Teksti suurus:

Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 17.03.2023, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.03.2023 otsus nr 290

Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 22.02.2023

§ 1.  Kogumispensionide seaduse muutmine

Kogumispensionide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Täiendav kogumispension on hüvitis, mille saamiseks omandatakse vabatahtliku pensionifondi osakuid või sõlmitakse täiendava kogumispensioni kindlustusleping vastavalt käesolevas seaduses sätestatud tingimustele või sõlmitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 üleeuroopalise personaalse pensionitoote (PEPP) kohta (ELT L 198, 25.07.2019, lk 1–63) artikli 2 punktis 4 nimetatud üleeuroopalise personaalse pensionitoote ehk PEPP-i leping (edaspidi PEPP-i leping) ning mille suhtes kohaldatakse tulumaksuseaduses sätestatud soodustusi.”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Vabatahtlik pensionifond võib olla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artiklites 5–7 sätestatud korras sama määruse artikli 2 punktis 2 nimetatud üleeuroopalise personaalse pensionitoote ehk PEPP-ina registreeritud pensionifond (edaspidi PEPP-ina registreeritud pensionifond).”;

3) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Pensioni investeerimiskontot kasutava isiku surma korral on tema pärandvara pankroti puhul pankrotihalduril või täitemenetluses tema pärandvarale sissenõude pööramisel kohtutäituril õigus pöörata sissenõue ka tema pensioni investeerimiskontole ja selle kaudu soetatud finantsvarale. Muudel juhtudel on pensioni investeerimiskontole ja selle kaudu soetatud finantsvarale sissenõude pööramine keelatud.”;

4) paragrahvi 5 lõige 21 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) PEPP-ina registreeritud pensionifondile ja PEPP-i lepingule kohaldatakse käesolevat seadust ning käesolevas paragrahvis nimetatud õigusakte, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2019/1238 ei tulene teisiti.”;

6) paragrahvi 53 lõiked 1–21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Täiendava kogumispensioni saamiseks omandab isik vabatahtliku pensionifondi osakuid, sõlmib kindlustusandjaga täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu või sõlmib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artikli 2 punktis 15 nimetatud PEPP-i pakkujaga (edaspidi PEPP-i pakkuja) PEPP-i lepingu.

(2) Isik võib samal ajal omada ja omandada mitme vabatahtliku pensionifondi osakuid, sõlmida täiendava kogumispensioni kindlustuslepinguid ühe või mitme kindlustusandjaga ning sõlmida PEPP-i lepinguid ühe või mitme PEPP-i pakkujaga.

(21) Isiku eest võib täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu kindlustusmakseid tasuda ja sissemakseid teha vabatahtliku pensionifondi osakute omandamiseks ning PEPP-i lepingusse tema tööandja.”;

7) paragrahvi 53 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Täiendav kogumispension makstakse välja käesolevas seaduses, vabatahtliku pensionifondi tingimustes, täiendava kogumispensioni kindlustuslepingus ja PEPP-i lepingus sätestatud tingimustel ja korras.”;

8) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) PEPP-i lepingu ega PEPP-ina registreeritud pensionifondi suhtes ei kohaldata käesoleva seaduse §-des 54 ja 541, § 55 lõigetes 1–4 ning §-des 56–65 sätestatut.”;

9) paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Vabatahtliku pensionifondi osakute vahetamise korral toimub ühe pensionifondi osakute tagasivõtmine ja teise pensionifondi osakute väljalaskmine. Selle tulemusel omandab isik pensionifondi osakute tagasivõtmishinna eest vastava arvu teise pensionifondi osakuid, tasudes viimaste eest sama päeva puhasväärtuse ulatuses.”;

10) paragrahvi 55 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Vabatahtliku pensionifondi osakuid vahetatakse investeerimisfondide seaduses ja pensionifondide tingimustes ettenähtud korras ning vahetamisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 23 lõigetes 2 ja 3 ning § 26 lõike 2 esimeses lauses ja lõigetes 3–5 kohustusliku pensionifondi osakute vahetamise kohta sätestatut, arvestamata § 24 lõikes 5 sätestatud vahetustehingu tähtpäeva.”;

11) paragrahvi 55 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui vabatahtlik pensionifond ei ole PEPP-ina registreeritud pensionifond, ei saa selle osakuid vahetada PEPP-ina registreeritud pensionifondi osakute vastu.

