Teksti suurus:

Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2023
Avaldamismärge:RT I, 17.03.2023, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.03.2023 otsus nr 285

Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused)

Vastu võetud 22.02.2023

§ 1.  Audiitortegevuse seaduse muutmine

Audiitortegevuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 165 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „eurot” tekstiosaga „või kuni viis protsenti juriidilise isiku käibest”;

2) seadust täiendatakse §-ga 1681 järgmises sõnastuses:

§ 1681. Juriidilise isiku käive

Käesolevas peatükis sätestatud juriidilise isiku käive on audiitorettevõtja audiitorteenuste ja muu äritegevuse rahaline maht vastavalt viimasele esitatud tegevusaruandele.”.

§ 2.  Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse muutmine

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 92 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatud aruande, dokumendi, selgituse või muu teabe tähtpäevaks avalikustamata jätmise või Finantsinspektsioonile esitamata jätmise, mitteõigeaegse esitamise või ebaõige, puuduliku või eksitava teabe esitamise või avalikustamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

2) paragrahvi 92 lõikes 2 ja § 94 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni kümme protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

3) paragrahvide 94 ja 941–943 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „300 trahviühikut” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”;

4) paragrahvide 941–943 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni kümme protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

5) seadust täiendatakse §-dega 944 ja 945 järgmises sõnastuses:

§ 944. Juriidilise isiku ja tema konsolideerimisgrupi käive

Käesolevas peatükis sätestatud juriidilise isiku käive on aastane netokäive eelmisel majandusaastal, sealhulgas brutotulu, mis kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 575/2013 koosneb komisjoni- ja teenustasudest ning intressi- ja muudest sellesarnastest tuludest. Kui juriidiline isik on emaettevõtja tütarettevõtja, on netokäibeks aastane netokäive eelmisel majandusaastal põhiemaettevõtja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande järgi.

§ 945. Aegumine

Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude aegumistähtaeg on kolm aastat.”;

6) paragrahvi 95 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Finantsinspektsioon.”.

§ 3.  Investeerimisfondide seaduse muutmine

Investeerimisfondide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvide 475–477, 480, 481, 485, 488, 489, 492, 493, 495, 496, 5031, 5032 ja 504–513 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „300 trahviühikut” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”;

2) paragrahvide 475–477, 480–483, 485–497, 499, 500, 5031, 5032 ja 504–513 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni kümme protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

3) paragrahvi 482 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Fondi kohta teabe avalikustamata jätmise või ebaõige, eksitava või puuduliku teabe avalikustamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

4) paragrahvi 483 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Fondivalitseja või määratud väljamaksetega tööandja pensionifondi järelevalveks vajaliku aruande, dokumendi, selgituse või muu teabe või andmete esitamata jätmise, mitteõigeaegse esitamise või ebaõige, puuduliku või eksitava teabe esitamise eest või andmete esitamise eest sellisel kujul, mis ei võimalda järelevalve teostamist, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

5) paragrahvi 484 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Finantsinspektsioonis tegevuse registreerinud väikefondi valitseja järelevalveks vajaliku aruande, dokumendi, selgituse või muu teabe või andmete esitamata jätmise, mitteõigeaegse esitamise või ebaõige, eksitava või puuduliku teabe esitamise eest või andmete esitamise eest sellisel kujul, mis ei võimalda järelevalve teostamist, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

6) paragrahvi 484 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „16 000 eurot” tekstiosaga „400 000 eurot”;

7) paragrahvi 486 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Fondivalitseja või määratud väljamaksetega tööandja pensionifondi sisekontrolliks vajalike meetmete teadvalt kehtestamata või rakendamata jätmise, samuti nende teadvalt mittetäieliku või mitteõigeaegse rakendamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

8) paragrahvi 487 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatud sise-eeskirjade teadvalt kehtestamata, ajakohastamata või rakendamata jätmise, samuti teadvalt ebapiisavate sise-eeskirjade kehtestamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

9) paragrahvi 490 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Fondi vara investeerimisel või fondi nimel tehingute tegemisel seaduses või fondi tingimustes, põhikirjas, prospektis või valitsemislepingus sätestatud piirangute rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

10) paragrahvi 491 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Fondi osakute või aktsiate väljalaskmisel või tagasivõtmisel käesoleva seaduse § 55 lõikes 1 või 4 või § 56 lõikes 1 kehtestatud nõuete rikkumise eest või fondi osakute või aktsiate väljalaskmis- või tagasivõtmishinda mõjutava teabe avaldamise eest, kui sellega rikutakse investorite või avalikkuse võrdsetel alustel teavitamise kohustust, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

11) paragrahvi 494 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Fondivalitseja vara lahususe või fondi vara hoidmise või muu fondi vara kaitsega seotud kohustuse teadvalt rikkumise, samuti teadva mitteõigeaegse või ebapiisava fondi vara kaitsega seotud kohustuse täitmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

