Teksti suurus:

Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2012, 9

Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 05.05.2010 nr 51
RTL 2010, 24, 425
jõustumine 14.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
13.04.2012RT I, 17.04.2012, 820.04.2012

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 5 ja § 59 lõike 5 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013».

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, toetuse määr ja suurus, sealhulgas toetuse maksimaalne suurus, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, toetuse vähendamise kord, nõuded toetuse saajale ning toetuse väljamaksmise ja taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise kord.

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED NING TOETUSE MÄÄR JA SUURUS 

§ 2.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007, mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.07.2007, lk 1–23) alusel rakendatava ühenduse toidukvaliteedikava raames mahepõllumajanduslikult toodetud toote põllumajandustootjaid ühendav “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 82 lõike 1 punktis 1 sätestatud tulundusühistu, mittetulundusühing või seltsing (edaspidi taotleja).
[RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt;
[RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]
  2) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama abikõlbliku kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  3) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;
  4) [Kehtetu - RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]
  5) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust.

  (3) Kui taotlejaks on seltsing, peavad kõik seltsinglased vastama lõikes 2 sätestatud nõuetele.
[RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]

§ 3.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, kui tegevus viiakse ellu Euroopa Liidu siseturul:
  1) näituse ja messi korraldamine;
  2) näitusel ja messil osalemine;
  3) teavitustegevuse korraldamine.

  (2) Toetust võib taotleda lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks, kui:
  1) tegevuse eesmärk on mõjutada tarbijat ostma nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 kohaselt toodetud toodet;
  2) tegevuse eesmärk on teavitada tarbijat punktis 1 nimetatud toote erilisest omadusest või mahepõllumajandusliku tootmisviisiga seotud eelisest;
  3) tegevus hõlmab punktis 1 nimetatud toote kohta teadusliku ning tehnilise teabe levitamist.

  (3) Kavandatav tegevus ei tohi olla seotud kaubamärkidega ega ergutada tarbijat toodet ostma selle päritolu tõttu. Toote päritolu võib olla mainitud, kuid see sõnum on teisejärguline. Messi korraldamise või sellel osalemise korral võib messikataloog sisaldada ettevõtjate nimesid, logosid ja kaubamärke ning muid andmeid nende ettevõtjate kohta.

  (4) Teabematerjalil peab olema komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.09.2008, lk 1–84), artikli 57 alusel kehtestatud ühenduse logo.

  (5) Kavandatav tegevus peab vastama «Toiduseaduse» §-des 38–40 ja «Reklaamiseaduse» 2. peatükis sätestatud nõuetele.

  (6) Kavandatava tegevuse elluviimist ei või alustada varem ja kulude tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 4.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Näituse ja messi korraldamise ja nendel osalemise korral on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) osavõtutasu;
  2) stendi pinna üürimise kulud, stendi kujundamise kulud, stendi sisustuse üürimise kulud, stendi pinnal kasutatava teenuse kulud, sealhulgas kulutused elektrile, veele ja Internetile, ning tootenäidiste veo ja kindlustamise kulud;
  3) näitusel või messil osaleva eksponendi ühe esindaja ja taotleja ühe esindaja sõidu- ja majutuskulud ning reisikindlustuse kulud;
  4) näituse või messi korraldamiseks kasutatava ruumi, sisustuse ja tehnika üürimise kulud;
  5) tõlkekulud;
  6) tutvustava teabematerjali koostamise ja trükkimise kulud;
  7) üldisesse messikataloogi taotleja ja tema liikme andmete kandmise kulud;
  8) näituse ja messi korraldamise ja nendel osalemisega seotud personali kulud, sealhulgas töötasu, või lepingujärgne tasu koos tööandja või tellija tasutava sotsiaalmaksuga ja töötuskindlustusmaksega, puhkusetasu, sõidukulu ja lähetuskulu;
[RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]
  9) toetatava tegevuse tähistamiseks vajaliku sümboolika maksumus.