(6) PEPP-ina registreeritud pensionifondi osakuid saab vahetada teise PEPP-ina registreeritud pensionifondi osakute vastu, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artiklis 44 sätestatut, või kanda sama määruse artiklites 52–56 sätestatud korras PEPP-i pakkujate vahetamise käigus osakute tagasivõtmisel saadud summa teise PEPP-i lepingusse.”;

12) seaduse 3. peatükki täiendatakse 4. jaoga järgmises sõnastuses:

4. jagu
Väljamaksed PEPP-i lepingust

§ 651. PEPP-i väljamaksed

(1) PEPP-i lepingu tingimustega võib sätestada, mis vanusest alates on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artikli 2 punktis 3 nimetatud PEPP-i säästjal õigus sama artikli punktis 9 sätestatud PEPP-i pensionimaksetele või punktis 10 sätestatud muudele PEPP-i väljamaksetele.

(2) Õigus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud PEPP-i pensionimaksetele tekib, kui PEPP-i säästjal on riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud vanaduspensioniikka jõudmiseni jäänud viis aastat, samuti siis, kui tal on tuvastatud puuduv töövõime.”;

13) paragrahvis 722 asendatakse tekstiosa „ja § 63 lõikes 3” tekstiosaga „, § 63 lõikes 3 ja §-s 651”;

14) paragrahvis 722 asendatakse tekstiosa „ja § 64 lõikes 11” tekstiosaga „, § 64 lõikes 11 ja §-s 651”;

15) paragrahvi 727 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata PEPP-i lepingu suhtes.”.

§ 2.  Investeerimisfondide seaduse muutmine

Investeerimisfondide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vabatahtlik pensionifond võib muu hulgas olla tööandja pensionifond või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 üleeuroopalise personaalse pensionitoote (PEPP) kohta (ELT L 198, 25.07.2019, lk 1–63) artiklites 5–7 sätestatud korras sama määruse artikli 2 punktis 2 nimetatud üleeuroopalise personaalse pensionitoote ehk PEPP-ina registreeritud pensionifond (edaspidi PEPP-ina registreeritud pensionifond).”;

2) paragrahvi 24 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Pensionifondi nimetuses tuleb kasutada sõna „pensionifond”, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artikli 2 punktis 2 nimetatud üleeuroopalise personaalse pensionitoote puhul.”;

3) paragrahvi 25 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Eurofondile ja alternatiivfondile, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artiklites 5–7 sätestatud korras registreeritud sama määruse artikli 2 punktis 2 nimetatud üleeuroopalise personaalse pensionitoote ehk PEPP-ina (edaspidi vastavalt PEPP-ina registreeritud eurofond või PEPP-ina registreeritud alternatiivfond), kohaldatakse käesolevat seadust käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatu kohaselt, kui nimetatud määrusest ei tulene teisiti.

(22) PEPP-ina registreeritud pensionifondile kohaldatakse käesolevat seadust käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatu kohaselt, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2019/1238 ei tulene teisiti. Lisaks kohaldatakse PEPP-ina registreeritud pensionifondi suhtes käesoleva seaduse § 46 lõigetes 2 ja 3, § 124 lõikes 2, § 1372 lõigetes 1–4, lõike 5 punktides 1 ja 3, lõigetes 6–8 ning § 1373 lõigetes 1–4 ja 13 tööandja pensionifondi kohta sätestatut.”;

4) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) PEPP-ina registreeritud eurofondi ega PEPP-ina registreeritud alternatiivfondi tingimusi või põhikirja ei või muuta selliselt, et fond ei ole enam vastavalt PEPP-ina registreeritud eurofond või PEPP-ina registreeritud alternatiivfond.”;

