Teksti suurus:

Põllumajandusministri 5. mai 2010. a määruse nr 51 „Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2012, 8

Põllumajandusministri 5. mai 2010. a määruse nr 51 „Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 13.04.2012 nr 40

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5 ja § 59 lõike 5 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.

Põllumajandusministri 5. mai 2010. a määrust nr 51 „Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 23.11.2010, 24) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võib taotleda nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007, mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.07.2007, lk 1–23) alusel rakendatava ühenduse toidukvaliteedikava raames mahepõllumajanduslikult toodetud toote põllumajandustootjaid ühendav „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 82 lõike 1 punktis 1 sätestatud tulundusühistu, mittetulundusühing või seltsing (edaspidi taotleja).”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkti 1 teises lauses asendatakse sõna „maksud” sõnaga „maksuvõlg”;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui taotlejaks on seltsing, peavad kõik seltsinglased vastama lõikes 2 sätestatud nõuetele.”;

5) paragrahvi 4 lõike 1 punktist 8 ja lõike 2 punktist 4 jäetakse välja tekstiosa „, milleks on brutopalk,”;

6) paragrahvi 4 lõike 4 punktis 6 asendatakse sõnad „juriidilise konsultatsiooni” tekstiosaga „õigus-”;

7) paragrahvi 5 lõikeid 1–3 ja 5 täiendatakse pärast sõna „taotleja” sõnadega „või toetuse saaja”;

8) paragrahvi 5 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Taotleja või toetuse saaja või tema osanik, aktsionär, liige või seltsinglane ja hinnapakkuja või tema osanik, aktsionär või liige ei tohi omada üksteises osalust ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku, välja arvatud juhul, kui ostetavat teenust või tööd pakub või kaupa müüb ainult üks isik.”;

9) paragrahvi 7 lõike 1 punktid 3 ja 4 ning lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) seltsingu puhul ärakiri seltsingulepingust.”;

11) paragrahvi 9 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) taotleja või toetuse saaja ümberkujundamisest, ühinemisest, jagunemisest ja lõppemisest.”;

13) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.”;

14) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) lisas 4 toodud vormi kohane tööajatabel juhul, kui töötaja täidab lisaks toetatava tegevuse raames töö tegemisele ka muid ülesandeid;”;

15) paragrahvi 13 lõike 1 punktist 8 jäetakse välja sõnad „või kavandatava tegevuse eeldatava maksumuse arvestus kululiikide kaupa”;

16) määruse lisad 1–5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Avalduse vorm

Lisa 2 Kavandatava tegevuse plaani vorm

Lisa 3 Kuludeklaratsiooni vorm

Lisa 4 Tööajatabeli vorm

Lisa 5 Tegevuse elluviimise lõpparuande vorm

/otsingu_soovitused.json