12) paragrahvi 497 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse § 343 lõikes 3 nimetatud õigusrikkumisest teavitamise korra kehtestamata või rakendamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

13) paragrahv 498 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 498. Kohustusliku kogumispensioni avalduste vastuvõtmisega seotud kohustuste rikkumine

(1) Fondi pakkumisel või investeerimisteenuste osutamisel kogumispensionide seaduse § 14 lõikes 5 või 51 või § 16 lõikes 71 kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni kümme protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

14) paragrahvi 499 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatud usaldatavusnõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

15) paragrahvi 500 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Välisriigi isiku teenuse pakkumise eest Eestis ilma Finantsinspektsiooni teavitamata või käesolevas seaduses välisriigi depositooriumi tegevuse suhtes kehtestatud nõuete teadvalt rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

16) paragrahv 503 tunnistatakse kehtetuks;

17) seaduse 31. peatüki 4. jagu täiendatakse §-dega 5131 ja 5132 järgmises sõnastuses:

§ 5131. Juriidilise isiku ja konsolideerimisgrupi käive

Käesoleva seaduse 31. peatükis sätestatud juriidilise isiku käive on aastane kogukäive vastavalt viimasele kättesaadavale juhtimisorgani kinnitatud raamatupidamise aruandele. Kui juriidiline isik on emaettevõtja või sellise emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab koostama konsolideeritud raamatupidamise aruandeid, siis on esimeses lauses nimetatud kogukäive aastane kogukäive või vastav tululiik viimase kättesaadava konsolideeritud raamatupidamise aruande järgi, mille on heaks kiitnud kõrgeima taseme emaettevõtja juhtimisorgan.

§ 5132. Aegumine

Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude aegumistähtaeg on kolm aastat.”.

§ 4.  Kindlustustegevuse seaduse muutmine

Kindlustustegevuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 181 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „võlaõigusseaduse § 430 lõigetes 1, 2 ja 4 sätestatut” tekstiosaga „võlaõigusseaduse § 551 lõikes 7 ja § 430 lõigetes 1, 2 ja 4 sätestatut”;

2) paragrahvi 192 lõiget 2 täiendatakse punktiga 94 järgmises sõnastuses:

„94) esitama kliendile sidevahendi kaudu kindlustuslepingu turustamisel võlaõigusseaduse § 541 lõikes 5 sätestatud teabe sama paragrahvi lõike 8 kohaselt;”;

3) paragrahvi 198 lõiget 2 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) esitama kliendile sidevahendi kaudu kindlustuslepingu turustamisel võlaõigusseaduse § 541 lõikes 5 sätestatud teabe sama paragrahvi lõike 8 kohaselt;”;

4) paragrahvi 221 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 221. Kliendi kindlustushuvi ja nõudmiste väljaselgitamisega ning kliendile teabe esitamisega seotud kohustused”;

5) paragrahvi 221 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kindlustusandja peab esitama kindlustuslepingut sõlmida soovivale isikule käesolevas seaduses ja võlaõigusseaduse § 541 lõigetes 5 ja 8, § 551 lõikes 7 ja §-s 428 sätestatud teabe ning kindlustuslepingu kehtivuse ajal käesolevas seaduses ja võlaõigusseaduse §-s 429 sätestatud teabe, järgides võlaõigusseaduse §-s 430 sätestatud teavitamise vorminõudeid.”;

6) paragrahvi 238 lõikes 3 asendatakse arv „10” arvuga „5”;

7) paragrahvi 253 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatud aruande, selgituse, dokumendi või muu teabe avalikustamata jätmise või Finantsinspektsioonile esitamata jätmise, mitteõigeaegse esitamise või ebaõige, ebapiisava või eksitava teabe esitamise või avalikustamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

8) paragrahvi 253 lõikes 2, § 254 lõikes 2, § 256 lõikes 2, § 257 lõikes 2 ja § 258 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „32 000 eurot” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni viis protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

9) paragrahvi 254 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Enne kindlustuslepingu sõlmimist lepingu sõlmimise eelduseks oleva või kindlustusvõtjale kindlustuslepingu kehtivuse ajal kohustusliku teabe või selgituse esitamata jätmise või mittenõuetekohase esitamise või ebaõige või eksitava teabe esitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 700 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

10) paragrahvi 255 lõikes 2, § 261 lõikes 2 ja § 262 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „32 000 eurot” tekstiosaga „400 000 eurot”;

11) seadust täiendatakse §-ga 2551 järgmises sõnastuses:

§ 2551. Olulise osaluse omandamise korra rikkumine

(1) Käesoleva seaduse kohaselt Finantsinspektsioonile eelnevalt teatamata või käesoleva seaduse § 120 lõikes 3 nimetatud ettekirjutuse vastaselt kindlustusandjas osaluse omandamise, selle võõrandamise või kindlustusandja kontrollitavaks äriühinguks muutmise eest, samuti Finantsinspektsiooni ettekirjutuse vastaselt kindlustusandjas hääleõiguse või muude kontrolli võimaldavate õiguste teostamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni viis protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