5) paragrahvi 45 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohustusliku pensionifondi, tööandja pensionifondi, PEPP-ina registreeritud pensionifondi ega muu vabatahtliku pensionifondi tingimusi ei või muuta selliselt, et fond ei ole enam vastavalt kohustuslik pensionifond, tööandja pensionifond, PEPP-ina registreeritud pensionifond või muu vabatahtlik pensionifond.”;

6) paragrahvi 64 lõikes 8 asendatakse tekstiosa „Pensionifondi” tekstiosaga „Pensionifondi, välja arvatud PEPP-ina registreeritud pensionifondi”;

7) paragrahvi 140 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) PEPP-ina registreeritud eurofond võib ühineda üksnes teise PEPP-ina registreeritud eurofondiga ja PEPP-ina registreeritud alternatiivfond võib ühineda üksnes teise PEPP-ina registreeritud alternatiivfondiga.”;

8) paragrahvi 166 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) PEPP-ina registreeritud pensionifond võib ühineda üksnes teise PEPP-ina registreeritud pensionifondiga.”;

9) paragrahvi 166 lõikes 3 asendatakse sõnad „tööandja pensionifond” sõnadega „tööandja pensionifond ega PEPP-ina registreeritud pensionifond”;

10) paragrahvi 166 lõikes 5 asendatakse sõna „pensionifondile” sõnadega „muule pensionifondile kui PEPP-ina registreeritud pensionifondile”;

11) paragrahvi 166 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Ühendatava ja ühendava vabatahtliku pensionifondi, välja arvatud PEPP-ina registreeritud pensionifondi osakuomanikel on õigus nõuda oma osakute käesoleva seaduse § 144 lõikes 1 sätestatu kohast tagasivõtmist või vahetamist teise vabatahtliku pensionifondi osakute vastu, arvestades kogumispensionide seaduses vabatahtliku pensionifondi osakute tagasivõtmise ja vahetamise kohta sätestatut.”;

12) paragrahvi 301 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „tööandja pensionifondi” sõnadega „tööandja pensionifondi ega PEPP-ina registreeritud pensionifondi”;

13) paragrahvi 304 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) PEPP-ina registreeritud pensionifondi, PEPP-ina registreeritud eurofondi ja PEPP-ina registreeritud alternatiivfondi valitseja suhtes kohaldatakse käesolevat osa, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2019/1238 ei tulene teisiti. Lisaks kohaldatakse PEPP-ina registreeritud pensionifondi valitseja suhtes käesoleva seaduse § 362 lõigetes 4, 6 ja 7, §-s 3631, § 3632 lõikes 1, lõike 2 punktides 1, 3 ja 4, lõigetes 3–5 ning §-s 3681 tööandja pensionifondi valitsemise kohta sätestatut.”;

14) paragrahvi 4011 lõike 1 punktis 1, § 4081 lõike 1 punktis 1, § 4111 lõike 1 punktis 1 ja § 4141 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „saatnud teadaolevatele” sõnadega „saatnud otse või finantsvahendajate kaudu teadaolevatele”;

15) paragrahvi 4011 lõike 1 punktis 2 ja § 4081 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „üldsusele juurdepääsetaval viisil, sealhulgas” sõnadega „üldsusele juurdepääsetaval viisil, mis on eurofondide turustamisel tavapärane ning tüüpilisele eurofondi investorile sobiv, sealhulgas”;

16) paragrahvi 4011 lõike 1 punktis 4, § 4081 lõike 1 punktis 4, § 4111 lõike 1 punktis 3 ja § 4141 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „lõpetanud lepingud finantsvahendajatega või muutnud neid” sõnadega „lõpetanud lepingud finantsvahendajatega või volitatud esindajatega või muutnud neid”;