  (2) Teavitustegevuse korraldamise korral on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) teavitustegevuse korraldamisel kasutatava reklaamiteenust pakkuva ettevõtja teenustasu, sealhulgas tasu kujundamise, tootmise ja trükkimise eest;
  2) televisioonis, raadios, trükimeedias, veebikeskkonnas ja alternatiivmeedias teabe avaldamise kulud;
  3) teavitustegevuse raames korraldatava ürituse puhul ruumide, sisustuse ja tehnika üürimise ning kutsete valmistamise kulud;
  4) teavitustegevuse korraldamisega seotud personali kulud, sealhulgas töötasu, või lepingujärgne tasu koos tööandja või tellija tasutava sotsiaalmaksuga ja töötuskindlustusmaksega, puhkusetasu, sõidukulu ja lähetuskulu;
[RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]
  5) toetatava tegevuse tähistamiseks vajaliku sümboolika maksumus.

  (3) Abikõlblikud kulud peavad olema põhjendatud, selged, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ja vajalikud kavandatava tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

  (4) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) kapitalirendi lepingu sõlmimisega, intressiga, kindlustusega jms seotud kulud;
  2) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
  3) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist «Käibemaksuseaduse» alusel;
  4) remondi- ja koolituskulud ning muud üldkulud, välja arvatud lõike 1 punktis 8 ja lõike 2 punktis 4 nimetatud personali kulud;
  5) sularahas tehtud kulutused, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  6) õigus- ja raamatupidamisteenuse eest tasumiseks tehtud kulutused ning teostatavusuuringu kulud;
[RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]
  7) notaritasu;
  8) trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
  9) muud majanduslikult ebaotstarbekad kulud;
  10) muud kulud, mis ei ole otseselt seotud tegevuse elluviimisega;
  11) kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 71 sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidega;
  12) kulud, mis on seotud nõukogu määruse (EÜ) nr 3/2008, põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides (ELT L 3, 5.01.2008, lk 1–9) alusel tegevuse elluviimisega.

§ 5.   Nõuded hinnapakkumuse kohta

  (1) Kui kavandatava tegevuse abikõlbliku kulu käibemaksuta maksumus ületab 3196 eurot, peab taotleja või toetuse saaja olema kulu kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos pakkumuse tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi hinnapakkumus).
[RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]

  (2) Kui kavandatava tegevuse abikõlbliku kulu käibemaksuta maksumus ei ületa 3196 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja või toetuse saaja olema kulu kohta saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse või olema koostanud kavandatava tegevuse eeldatava maksumuse arvestuse kululiikide kaupa.
[RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]

  (3) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse eest tasutava hinnaga. Kui taotleja või toetuse saaja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust, peab ta tehtud valikut põhjendama.
[RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]

  (4) Hinnapakkumusel peab iga kulu maksumus olema eraldi välja toodud.

  (5) Kui taotleja või toetuse saaja ei ole saanud nõutud arvu hinnapakkumusi, peab ta seda põhjendama.
[RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]

  (6) Taotleja või toetuse saaja või tema osanik, aktsionär, liige või seltsinglane ja hinnapakkuja või tema osanik, aktsionär või liige ei tohi omada üksteises osalust ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku, välja arvatud juhul, kui ostetavat teenust või tööd pakub või kaupa müüb ainult üks isik.
[RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]

§ 6.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse kuni 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

  (2) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta taotluse esitamise tähtajal on 191 735 eurot.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 7.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg ning nõuded taotluse kohta

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) järgmised dokumendid (edaspidi taotlus):
  1) lisas 1 toodud vormi kohane avaldus;
  2) lisas 2 toodud vormi kohane kavandatava tegevuse plaan;
  3) [Kehtetu - RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]
  4) [Kehtetu - RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]
  5) seltsingu puhul ärakiri seltsingulepingust.
[RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele esitab taotleja PRIAle lisas 1 toodud vormi kohase avalduse ja lisas 2 toodud vormi kohase kavandatava tegevuse plaani elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

  (3) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (4) [Kehtetu - RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 8.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 9.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

  (2) [Kehtetu - RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]

  (3) [Kehtetu - RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]

  (4) Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
  1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
  2) ei esine «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
  3) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded.

  (5) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 kohaselt taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 10.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 1 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, vähendatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 61 lõike 3 alusel toetust kõigi taotlejate kohta võrdeliselt, järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet.