12) paragrahvi 256 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatud kindlustusandja, kolmanda riigi kindlustusandja Eesti filiaali või kindlustusgrupi varade ja kohustiste hindamise või kapitalinõuete arvutamise põhimõtete või käesolevas seaduses sätestatud omavahendite nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

13) seadust täiendatakse §-dega 2561–2563 järgmises sõnastuses:

§ 2561. Vara investeerimise põhimõtete rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-des 52–54 sätestatud investeerimise põhimõtete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni viis protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 2562. Edasikindlustamise nõuete rikkumine

(1) Käesoleva seaduse § 83 lõikes 1 või 2 sätestatud edasikindlustuslepingute sõlmimise piirangu rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni viis protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 2563. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1286/2014 sätestatud nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014 artiklis 5–10, 13, 14 või 19 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 700 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni kolm protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

14) paragrahvi 257 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatud juhtimissüsteemi nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 700 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

15) paragrahvi 258 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse § 192 lõike 2 punktis 5 või 6, § 198 lõike 2 punktis 4 või § 221 lõikes 1 sätestatud kohustuste rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 700 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

16) paragrahv 259 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 259. Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu sobivuse ja asjakohasuse hindamisega seotud nõuete rikkumine

(1) Käesoleva seaduse § 192 lõike 2 punktis 2, § 198 lõike 2 punktis 5 või §-s 222 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 700 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni viis protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

17) seadust täiendatakse §-ga 2591 järgmises sõnastuses:

§ 2591. Kindlustuslepingu komplektis pakkumise nõuete rikkumine

(1) Käesoleva seaduse § 1821 lõikes 3 sätestatud kindlustuslepinguga komplektis muu toote või teenuse pakkumise keelu rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 700 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni viis protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

18) paragrahv 260 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 260. Kohustusliku kogumispensioni avalduste vastuvõtmisega seotud kohustuste rikkumine

(1) Kindlustusteenuse osutamisel kogumispensionide seaduse § 14 lõikes 5 või 51 või § 16 lõikes 71 kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni viis protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

19) paragrahvi 261 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§-des 177 ja 184” tekstiosaga „§ 177 lõikes 1 või 2 või §-s 184”;

20) seadust täiendatakse §-ga 2611 järgmises sõnastuses:

§ 2611. Klientide huvide ohustamine investeerimisriskiga elukindlustuslepingu turustamisel

(1) Käesoleva seaduse § 177 lõikes 3 või §-s 184 sätestatud kohustuste rikkumise eest investeerimisriskiga elukindlustuslepingu turustamisel –
karistatakse rahatrahviga kuni 700 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni viis protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

21) paragrahv 263 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 2631 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „300 trahviühikut” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”;

23) paragrahvi 2631 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni kümme protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

24) seadust täiendatakse §-dega 2633 ja 2634 järgmises sõnastuses:

§ 2633. Juriidilise isiku ja konsolideerimisgrupi käive

Käesolevas peatükis sätestatud juriidilise isiku käive on aastane kogukäive vastavalt viimasele kättesaadavale juhtimisorgani kinnitatud raamatupidamise aruandele. Kui juriidiline isik on emaettevõtja või sellise emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab koostama konsolideeritud finantsaruandeid, siis on käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud kogukäive aastane kogukäive või vastav tululiik viimase kättesaadava konsolideeritud raamatupidamise aruande järgi, mille on heaks kiitnud kõrgeima taseme emaettevõtja juhtimisorgan.

§ 2634. Aegumine

Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude aegumistähtaeg on kolm aastat.”.

§ 5.  Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse muutmine

Krediidiandjate ja -vahendajate seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 96 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatud aruande, dokumendi, selgituse või muu teabe või andmete avalikustamata jätmise või Finantsinspektsioonile esitamata jätmise, mitteõigeaegse esitamise või ebaõige, puuduliku või eksitava teabe esitamise või avalikustamise eest või andmete esitamise eest sellisel kujul, mis ei võimalda järelevalve teostamist, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

2) paragrahvi 96 lõikes 2, § 97 lõikes 2, § 98 lõikes 2, § 99 lõikes 2, § 100 lõikes 2, § 102 lõikes 2 ja § 103 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „32 000 eurot” tekstiosaga „400 000 eurot”;

3) paragrahvi 99 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse §-s 48 või 49 sätestatud tarbija krediidivõimelisuse hindamisega seotud krediidiandja või -vahendaja kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

4) paragrahv 101 tunnistatakse kehtetuks;

5) seadust täiendatakse §-ga 1031 järgmises sõnastuses:

§ 1031. Aegumine

Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude aegumistähtaeg on kolm aastat.”.

