Teksti suurus:

Kemikaaliseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.04.2013 otsus nr 252

Kemikaaliseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 27.03.2013

Kemikaaliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse läbivalt sõna „valmistis” sõnaga „segu” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolev seadus annab õigusliku aluse kemikaali käitlemise korraldamiseks, kemikaali käitlemisega seotud majandustegevuse piiramiseks ning riikliku järelevalve korraldamiseks käesolevas seaduses ja Euroopa Liidu asjakohastes määrustes sätestatud nõuete täitmise üle eesmärgiga kaitsta inimeste tervist, keskkonda ja vara ning tagada kaupade vaba liikumine.”;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Ainete ja segude tootmisele, turuleviimisele ja kasutamisele nii ainena kui ka segu või toote koostisosana on esitatud nõuded ja tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/1993, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/1994 ning samuti nõukogu direktiiv 1976/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 1991/155/EMÜ, 1993/67/EMÜ, 1993/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–850) (edaspidi REACH-määrus).

(12) Käesolevat seadust kohaldatakse ainetele, segudele, neid sisaldavatele toodetele ja nende käitlemisele Euroopa Liidu määrustega reguleerimata osas.”;

4) paragrahvi 2 pealkiri ning lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Terminid

(1) Käesolevas seaduses kasutatakse termineid Euroopa Liidu asjakohaste määruste tähenduses, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(2) Käesolevas seaduses käsitatakse kemikaalina ainet või segu REACH-määruse tähenduses.”;

5) paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 41 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kemikaali turustamise eest vastutav isik on kemikaali tarnija REACH-määruse tähenduses.”;

8) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) täita REACH-määrusega liikmesriigi pädevale asutusele pandud ülesandeid ainete hindamise, REACH-määruse XV lisale vastavate toimikute koostamise ja muude asjakohaste haldusülesannete täitmise alal;”;

10) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) esitada Euroopa Kemikaaliametile aruanne ametlike kontrollide ning muude REACH-määruse ja CLP-määruse nõuete täitmise tagamise meetmete kohta;”;

11) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) koordineerida järelevalvet REACH-määruse ja CLP-määruse nõuete täitmise üle.”;

12) paragrahvi 135 lõiked 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 3 ja lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 15 lõige 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(41) Ohtlikke segusid turustavad importijad ja allkasutajad peavad enne segu turustamise alustamist Eesti Vabariigis esitama Terviseametile CLP-määruse artikli 45 kohase teabe, mida kasutatakse mürgistusjuhtumite ennetus- ja ravimeetmete väljatöötamise ning rakendamise eesmärgil. Samal eesmärgil peab detergentide turustamise eest vastutav isik esitama Terviseametile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta artikli 9 punktis 3 nimetatud teabe.”;

15) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Turustamiseks ettenähtud kemikaali märgistus peab olema eestikeelne. Erandina on lubatud saaja nõusolekul tarnida teaduslikus uurimis- või arendustegevuses kasutajale kemikaali, mille märgistus on mõnes muus saajale arusaadavas keeles ja vastab CLP-määruse nõuetele.”;

16) paragrahv 19 tunnistatakse kehtetuks;

17) seaduse 4. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahv 242 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 242. Kemikaalide käitlemis- ja ohutusnõuete rikkumine

(1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud määrustes sätestatud kemikaalide käitlemis- ja ohutusnõuete, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 648/2004 kehtestatud detergentide ja nendes kasutatavate pindaktiivsete ainete turule laskmise nõuete ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 689/2008 ohtlike kemikaalide ekspordile ja impordile kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.”;

19) paragrahvi 248 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva seaduse §-des 241, 242, 244 ja 247 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja oma pädevuse piires on:
1) Tööinspektsioon;
2) Keskkonnainspektsioon;
3) Tarbijakaitseamet;
4) Terviseamet.”;

20) paragrahvi 248 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva seaduse §-s 242 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja oma pädevuse piires on Maksu- ja Tolliamet.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json