  (3) Lõikes 2 nimetatud juhul teeb PRIA taotluse osalise rahuldamise otsuse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 4 alusel.

  (4) PRIA teeb lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 3 nimetatud taotluse osalise rahuldamise otsuse või «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 või 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

§ 11.   Muudatustest teavitamine

  (1) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) taotleja või toetuse saaja ümberkujundamisest, ühinemisest, jagunemisest ja lõppemisest.
[RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]

  (2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult nõusoleku saamiseks:
  1) tegevuse elluviimisega seotud muudatusest;
  2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu ei ole taotluses esitatud andmed enam täielikud või õiged.

  (3) Taotlejal või toetuse saajal on alates taotluse esitamisest kuni PRIAle tegevuse täielikku elluviimist tõendavate dokumentide esitamiseni õigus muuta tegevuse raames tehtavaid kulutusi ja tegevusi ilma sellest PRIAt eelnevalt teavitamata, kui:
  1) tegevuse eelarve tehtavate muudatuste käigus ei suurene;
  2) tegevuse eesmärgid saavutatakse;
  3) tegevuse raames tehtavad kulutused ja tegevused vastavad määruses sätestatud nõuetele.

5. peatükk NÕUDED TOETUSE SAAJALE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD 

§ 12.   Nõuded toetuse saajale

  (1) Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) saadud toetusraha sihipäraselt kasutama;
  2) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
  3) võimaldama teostada järelevalvet toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle;
  4) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.
[RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]

§ 13.   Tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osaliselt elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle lisas 3 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri. Personalikulude kohta väljastatud arvel peab olema märgitud selle isiku nimi, kelle tehtud töö või osutatud teenuse eest arve on väljastatud;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 8 ja lõike 2 punktis 4 nimetatud personali kulude puhul töötajaga sõlmitud töölepingu, isikuga teenuse osutamiseks sõlmitud töövõtulepingu või käsunduslepingu ärakiri;
  4) töötasu maksmist ja töötasuga kaasnevate maksude tasumist tõendav maksekorraldus, arvelduskonto väljavõte või väljatrükk;
  5) väljavõte palgalehest, millelt on näha töötaja ja tema tööandja nimi, töötajale arvestatud töötasu ning sellest kinnipeetud maksud ja muud kinnipidamised ning makstav netotöötasu;
  6) lisas 4 toodud vormi kohane tööajatabel juhul, kui töötaja täidab lisaks toetatava tegevuse raames töö tegemisele ka muid ülesandeid;
[RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]
  7) sõiduauto kasutamise korral sõidukulude tõendamiseks ärakiri sõidupäevikust, mis sisaldab sõidukit kasutava isiku ees- ja perekonnanime, sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmeid, sõiduauto spidomeetri kaugusmõõdiku alg- ja lõppnäitu ning iga tööülesande täitmiseks tehtud sõidu kuupäeva ja sõidu eesmärki. Sõiduauto kasutamise kulude hüvitamiseks toetuse taotlemise korral peetakse arvestust Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 «Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord» §-de 4–6 alusel;
  8) paragrahvi 5 lõikes 1 nimetatud juhul vähemalt kolme pakkuja hinnapakkumuse ärakiri ning § 5 lõikes 2 nimetatud juhul vähemalt ühe pakkuja hinnapakkumuse ärakiri.
[RT I, 17.04.2012, 8 - jõust. 20.04.2012]

  (2) Tegevuse täielikku elluviimist ja selle eest täielikult tasumist tõendavate dokumentidega koos esitab toetuse saaja PRIAle lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele lisas 5 toodud vormi kohase tegevuse elluviimise lõpparuande.

  (3) Lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

§ 14.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 13 lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (2) PRIA jätab toetuse maksmata «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 15.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Toetuse taotlemisega ja kavandatava tegevuse elluviimisega seotud dokumente säilitatakse PRIAs kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

Lisa 1 Avalduse vorm

Lisa 2 Kavandatava tegevuse plaani vorm

Lisa 3 Kuludeklaratsiooni vorm

Lisa 4 Tööajatabeli vorm

Lisa 5 Tegevuse elluviimise lõpparuande vorm

/otsingu_soovitused.json