§ 6.  Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1347 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Krediidiasutuse usaldatavusnormatiivide, sealhulgas likviidsete varade hoidmise, suure riskide kontsentreerumise piirmäära või väärtpaberistamise positsiooni krediidiriski nõuete rikkumise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

2) paragrahvi 1348 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 575/2013 või nende alusel antud õigusaktis sätestatud aruande, dokumendi, selgituse või muu teabe avalikustamata jätmise või Finantsinspektsioonile esitamata jätmise, mitteõigeaegse esitamise või puuduliku, ebaõige või eksitava teabe esitamise või avalikustamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

3) paragrahvi 1348 lõikes 2, § 13411 lõikes 2 ja § 13412 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „32 000 eurot” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

4) paragrahvi 13410 lõikes 2 ja § 13419 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „32 000 eurot” tekstiosaga „400 000 eurot”;

5) paragrahvi 13411 lõikes 1 ja § 13412 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „300 trahviühikut” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”;

6) paragrahvi 13413 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Finantsinspektsiooni teavitamata käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktis 1 nimetatud finantsteenuse osutamise eest Eestis või käesolevas seaduses välisriigi krediidiasutuse tegevuse suhtes kehtestatud nõuete rikkumise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

7) paragrahvi 13414 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „300 trahviühikut” tekstiosaga „700 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”;

8) paragrahvi 13414 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „32 000 eurot” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni kolm protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

9) paragrahv 13415 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 13415. Kohustusliku kogumispensioni avalduste vastuvõtmisega seotud kohustuste rikkumine

(1) Finantsteenuste osutamisel kogumispensionide seaduse § 14 lõikes 5 või 51 või § 16 lõikes 71 kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

10) paragrahvid 13417 ja 13418 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 13419 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse §-s 48 või 49 sätestatud tarbija krediidivõimelisuse hindamisega seotud krediidiasutuse kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

12) seaduse 12. peatükki täiendatakse §-dega 13421–13425 järgmises sõnastuses:

§ 13421. Omakapitali jaotamise piirangute rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 8650 sätestatud omavahendite jaotamise piirangute rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 13422. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1286/2014 sätestatud nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014 artiklis 5–10, 13, 14 või 19 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 700 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni kolm protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

§ 13423. Juriidilise isiku ja konsolideerimisgrupi käive

(1) Käesolevas peatükis sätestatud juriidilise isiku käive on aastane netokäive eelmisel majandusaastal, sealhulgas brutotulu, mis koosneb saadaolevatest intressidest ja samalaadsetest tuludest, tuludest aktsiatelt ja muudelt muutuv- või püsituluga väärtpaberitelt ning saadaolevatest komisjoni- või teenustasudest kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 316. Kui juriidiline isik on emaettevõtja tütarettevõtja, on käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud brutotuluks kogutulu eelmise majandusaasta konsolideeritud aastaaruande järgi.

(2) Käesoleva seaduse §-des 13414 ja 13421 sätestatud juriidilise isiku käive on aastane kogukäive vastavalt viimasele kättesaadavale juhtimisorgani kinnitatud raamatupidamise aruandele. Kui juriidiline isik on emaettevõtja või sellise emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab koostama konsolideeritud finantsaruandeid, siis on käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud kogukäive aastane kogukäive või vastav tululiik viimase kättesaadava konsolideeritud raamatupidamise aruande järgi, mille on heaks kiitnud kõrgeima taseme emaettevõtja juhtimisorgan.

§ 13424. Aegumine

Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude aegumistähtaeg on kolm aastat.

§ 13425. Menetlus

Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Finantsinspektsioon.”.

§ 7.  Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmine

Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 80 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 336 nimetatud võlainstrumendid, mille suhtes kohaldatav spetsiifilise riski kapitalinõue ei ole kõrgem kui 1,6 protsenti;”;

2) paragrahvi 106 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Haldusakti täitmata jätmise või ebakohase täitmise korral sunniraha ülemmäär füüsilise isiku puhul esimesel korral kuni 5000 eurot ja järgmistel kordadel kuni 50 000 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks, kokku kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordsele rikkumise tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastav summa.”;

3) paragrahvi 106 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Haldusakti täitmata jätmise või ebakohase täitmise korral on sunniraha ülemmäär juriidilise isiku puhul esimesel korral kuni 32 000 eurot ja järgmistel kordadel kuni 100 000 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks, kokku kuni 5 000 000 eurot või kuni 10 protsenti aastasest netokäibest, sealhulgas brutotulust, mis kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 575/2013 koosneb komisjoni- ja teenustasudest ning intressi- ja muudest sellesarnastest tuludest, või kuni kahekordsele rikkumise tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastav summa. Kui juriidiline isik on emaettevõtja tütarettevõtja, on käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud kogutuluks kogutulu eelmise majandusaasta konsolideeritud aastaaruande järgi.”;

4) paragrahvi 107 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatud aruande, dokumendi, selgituse või muu teabe või andmete avalikustamata jätmise või Finantsinspektsioonile esitamata jätmise, mitteõigeaegse esitamise või ebaõige, puuduliku või eksitava teabe esitamise või avalikustamise eest või andmete esitamise eest sellisel kujul, mis ei võimaldanud järelevalve teostamist, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

