguid, on keelatud tele- ja raadioprogrammis.

(10) Käesoleva paragrahvi lõikes 9 sätestatud keeld ei kohaldu reklaamile, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijale:
1) eluasemelaenu tulumaksuseaduse tähenduses;
2) krediiti piiriülese maksevahendina kasutatava krediitkaardi vahendusel.

(11) Käesolevas paragrahvis, välja arvatud lõikes 31, sätestatud nõudeid kohaldatakse ka reklaami suhtes, millega teavitatakse valmisolekust vahendada eraisikult tarbija käsutusse krediidilepingu alusel rahasumma andmist.”;

6) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 EÜ Nõukogu direktiiv 84/450/EMÜ, mis käsitleb eksitava reklaamiga seotud liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist (EÜT L 250, 19.09.1984, lk 17–20), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/55/EÜ, millega muudetakse direktiivi 84/450/EMÜ eksitava reklaami kohta, arvates selle hulka võrdleva reklaami (EÜT L 290, 23.10.1997, lk 18–23), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv) (ELT L 149, 11.06.2005, lk 22–39), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ (ELT L 133, 22.05.2008, lk 66–92).”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json