17) paragrahvi 4111 lõike 1 punktis 2 ja § 4141 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „üldsusele juurdepääsetaval viisil, sealhulgas” sõnadega „üldsusele juurdepääsetaval viisil, mis on alternatiivfondi turustamisel tavapärane ning tüüpilisele alternatiivfondi investorile sobiv, sealhulgas”;

18) paragrahvi 455 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Finantsinspektsioonil on õigus rakendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artiklites 63 ja 67 sätestatud meetmeid. Finantsinspektsioon avalikustab nimetatud artiklite kohaste meetmete alusel tehtud otsuse kohta teate oma veebilehel vastavalt nimetatud määruse artikli 63 lõikele 4 ja artiklile 67.”;

19) paragrahvi 463 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Finantsinspektsioon võib käesoleva seaduse alusel tehtud ettekirjutuse või muu haldusakti täitmata jätmise või ebakohase täitmise korral rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

(2) Haldusakti täitmata jätmise või ebakohase täitmise korral on sunniraha ülemmäär füüsilise isiku puhul esimesel korral kuni 5000 eurot ja järgmistel kordadel kuni 50 000 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks, kokku kuni 5 000 000 eurot või summa, mis vastab kuni kahekordsele rikkumise tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule.

(3) Haldusakti täitmata jätmise või ebakohase täitmise korral on sunniraha ülemmäär juriidilise isiku puhul esimesel korral kuni 32 000 eurot ja järgmistel kordadel kuni 100 000 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks, kokku kuni 5 000 000 eurot või kuni kümme protsenti juriidilise isiku kogukäibest vastavalt viimasele kättesaadavale raamatupidamisaruandele või summa, mis vastab kuni kahekordsele rikkumise tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule. Kui juriidiline isik on emaettevõtja või sellise emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab koostama konsolideeritud raamatupidamisaruandeid, siis on esimeses lauses nimetatud kogukäive aastane kogukäive või vastav tululiik konsolideerimisgrupi emaettevõtja viimase kättesaadava konsolideeritud raamatupidamisaruande järgi.”;

20) seaduse 31. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 5033 järgmises sõnastuses:

§ 5033. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artikli 5 lõikes 1 ning artiklites 6, 7, 18–48, 50 ja 52–56 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.”;

21) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1160, millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL seoses investeerimisfondide piiriülese turustamisega (ELT L 188, 12.07.2019, lk 106–115).”.

§ 3.  Kindlustustegevuse seaduse muutmine

Kindlustustegevuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 2212 järgmises sõnastuses:

§ 2212. Üleeuroopalise personaalse pensionitoote pakkumise ja turustamisega seotud kohustused

(1) Kui kindlustusandja on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 üleeuroopalise personaalse pensionitoote (PEPP) kohta (ELT L 198, 25.07.2019, lk 1–63) artikli 2 punktis 2 nimetatud üleeuroopalise personaalse pensionitoote pakkuja või turustaja sama artikli punkti 15 või 16 tähenduses, on ta kohustatud järgima nimetatud määruses sätestatud nõudeid.

(2) Kui vahendaja on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artikli 2 punktis 2 nimetatud üleeuroopalise personaalse pensionitoote turustaja sama artikli punkti 16 tähenduses, on ta kohustatud järgima nimetatud määruses sätestatud nõudeid.”;

2) paragrahvi 224 täiendatakse lõikega 17 järgmises sõnastuses:

„(17) Finantsinspektsioonil on õigus rakendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artiklites 63 ja 67 sätestatud meetmeid. Finantsinspektsioon avalikustab nimetatud artiklite kohaste meetmete alusel tehtud otsuse kohta teate oma veebilehel vastavalt nimetatud määruse artikli 63 lõikele 4 ja artiklile 67.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 2632 järgmises sõnastuses:

§ 2632. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artikli 5 lõikes 1 ning artiklites 6, 7, 18–47, 50 ja 52–56 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.”.