5) paragrahvi 107 lõikes 2, § 108 lõikes 2, § 1132 lõikes 2 ja § 1133 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „32 000 eurot” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

6) paragrahvi 108 lõikes 1, § 1132 lõikes 1 ja § 1133 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „300 trahviühikut” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”;

7) paragrahvi 109 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatud sise-eeskirjade või sisekontrolliks vajalike meetmete kehtestamise nõude või rakendamise kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

8) paragrahv 110 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 110. Teenusega seotud tegevuse edasiandmise kohustuste rikkumine

(1) Makseteenusega või e-raha teenusega seotud tegevuse edasiandmise kohta käesoleva seaduse §-s 62 kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

9) seadust täiendatakse §-ga 1101 järgmises sõnastuses:

§ 1101. Vastutuskindlustuse ja garantiilepingu sõlmimise kohustuse rikkumine

Käesoleva seaduse §-s 637 sätestatud vastutuskindlustuse või garantiilepingu sõlmimise kohustuse rikkumise, sealhulgas vastutuskindlustuse või garantiilepingu tingimuste kohta sätestatud nõuete rikkumise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.”;

10) paragrahvi 111 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Makseasutuse või e-raha asutuse juhi poolt käesoleva seaduse § 47 lõikes 6 sätestatud kohustuste rikkumise eest, millega kaasnes makseasutuse või e-raha asutuse või tema klientide huvide kaitseta jätmine või selle oht, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

11) paragrahvi 112 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas seaduses sätestatud omavahendite nõuete või omavahendite arvutamise nõuete rikkumise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

12) paragrahv 113 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 113. Maksekontode pidamise nõuete rikkumine

(1) Käesolevas seaduses sätestatud maksekontode pidamise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.”;

13) paragrahvi 114 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse §-des 78–80 sätestatud kliendi vara hoidmise või kaitsega seotud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

14) paragrahv 115 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 116 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Välisriigi makseasutuse või välisriigi e-raha asutuse teenuse osutamise eest Eestis ilma Finantsinspektsiooni teavitamata või käesolevas seaduses välisriigi makseasutuse või välisriigi e-raha asutuse tegevuse suhtes kehtestatud nõuete rikkumise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

16) paragrahv 1161 tunnistatakse kehtetuks;

17) seadust täiendatakse §-dega 1162 ja 1163 järgmises sõnastuses:

§ 1162. Juriidilise isiku ja konsolideerimisgrupi käive

Käesolevas peatükis sätestatud juriidilise isiku käive on aastane netokäive, sealhulgas brutotulu, mis kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 575/2013 koosneb komisjoni- ja teenustasudest ning intressi- ja muudest sellesarnastest tuludest või kuni kahekordsele rikkumise tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastav summa. Kui juriidiline isik on emaettevõtja tütarettevõtja, on esimeses lauses nimetatud brutotuluks kogutulu eelmise majandusaasta konsolideeritud aastaaruande järgi.

§ 1163. Aegumine

Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude aegumistähtaeg on kolm aastat.”.

§ 8.  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 65 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast tekstiosa „5 000 000 eurot” tekstiosaga „või kuni kahekordsele rikkumise tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastav summa”;

2) paragrahvi 65 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „aastaaruandele” sõnadega „või kuni kahekordsele rikkumise tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastav summa”;

3) paragrahv 82 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 82. Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu, protseduurireeglite ning sisekorraeeskirja kohta kehtestatud nõuete rikkumine ja rakendamata jätmine

(1) Käesoleva seaduse §-s 13 sätestatud riskihinnangu või §-s 14 sätestatud protseduurireeglite või sisekontrollieeskirja kohta kehtestatud nõuete rikkumise või protseduurireeglite või sisekontrollieeskirja rakendamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui kohustatud isik oli Finantsinspektsiooni seaduses nimetatud finantsjärelevalve subjekt, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

4) paragrahvi 83 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „300 trahviühikut” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”;

5) paragrahvi 83 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

6) paragrahvi 84 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatud kliendi või juhuti tehingus osaleva isiku või isiku esindaja isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui kohustatud isik oli Finantsinspektsiooni seaduses nimetatud finantsjärelevalve subjekt, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

7) paragrahvi 85 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatud tegeliku kasusaaja tuvastamise ja kontrollimise kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui kohustatud isik oli Finantsinspektsiooni seaduses nimetatud finantsjärelevalve subjekt, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

8) paragrahvi 86 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatud ärisuhte või juhuti tehtava tehingu eesmärgi ning olemuse kohta teabe kogumise ja sellise teabe hindamise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui kohustatud isik oli Finantsinspektsiooni seaduses nimetatud finantsjärelevalve subjekt, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

9) paragrahvi 87 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatud riikliku taustaga isikuga tehingu tegemise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui kohustatud isik oli Finantsinspektsiooni seaduses nimetatud finantsjärelevalve subjekt, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

