Teksti suurus:

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 17.03.2015, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.03.2015 otsus nr 641

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.02.2015

§ 1.  Vedelkütuse erimärgistamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas ning kuivatis põllumajandustoodete kuivatamiseks;”;

2) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas ning kuivatis põllumajandustoodete kuivatamiseks on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1‒78), artikli 44 tähenduses.”;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine kutselisel kalapüügil sisevetes on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 1388/2014, millega tunnistatakse teatavat liiki abi kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtjatele Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamisel siseturuga kokkusobivaks (ELT L 369, 24.12.2014, lk 37–63), artikli 45 tähenduses.”;

4) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Eriotstarbelise diislikütuse müügi erisused

(1) Eriotstarbelise diislikütuse müügil, milleks käesoleva seaduse tähenduses peetakse nii tasu eest kui ka tasuta võõrandamist, on müüja kohustatud ostja tuvastama. Müüja nõuab füüsilisest isikust ostjalt isikut tõendava dokumendi esitamist ja juriidilise isiku esindajalt niisuguse volikirja esitamist, millele on märgitud juriidilise isiku esindaja nimi ja isikukood ning esindatava juriidilise isiku nimi, registreeringu number või selle puudumisel registrikood.

(2) Müüja keeldub eriotstarbelise diislikütuse müügist käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikut tõendavate andmete ja dokumentide esitamata jätmise korral, samuti kui ostja jätab deklareerimata eriotstarbelise diislikütuse käesoleva seadusega lubatud kasutusotstarbe.

(3) Eriotstarbelise diislikütuse müüja märgib üles ostja nime, füüsilisest isikust ostja isikukoodi, juriidilisest isikust ostja registreeringu numbri või selle puudumisel registrikoodi, samuti ostja deklareeritud eriotstarbelise diislikütuse kasutusotstarbe ning edastab need andmed koos teiste andmetega vedelkütuse seaduse § 7 lõike 3 alusel kehtestatud korras Maksu- ja Tolliametile.”;

5) seadust täiendatakse §-ga 13 järgmises sõnastuses:

§ 13. Põllumajanduses ja kutselisel kalapüügil sisevetes kasutatava eriotstarbelise diislikütuse riigiabina andmise erisused

(1) Riigiabiks peetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses sätestatud diislikütuse aktsiisimäära ja põllumajanduses või kutselisel kalapüügil sisevetes kasutatava eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäära vahet.

(2) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) arvutab maksukorralduse seaduse § 29 punktis 30 nimetatud andmete alusel riigiabi suuruse ning kannab põllumajanduses kasutatava eriotstarbelise diislikütuse andmed konkurentsiseaduse §-s 492 sätestatud riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse.

(3) Põllumajanduses ja kutselisel kalapüügil sisevetes kasutatava eriotstarbelise diislikütuse kasutajal ei või eriotstarbelise diislikütuse ostmise ajal olla täitmata komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 1 lõikes 4 ja määruse (EL) nr 1388/2014 artikli 1 lõikes 3 nimetatud Euroopa Komisjoni korraldus ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta.

(4) Kui pärast riigiabi andmist selgub, et põllumajanduses või kutselisel kalapüügil sisevetes kasutatava eriotstarbelise diislikütuse kasutaja ei vastanud eriotstarbelise diislikütuse ostmise ajal käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nõudele, nõuab PRIA riigiabi abi saajalt tagasi.

(5) Riigiabi nõutakse tagasi maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses või kalandusturu korraldamise seaduses sätestatud korras.”;

6) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse § 13 lõikes 3 nimetatud nõude täitmise üle teostab PRIA.”;

7) paragrahvi 64 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva seaduse §-des 62, 63 ja 65 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:”;

8) seadust täiendatakse §-ga 65 järgmises sõnastuses:

§ 65. Erimärgistatud diislikütuse ebaseaduslik müük

(1) Erimärgistatud diislikütuse müügil käesoleva seaduse §-s 12 sätestatud kohustuse täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.”;

9) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kütust raudteeveol või laevaliikluses kasutanud isik võib seda nimetatud otstarbel kasutada pärast Maksu- ja Tolliametile energiatoote aktsiisideklaratsiooni esitamist ja sellelt kütuselt aktsiisi tasumist erimärgistatud vedelkütuse ja diislikütuse aktsiisimäärade vahe ulatuses hiljemalt 2015. aasta 1. mail.”;

10) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Kui erimärgistatud vedelkütust kütteainena kasutanud isiku valduses on nimetatud kütust 2015. aasta 1. mail ning tal ei ole käesoleva seaduse alusel lubatud erimärgistatud vedelkütust kasutada, esitab ta selle kütuse kohta Maksu- ja Tolliametile energiatoote aktsiisideklaratsiooni ja tasub hiljemalt 2015. aasta 15. mail sellelt kütuselt aktsiisi erimärgistatud vedelkütuse ja diislikütuse aktsiisimäärade vahe ulatuses ning võib jätkata nimetatud kütuse koguse kasutamist üksnes algsel otstarbel.”;

11) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses peab mõõtma 2015. aasta 1. mai seisuga oma valduses oleva erimärgistatud vedelkütuse koguse ning esitama selle kohta hiljemalt 2015. aasta 10. mail maksuhaldurile andmed. Lisaks peab soojusettevõtja hindama, kui suure osakaalu protsentuaalselt moodustas perioodil 2015. aasta 1. jaanuarist kuni 1. maini kogu tarbijale edastatud soojusenergia mahust kodumajapidamistele ja korteriühistutele edastatud soojusenergia maht. Soojusettevõtjal on lubatud nimetatud protsentuaalsele osakaalule vastav erimärgistatud vedelkütuse jääk lõpuni tarbida ilma selle võõrandamise ja täiendava aktsiisi maksmise kohustuseta.”;

12) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

„(14) Kodumajapidamine ja korteriühistu võivad enne 2015. aasta 1. maid soetatud eriotstarbelise diislikütuse jäägi ja enne 2015. aasta 1. jaanuari soetatud erimärgistatud kerge kütteõli jäägi lõpuni tarbida ilma selle võõrandamise, deklareerimise ja mõõtmise ning täiendava aktsiisi maksmise kohustuseta tingimusel, et seda hoiustatakse nõuetekohases statsionaarses mahutis.”;

13) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:

„(15) Käesoleva seaduse § 81 lõikes 14 nimetamata isikud võivad enne 2015. aasta 1. maid elektrienergia tootmiseks soetatud eriotstarbelise diislikütuse jäägi ja enne 2015. aasta 1. jaanuari elektrienergia tootmiseks soetatud erimärgistatud kerge kütteõli jäägi lõpuni tarbida ilma selle võõrandamise, deklareerimise ja mõõtmise ning täiendava aktsiisi maksmise kohustuseta.”;

14) paragrahvi 81 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud isik võib samas lõikes nimetatud kütuse võõrandada selle müünud isikule või aktsiisilaopidajale 2015. aasta 1. juuniks. Sellest tuleb maksuhaldurit teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt võõrandamisele eelneval tööpäeval. Sellisel juhul ei teki isikul käesoleva paragrahvi lõikes 12 sätestatud kohustusi ega õigust.”;

15) paragrahvi 81 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva paragrahvi tähenduses on erimärgistatud vedelkütus eriotstarbeline diislikütus ja enne 2015. aasta 1. jaanuari tarbimisse lubatud erimärgistatud kerge kütteõli.”;

17) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud juhtudel isiku valdusesse jäetud erimärgistatud vedelkütuse kogus peab olema mõõdetud, kuid mõõtetulemuste jälgitavus ei pea olema tõendatud. Kahtluse korral mõõtetulemuse usaldusväärsuses võib Maksu- ja Tolliamet kasutada akrediteeritud või erialaselt pädevaks hinnatud mõõtja teenust. Kui Maksu- ja Tolliamet tuvastab akrediteeritud või erialaselt pädevaks hinnatud mõõtja tehtud mõõtmisega varem deklareeritust suurema erimärgistatud vedelkütuse koguse, on isikul kohustus korrigeerida deklaratsioonis esitatud andmed ja tasuda täiendav aktsiisivahe kolme tööpäeva jooksul Maksu- ja Tolliameti mõõtmistulemuse teatavaks tegemisest arvates.”;

18) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva paragrahvi rakendamise täpsema korra kehtestab vajaduse korral valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

19) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Käesoleva seaduse § 11 lõikeid 3 ja 4, § 13 ja § 4 lõiget 11 ning käesoleva paragrahvi lõikeid 11, 5 ja 6 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2015. aasta 1. jaanuarist.”.

§ 2.  Maksukorralduse seaduse § 29 punkt 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„30) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile toetuse saamise nõuetekohasuse ja toetusraha sihipärase kasutamise kontrollimiseks sotsiaalmaksu tasumise kohta töötajate arvu ja tasutud summade kaupa kuude lõikes ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja vedelkütuse erimärgistamise seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;”.

§ 3.  Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json