§ 4.  Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui krediidiasutus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 üleeuroopalise personaalse pensionitoote (PEPP) kohta (ELT L 198, 25.07.2019, lk 1–63) artikli 2 punktis 2 nimetatud üleeuroopalise personaalse pensionitoote pakkuja või turustaja sama artikli punkti 15 või 16 tähenduses, on ta kohustatud järgima nimetatud määruses sätestatud nõudeid.”;

2) paragrahvi 88 lõige 43 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(43) Krediidiasutusel on õigus avaldada pangasaladust Riigi Infosüsteemi Ametile küberturvalisuse seaduses sätestatud riikliku järelevalve tegemisel ning Maksu- ja Tolliametile rahvusvahelise sanktsiooni alla kuuluva kauba sisse- ja väljaveo keelu rikkumise kahtluse või ohu korral.ˮ;

3) paragrahvi 103 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Finantsinspektsioonil on õigus rakendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artiklites 63 ja 67 sätestatud meetmeid. Finantsinspektsioon avalikustab nimetatud artiklite kohaste meetmete alusel tehtud otsuse kohta teate oma veebilehel vastavalt nimetatud määruse artikli 63 lõikele 4 ja artiklile 67.”;

4) paragrahvi 1041 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui haldusakt jäetakse täitmata või see on täidetud ebakohaselt, on sunniraha ülemmäär füüsilise isiku puhul esimesel korral kuni 5000 eurot ja järgmistel kordadel kuni 50 000 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks, kokku kuni 5 000 000 eurot või summa, mis vastab kuni kahekordsele rikkumise tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule.”;

5) paragrahvi 1041 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui haldusakt jäetakse täitmata või see on täidetud ebakohaselt, on sunniraha ülemmäär juriidilise isiku puhul esimesel korral kuni 32 000 eurot ja järgmistel kordadel kuni 100 000 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks, kokku kuni 5 000 000 eurot või kuni kümme protsenti aastasest netokäibest, sealhulgas brutotulust vastavalt viimasele kättesaadavale raamatupidamisaruandele, mis kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 575/2013 koosneb komisjoni- ja teenustasudest ning intressi- ja muudest sellesarnastest tuludest, või summa, mis vastab kuni kahekordsele rikkumise tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule. Kui juriidiline isik on emaettevõtja või sellise emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab koostama konsolideeritud raamatupidamisaruandeid, siis on esimeses lauses nimetatud brutotuluks kogutulu konsolideerimisgrupi emaettevõtja viimase kättesaadava konsolideeritud raamatupidamisaruande järgi.”;

6) seaduse 12. peatükki täiendatakse §-ga 13420 järgmises sõnastuses:

§ 13420. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artikli 5 lõikes 1 ning artiklites 6, 7, 18–48, 50 ja 52–56 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.”.

§ 5.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „lõigetes 2 ja 3” tekstiosaga „lõigetes 2, 3 ja 32”;

2) paragrahvi 13 lõike 3 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„15) ametniku, töötaja või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme eest tasutud §-s 28 sätestatud täiendava kogumispensioni kindlustusmakseid, vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summasid ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 üleeuroopalise personaalse pensionitoote (PEPP) kohta (ELT L 198, 25.07.2019, lk 1–63) artikli 2 punktis 4 nimetatud üleeuroopalise personaalse pensionitoote ehk PEPP-i lepingu (edaspidi PEPP-i leping) sissemakseid, mis ei ületa 15% talle kalendriaasta jooksul makstud ja tulumaksuga maksustatud väljamaksete summast ega 6000 eurot;”;

3) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Tulumaksuga ei maksustata lõikes 1 nimetatud intressi, mis on saadud PEPP-i lepingu alusel. PEPP-i lepingu väljamaksed maksustatakse § 21 alusel.”;

4) paragrahvi 171 lõikes 7 asendatakse sõnad „ega pensionifondi osakut” sõnadega „, pensionifondi osakut ega PEPP-i lepingut”;