10) paragrahvi 88 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „300 trahviühikut” tekstiosaga „1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”;

11) paragrahvi 88 lõikes 2, § 92 lõikes 2 ja § 93 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”;

12) paragrahvi 88 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Sama teo eest, kui kohustatud isik oli Finantsinspektsiooni seaduses nimetatud finantsjärelevalve subjekt, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

13) paragrahvi 88 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

14) paragrahvi 89 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatud ärisuhte seire kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui kohustatud isik oli Finantsinspektsiooni seaduses nimetatud finantsjärelevalve subjekt, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

15) paragrahvi 90 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatud tegevuse edasiandmise keelu rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui kohustatud isik oli Finantsinspektsiooni seaduses nimetatud finantsjärelevalve subjekt, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

16) paragrahvi 91 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „300 trahviühikut” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”;

17) paragrahvi 91 lõikes 2 ja § 96 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

18) paragrahvi 92 lõikes 1 ja § 93 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „300 trahviühikut või arestiga” tekstiosaga „1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või arestiga”;

19) paragrahve 92 ja 93 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Sama teo eest, kui kohustatud isik oli Finantsinspektsiooni seaduses nimetatud finantsjärelevalve subjekt, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

20) paragrahve 92 ja 93 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

21) paragrahvi 94 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatud andmete registreerimise ja säilitamise kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui kohustatud isik oli Finantsinspektsiooni seaduses nimetatud finantsjärelevalve subjekt, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

22) paragrahvi 95 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „32 000 eurot” tekstiosaga „400 000 eurot”;

23) paragrahvi 96 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksjaga seotud teabe välja selgitamata või kontrollimata jätmise, samuti edastamata jätmise või muude Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2015/847 kehtestatud makseteenuse pakkuja kohustuste rikkumise eest, kui kohustatud isik oli Finantsinspektsiooni seaduses nimetatud finantsjärelevalve subjekt, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

24) seadust täiendatakse §-dega 962 ja 963 järgmises sõnastuses:

§ 962. Juriidilise isiku ja konsolideerimisgrupi käive

Käesolevas peatükis sätestatud juriidilise isiku käive on aastane kogukäive vastavalt viimasele kättesaadavale juhtimisorgani kinnitatud raamatupidamise aruandele. Kui juriidiline isik on emaettevõtja või sellise emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab koostama konsolideeritud raamatupidamise aruandeid, siis on esimeses lauses nimetatud kogukäive aastane kogukäive või asjaomase tululiigi kogukäive viimase kättesaadava konsolideeritud raamatupidamise aruande järgi, mille on heaks kiitnud kõrgeima taseme emaettevõtja juhtimisorgan.

§ 963. Aegumine

Käesoleva seaduse §-des 82–94 ja 96 sätestatud väärtegude aegumistähtaeg on kolm aastat.”.

§ 9.  Reklaamiseaduse muutmine

Reklaamiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 33 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „10 000 eurot” tekstiosaga „400 000 eurot”;

2) seadust täiendatakse §-ga 331 järgmises sõnastuses:

§ 331. Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu reklaami üldnõuete rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 3 või 4 sätestatud nõuete rikkumise eest investeerimisriskiga elukindlustuslepingu korral –
karistatakse rahatrahviga kuni 700 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni viis protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

3) paragrahvi 34 lõikes 2 ja § 35 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „50 000 eurot” tekstiosaga „400 000 eurot”;

4) seadust täiendatakse §-ga 351 järgmises sõnastuses:

§ 351. Juriidilise isiku käive

Käesoleva seaduse § 331 lõikes 2 nimetatud käive on aastane kogukäive vastavalt viimasele kättesaadavale juhtimisorgani kinnitatud raamatupidamise aruandele. Kui juriidiline isik on emaettevõtja või sellise emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab koostama konsolideeritud finantsaruandeid, siis on käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud kogukäive aastane kogukäive viimase kättesaadava konsolideeritud raamatupidamise aruande järgi, mille on heaks kiitnud kõrgeima taseme emaettevõtja juhtimisorgan.”.

§ 10.  Tarbijakaitseseaduse muutmine

Tarbijakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 65 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „§ 7215 lõikes 1” tekstiosaga „ning § 725 lõikes 9”;

2) seadust täiendatakse §-ga 743 järgmises sõnastuses:

§ 743. Lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmise eest tasu nõudmise piirangu rikkumine

(1) Võlaõigusseaduse § 725 lõikes 9 sätestatud tasu nõudmise piirangu rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.”;

3) paragrahvi 75 lõikes 3 asendatakse arv „742” arvuga „743”.

