Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2001. a määruse nr 173 „Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” ja Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2014. a määruse nr 112 „Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustele” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 17.03.2020, 6

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2001. a määruse nr 173 „Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” ja Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2014. a määruse nr 112 „Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustele” muutmine

Vastu võetud 12.03.2020 nr 14

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 5 lõike 4 ja meretöö seaduse § 29 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 17. mai 2001. a määruse nr 173 „Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2001. a määruses nr 173 „Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Paragrahvi 13 lõigetes 1 ja 4 sätestatut kohaldatakse ka:
1) uutele kalalaevadele perpendikulaaridevahelise pikkusega alla 15 m, mille suhtes sõlmitakse ehitusleping või ehitusleping oluliste muudatuste tegemiseks enne 20. märtsi 2020. a ja mis valmivad pärast 20. märtsi 2023. a ning mis jäävad merele rohkem kui 24 tunniks või mille puhul kalurid ööbivad sadamas laeva pardal;
2) kalalaevadele perpendikulaaridevahelise pikkusega alla 15 m, mille suhtes sõlmitakse ehitusleping või ehitusleping oluliste muudatuste tegemiseks pärast 20. märtsi 2020. a ning mis jäävad merele rohkem kui 24 tunniks või mille puhul kalurid ööbivad sadamas laeva pardal.”;

2) paragrahvi 7 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „21. juuli 1998. a määrusega nr 159 «Laevapere liikmete kvalifikatsiooninõuded» (RT I 1998, 67, 1077; 2000, 68, 443). Tulekustutusõppusi tuleb korraldada vähemalt üks kord kuus.” tekstiosaga „20. juuni 2013. a määrusega nr 96 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord”.”;

3) määruse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga „, nõukogu direktiiv (EL) 2017/159, millega rakendatakse Euroopa Liidu põllumajandusühistute üldise liidu (Cogeca), Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) ja Euroopa Liidu kalandusettevõtete riiklike organisatsioonide ühenduse (Europêche) vahel 21. mail 2012 sõlmitud kokkulepe, mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist (ELT L 25, 31.01.2017, lk 12–35).”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2014. a määruse nr 112 „Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustele” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2014. a määruses nr 112 „Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrust ei kohaldata alla 24 meetri pikkusele kalalaevale, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Paragrahvi 3 lõigetes 1, 3–5, 7, 8, 10–14 ja 17, § 4 lõikes 1, lõike 2 punktis 3 ning lõigetes 3 ja 4, § 5 lõigetes 2, 4 ja 7, § 6 lõigetes 1 ja 4, § 8 lõigetes 1, 5–7 ja 10, § 11 lõikes 2 ning § 12 lõigetes 2 ja 3 sisalduvaid nõudeid kohaldatakse ka alla 24 meetri pikkusele kalalaevale. Nõudeid ei kohaldata alla 24 meetri pikkusele kalalaevale, mis jääb merele vähem kui 24 tunniks, ning alla 24 meetri pikkusele kalalaevale, mille puhul kalurid sadamas laeva pardal ei ööbi.

(32) Lõikes 31 sätestatut kohaldatakse kalalaevadele, mille suhtes sõlmitakse ehitusleping või ehitusleping oluliste muudatuste tegemiseks:
1) enne 20. märtsi 2020. a ja mis valmivad pärast 20. märtsi 2023. a;
2) pärast 20. märtsi 2020. a.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 19 järgmises sõnastuses:

„(19) Kalalaeva pardal tuleb laevapere liikmetele tagada põhjendatud ja teostatavas ulatuses võimalus kasutada sidevahendeid. Sidevahendite kasutamise eest võib nõuda mõistlikku tasu, mis ei ületa reederi kantud kogukulu.”;

4) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Nõukogu direktiiv (EL) 2017/159, millega rakendatakse Euroopa Liidu põllumajandusühistute üldise liidu (Cogeca), Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) ja Euroopa Liidu kalandusettevõtete riiklike organisatsioonide ühenduse (Europêche) vahel 21. mail 2012 sõlmitud kokkulepe, mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist (ELT L 25, 31.01.2017, lk 12–35).”.

Jüri Ratas
Peaminister

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json