5) paragrahvi 20 lõikes 31 asendatakse sõna „kogumispensioni” sõnadega „kogumispensioni kindlustuslepingu või PEPP-i lepinguna sõlmitud kindlustuslepingu”;

6) paragrahvi 201 lõike 3 punktis 1 ja § 21 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad „vahetult enne vanaduspensioniiga” sõnadega „kuni vanaduspensionieani”;

7) paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tulumaksuga maksustatakse täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu kindlustusvõtjale ja kindlustatud isikule, vabatahtlikust pensionifondist osakuomanikule ning PEPP-i lepingu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artikli 2 punktis 3 nimetatud PEPP-i säästjale (edaspidi PEPP-i säästja) ja sama artikli punktis 6 nimetatud PEPP-i pensionisaajale (edaspidi PEPP-i pensionisaaja) tehtavad väljamaksed, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 2–7 sätestatud erisusi. Tulumaksuga maksustatakse § 28 lõikes 11 nimetatud täiendava kogumispensioni tagamise eesmärgil moodustatud eraldise negatiivne muutus ning täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu ja PEPP-i lepingu soodustatud isikule ja teistele esimeses lauses nimetatud isikute pärijatele tehtavad väljamaksed.”;

8) paragrahvi 21 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Väljamaksena ei käsitata:
1) ülesöeldud täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu tagastusväärtust kogumispensionide seaduse § 63 lõikes 52 sätestatud juhul;
2) lõppenud täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu kindlustuspensioni kogumispensionide seaduse § 63 lõikes 53 sätestatud juhul;
3) vabatahtliku pensionifondi osakute tagasivõtmist osakute vahetamisel või kogumispensionide seaduse § 64 kohaselt täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu sõlmimisel;
4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artiklite 52 ja 53 kohast PEPP-i pakkuja vahetamist ega sama määruse artikli 44 kohast PEPP-i lepingu investeerimisvariandi muutmist.”;

9) paragrahvi 21 täiendatakse lõigetega 32 ja 33 järgmises sõnastuses:

„(32) Paragrahvi 4 lõikes 2 sätestatud määraga maksustatakse PEPP-i säästjale ja PEPP-i pensionisaajale tehtavad PEPP-i lepingu järgmised väljamaksed:
1) pärast seda, kui PEPP-i pensionisaaja on jõudnud kogumispensionide seaduse § 651 lõikes 2 sätestatud ikka, kuid mitte enne, kui PEPP-i lepingu sõlmimisest on möödunud viis aastat, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artikli 2 punktis 15 nimetatud PEPP-i pakkuja (edaspidi PEPP-i pakkuja) tehtavad väljamaksed;
2) PEPP-i säästjale PEPP-i pakkuja likvideerimisel tehtavad väljamaksed.

(33) Kui PEPP-i leping on sõlmitud lõike 11 punktis 4 sätestatud PEPP-i pakkuja vahetamise või investeerimisvariandi muutmise käigus, arvestatakse viieaastast tähtaega nimetatud lepingutest varasema sõlmimisest.”;

10) paragrahvi 21 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) PEPP-i lepingu väljamakseid, mida tehakse PEPP-i pensionisaajale pärast kogumispensionide seaduse § 651 lõikes 2 sätestatud ikka jõudmist perioodiliselt vähemalt üks kord kolme kuu jooksul kuni tema surmani või vähemalt kuni tähtajani, mis on arvutatud väljamaksete alguses tema vanusele vastanud üle-eelmise kalendriaasta kohta Statistikaameti avaldatud, täisaastateks ümardatud, meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel.”;

11) paragrahvi 21 lõikes 5 asendatakse sõna „kindlustuslepingu” sõnadega „kindlustuslepingu ja PEPP-i lepinguna sõlmitud kindlustuslepingu”;