§ 11.  Väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmine

Väärtpaberite registri pidamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 40 lõiget 5 täiendatakse pärast tekstiosa „5 miljoni euro” sõnadega „või kuni kahekordsele rikkumise tulemusel teenitud kasule vastav summa”;

2) paragrahvi 462 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatud aruande, dokumendi, selgituse või muu teabe avalikustamata jätmise või Finantsinspektsioonile esitamata jätmise, mitteõigeaegse esitamise või ebaõige, puuduliku või eksitava teabe esitamise või avalikustamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

3) paragrahvi 462 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

4) paragrahvi 463 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kogumispensionide seaduse § 14 lõikes 5 või 51 või § 16 lõikes 71 kehtestatud kontohalduri nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

5) paragrahvi 463 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „32 000 eurot” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

6) paragrahvi 464 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „32 000 eurot” tekstiosaga „400 000 eurot”;

7) paragrahvi 466 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 16, 25–30, 32–35, 37–41, 43–54 või 59 keskdepositooriumile või krediidiasutusele sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

8) paragrahvi 466 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „20 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

9) paragrahv 467 tunnistatakse kehtetuks;

10) seadust täiendatakse §-dega 468–4610 järgmises sõnastuses:

§ 468. Juriidilise isiku ja konsolideerimisgrupi käive

Käesolevas peatükis sätestatud juriidilise isiku käive on aastane kogukäive vastavalt viimasele kättesaadavale juhtimisorgani kinnitatud raamatupidamise aruandele. Kui juriidiline isik on emaettevõtja või sellise emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab koostama konsolideeritud finantsaruandeid, siis on esimeses lauses nimetatud kogukäive aastane kogukäive või vastav tululiik viimase kättesaadava konsolideeritud raamatupidamise aruande järgi, mille on heaks kiitnud kõrgeima taseme emaettevõtja juhtimisorgan.

§ 469. Aegumine

Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude aegumistähtaeg on kolm aastat.

§ 4610. Menetlus

Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Finantsinspektsioon.”.

§ 12.  Väärtpaberituru seaduse muutmine

Väärtpaberituru seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2371 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „300 trahviühikut” tekstiosaga „700 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”;

2) paragrahvi 2371 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni kolm protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

3) paragrahvide 2378–23710, 23712–23714, 23716, 23717, 23727, 23728, 23736, 23737, 23758, 23761–23773, 23776, 23778, 23780, 23783, 23784 ja 23786 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „300 trahviühikut” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”;

4) paragrahvide 2378, 23710, 23727 ja 23786 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

5) paragrahvide 2379, 23712–23717, 23719, 23722, 23728, 23736, 23737, 23758–23778, 23780, 23783 ja 23784 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

6) paragrahv 23711 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 23711. Seoses investeerimisteenuse ja kõrvalteenuse osutamisega rahalise ja mitterahalise tasu ja hüve saamise ning andmise nõuete rikkumine

(1) Seoses investeerimisteenuse või kõrvalteenuse osutamisega rahalise või mitterahalise tasu või hüve saamise või andmise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

7) paragrahvi 23715 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Investeerimisteenuse osutamisel või reguleeritud turu korraldamisel ettenähtud või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 22 lõikes 1 või 2 või artikli 25 lõikes 1 või 2 nimetatud juhtudel vastavalt andmete, telefonikõnede, elektrooniliste vahendite kaudu toimunud suhtluse või tehingute registreerimise või säilitamise kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

8) paragrahvi 23719 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 3 lõikes 1 või 3, artikli 4 lõikes 3, artiklis 6, artikli 7 lõikes 1, artikli 8 lõikes 1, 3 või 4, artiklis 10, artikli 11 lõikes 1 või 3, artikli 12 lõikes 1, artikli 13 lõikes 1, artikli 14 lõigetes 1–3, artikli 15 lõikes 1, 2 või 4, artikli 17 lõikes 1, artikli 18 lõikes 1, 2, 4, 5, 6, 8 või 9, artikli 20 lõikes 1 või 2 või artikli 21 lõigetes 1–3 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

9) paragrahv 23721 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 23722 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Infotöötlussüsteemi kontrollimise, kaitse, teabeedastusviiside või andmete konfidentsiaalsuse säilitamise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

11) paragrahvi 23724 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva seaduse §-s 1875 nõutava teabe esitamata jätmise või ebaõige teabe esitamise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni viis protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

12) paragrahvi 23730 lõikes 1, § 23738 lõikes 1 ja § 23739 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „300 trahviühikut” tekstiosaga „500 000 eurot või kuni kolmekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”;

13) paragrahvi 23730 lõikes 2, § 23738 lõikes 2 ja § 23739 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „1 000 000 eurot või kuni kolmekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”;

14) paragrahvi 23731 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „300 trahviühikut” tekstiosaga „2 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”;

15) paragrahvi 23731 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „10 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni viis protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

16) paragrahvi 23732 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Emitendi poolt majandusaasta aruande avaldamata jätmise või mitteõigeaegse avaldamise või ebaõige, puuduliku või eksitava teabe avaldamise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni viis protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

17) paragrahvi 23733 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Aktsiate või võlaväärtpaberite emitendi poolt poolaastaaruande avaldamata jätmise või mitteõigeaegse avaldamise või ebaõige, puuduliku või eksitava teabe avaldamise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni viis protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