12) paragrahvi 21 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Lõikeid 3, 31 ja 4 kohaldatakse ka lõikes 3 nimetamata riigis samaväärsetel alustel tegutseva vabatahtliku pensionifondi osakuomanikule tehtavatele väljamaksetele, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:
1) pensionifondi osakuid on õigus Eestis piiriüleselt pakkuda;
2) Eesti ja pensionifondi tegevuskoha riigi vahel kehtib välisleping, mis võimaldab Maksu- ja Tolliametil saada selle riigi maksuhaldurilt teavet, mida on vaja § 4 lõikes 2 sätestatud maksumäära ja käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud maksuvabastuse kohaldamiseks.”;

13) paragrahvi 23 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „lõigetes 2 ja 3” tekstiosaga „lõigetes 2, 3 ja 32”;

14) paragrahvi 28 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) PEPP-i lepingu sissemaksete summa, välja arvatud summa, mis on lepingusse kantud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artikli 44 kohase investeerimisvariandi muutmise või artiklite 52 ja 53 kohase PEPP-i pakkuja vahetamise käigus.”;

15) paragrahvi 28 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Lõike 1 punktis 1 ja lõikes 13 nimetatud kindlustusmaksete osa arvutamise põhimõtted kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega. Kindlustuslepingu alusel kindlustuspensioni tagamise eesmärgil moodustatud tehnilise eraldise negatiivne muutus, mis tuleneb kogumispensionide seaduse § 63 või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artikli 58 alla mittekuuluvate kindlustuskaitsete eest arvestatud tasude maha arvamisest, lisatakse füüsilise isiku maksustatavale tulule.”;

16) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Lõike 1 punktis 3 arvestatakse PEPP-i lepinguna sõlmitud kindlustuslepingu sissemaksete summa hulka üksnes selle lepingu alusel tasutud kindlustusmaksete osa, mille eesmärk on tagada kindlustussumma maksmine kindlustuspensionina.”;

17) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

„(91) PEPP-i lepingu puhul maksustatakse tulumaksuga käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud tingimustel mitteresidendile PEPP-i pakkuja poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artikli 2 punktis 23 nimetatud Eesti allkontolt tehtud väljamaksed.”;

18) paragrahvi 315 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) investeerimisfondile, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artiklites 5–7 sätestatud korras registreeritud sama määruse artikli 2 punktis 2 nimetatud PEPP-ina.”;

19) paragrahvi 41 punktis 6 asendatakse tekstiosa „ja pensioni investeerimiskontolt tehtud väljamakselt, stipendiumilt, toetuselt, hasartmänguvõidult ning perehüvitiste seaduse alusel makstavalt hüvitiselt (§ 19 lõige 2, § 20 lõiked 1–3, § 201 lõige 1, § 21 lõige 1, § 29 lõige 9)” tekstiosaga „, pensioni investeerimiskontolt ja PEPP-i lepingust tehtud väljamakselt, stipendiumilt, toetuselt, hasartmänguvõidult ning perehüvitiste seaduse alusel makstavalt hüvitiselt (§ 19 lõige 2, § 20 lõiked 1–3, § 201 lõige 1, § 21 lõige 1, § 29 lõiked 9 ja 91)”;

20) paragrahvi 571 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) PEPP-i pakkuja on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile deklaratsiooni PEPP-i lepingu alusel kalendriaastal saadud sissemaksete kohta, arvestades § 28 lõike 1 punktis 3 ning lõigetes 11 ja 13 sätestatut.”;

21) paragrahvi 571 lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõna „pensionifondide” sõnadega „pensionifondide, välja arvatud PEPP-ina registreeritud pensionifondide”.

§ 6.  Võlaõigusseaduse muutmine

Võlaõigusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 428 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 üleeuroopalise personaalse pensionitoote (PEPP) kohta (ELT L 198, 25.07.2019, lk 1–63) artiklites 5–7 sätestatud korras sama määruse artikli 2 punktis 2 nimetatud üleeuroopalise personaalse pensionitoote ehk PEPP-ina registreeritud elukindlustuslepingu (edaspidi PEPP-ina registreeritud elukindlustusleping) korral vormikohasel põhiteabedokumendil esitatud andmed vastavalt sama määruse artiklites 26–28 ja 33 sätestatule;”;

2) paragrahvi 428 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna „kindlustuslepingu” sõnadega „kindlustuslepingu ja PEPP-ina registreeritud elukindlustuslepingu”;

3) paragrahvi 428 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punkte 42 ja 43 ei kohaldata PEPP-ina registreeritud elukindlustuslepingu suhtes.”;

4) paragrahvi 429 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) PEPP-ina registreeritud elukindlustuslepingu korral tuleb kindlustusvõtjale esitada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artiklites 35–37 sätestatule PEPP-i pensionihüvitise teatis ning muu teave vastavalt sama määruse artiklites 38 ja 39 sätestatule.”;

5) paragrahvi 430 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata käesoleva seaduse § 428 lõike 2 punktis 31 ja § 429 lõikes 5 nimetatud teabe edastamisele.”.

§ 7.  Väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmine

Väärtpaberite registri pidamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Pensioniregistris ei registreerita Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 üleeuroopalise personaalse pensionitoote (PEPP) kohta (ELT L 198, 25.07.2019, lk 1–63) artiklites 5–7 sätestatud korras sama määruse artikli 2 punktis 2 nimetatud üleeuroopalise personaalse pensionitoote ehk PEPP-ina registreeritud pensionifondi osakuid ega nendega tehtavaid toiminguid ning selle fondi suhtes ei kohaldata käesolevas seaduses pensionifondi kohta sätestatut.”;

2) paragrahvi 51 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „punktides 1–3” tekstiosaga „punktides 1, 3”;

3) paragrahvi 51 lõiget 4 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„6) isiku e-posti aadress ja telefoninumber;
7) isiku residentsus.”;

4) paragrahvi 20 lõige 41 tunnistatakse kehtetuks;

5) seaduse 8. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 564 järgmises sõnastuses:

§ 564. Enne 2024. aasta 1. jaanuari pensionikonto kohta registrisse kantud andmete erisus

Enne 2024. aasta 1. jaanuari pensionikonto kohta registrisse kantud avalduste andmed sisaldavad kuni selle kuupäevani kehtinud käesoleva seaduse § 51 lõike 4 redaktsiooni kohaselt ka konto omaja aadressi.”.

§ 8.  Väärtpaberituru seaduse muutmine

Väärtpaberituru seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Kui käesoleva seaduse § 43 lõike 1 punktis 4 või 5 nimetatud investeerimisteenuse osutamise raames pakutakse või turustatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 üleeuroopalise personaalse pensionitoote (PEPP) kohta (ELT L 198, 25.07.2019, lk 1–63) artikli 2 punkti 15 või 16 tähenduses sama artikli punktis 2 nimetatud üleeuroopalist personaalset pensionitoodet ehk PEPP-i, kohaldatakse investeerimisühingu ja tema osutatava investeerimisteenuse suhtes käesolevas osas sätestatut, kui samast määrusest ei tulene teisiti.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 23614 järgmises sõnastuses:

§ 23614. Järelevalve Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 nõuete täitmise üle

Inspektsioonil on õigus rakendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artiklites 63 ja 67 sätestatud meetmeid. Inspektsioon avalikustab nimetatud artiklite kohaste meetmete alusel tehtud otsuse kohta teate oma veebilehel vastavalt nimetatud määruse artikli 63 lõikele 4 ja artiklile 67.”;

3) paragrahv 23787 tunnistatakse kehtetuks;

4) seadust täiendatakse §-dega 23788 ja 23789 järgmises sõnastuses:

§ 23788. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 artikli 5 lõikes 1 ning artiklites 6, 7, 18–48, 50 ja 52–56 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.

§ 23789. Menetlus

Käesolevas peatükis nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on inspektsioon.”.

§ 9.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punkt 14 jõustub 2023. aasta 2. aprillil.

  (2) Käesoleva seaduse § 7 punktid 2, 3 ja 5 jõustuvad 2024. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json