18) paragrahvi 23734 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Emitendi poolt valitsusasutustele tehtud maksete aruande avalikustamise kohustuse rikkumise või aruande mitteõigeaegse avaldamise või ebaõige, puuduliku või eksitava teabe avalikustamise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni viis protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

19) paragrahve 23735 ja 23744 täiendatakse pärast sõna „eest” tekstiosaga „, kui selle on toime pannud juriidiline isik,”;

20) paragrahvi 23740 lõikes 1 ja § 23742 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „300 trahviühikut” tekstiosaga „1 000 000 eurot või kuni kolmekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”;

21) paragrahvi 23740 lõikes 2 ja § 23742 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „2 500 000 eurot või kuni kolmekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni kaks protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

22) paragrahv 23745 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 23745. Kohustusliku kogumispensioni avalduste vastuvõtmisega seotud kohustuste rikkumine

(1) Investeerimisteenuse osutamisel kogumispensionide seaduse § 14 lõikes 5 või 51 või § 16 lõikes 71 kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.”;

23) paragrahvis 23748 asendatakse arv „20” arvuga „300”;

24) paragrahv 23751 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 23753 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014 artiklis 5–10, 13 või 14 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 700 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

26) paragrahvi 23753 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni kolm protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

27) paragrahvi 23755 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2365 artiklis 4 või 15 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kolmekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

28) paragrahvi 23755 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „15 000 000 eurot või kuni kolmekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

29) paragrahvi 23756 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1011 artiklis 4–16, 21, 23–29 või 34 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 eurot või kuni kolmekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

30) paragrahvi 23756 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „1 000 000 eurot või kuni kolmekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest”;

31) paragrahvi 23759 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Välisriigis investeerimisteenuse või kõrvalteenuse osutamise või investeerimisagendi kasutamise eest ilma inspektsiooni teavitamata, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

32) paragrahvi 23760 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Investeerimisühingu, reguleeritud turu korraldaja või aruandlusteenuse osutaja juhtide valimisele, pädevusele või tegevusele esitatavate nõuete, samuti töötajatele esitatavate nõuete või juhtide või töötajate tasustamise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

33) paragrahvi 23774 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 23 lõikes 1 või 2 või artikli 28 lõikes 1 või 2 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

34) paragrahvi 23775 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 29 lõikes 1 või 2 või artikli 30 lõikes 1 sätestatud kohustuste rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

35) paragrahvi 23777 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 35 lõigetes 1–3, artikli 36 lõigetes 1–3 või artikli 37 lõikes 1 või 3 sätestatud kohustuste rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 5 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”;

36) paragrahvi 23781 lõikes 1 ja § 23782 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „300 trahviühikut” tekstiosaga „1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”;

37) paragrahvi 23781 lõikes 2 ja § 23782 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „400 000 eurot” tekstiosaga „1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”;

38) seaduse 25. peatükki täiendatakse §-dega 2621 ja 2622 järgmises sõnastuses:

§ 2621. Juriidilise isiku ja konsolideerimisgrupi käive

(1) Käesolevas peatükis nimetatud juriidilise isiku käive on aastane kogukäive vastavalt viimasele kättesaadavale juhtimisorgani kinnitatud raamatupidamise aruandele. Kui juriidiline isik on emaettevõtja või sellise emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab koostama konsolideeritud finantsaruandeid, siis on käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud kogukäive aastane kogukäive või vastav tululiik viimase kättesaadava konsolideeritud raamatupidamise aruande järgi, mille on heaks kiitnud kõrgeima taseme emaettevõtja juhtimisorgan.

(2) Käesoleva seaduse §-des 2378, 23710, 23727 ja 23786 nimetatud juriidilise isiku käive on aastane netokäive eelmisel majandusaastal, sealhulgas brutotulu, mis koosneb saadaolevatest intressidest ja samalaadsetest tuludest, tuludest aktsiatelt ja muudelt muutuv- või püsituluga väärtpaberitelt ning saadaolevatest komisjoni- või teenustasudest kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 316. Kui juriidiline isik on emaettevõtja tütarettevõtja, on käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud kogutuluks kogutulu eelmise majandusaasta konsolideeritud aastaaruande järgi.

(3) Käesoleva seaduse §-s 23780 nimetatud juriidilise isiku käive on aastane netokäive vastavalt viimasele kättesaadavale juhtimisorgani kinnitatud raamatupidamise aruandele. Kui juriidiline isik on emaettevõtja või sellise emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab koostama konsolideeritud finantsaruandeid, siis on käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud käive aastane netokäive või vastav tululiik viimase kättesaadava konsolideeritud raamatupidamise aruande järgi, mille on heaks kiitnud kõrgeima taseme emaettevõtja juhtimisorgan.

§ 2622. Aegumine

Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude aegumistähtaeg on kolm aastat.”.

§ 13.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 1. novembril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json