Teksti suurus:

Aastatel 2009–2014 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist toetatava programmi „Riskilapsed ja -noored” toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2014, 4

Aastatel 2009–2014 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist toetatava programmi „Riskilapsed ja -noored” toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 14.04.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 23. mai 2013. a määruse nr 78 „Aastatel 2009–2014 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord” § 5 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse aastatel 2009–2014 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist toetatava „Riskilapsed ja -noored” programmi (edaspidi programm) raames antavate rahaliste vahendite (edaspidi toetus) taotlemise, kasutamise, väljamaksmise, aruandluse, tagasinõudmise, tagasimaksmise ning järelevalve tingimusi ja korda.

  (2) Käesoleva määruse rakendamisel ja määruses sätestamata juhtudel järgitakse käesoleva määruse §-s 3 kirjeldatud õiguslikku raamistikku ja kohaldatavat riigisisest ja Euroopa Liidu õigust.

§ 2.   Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) programmioperaator on Haridus- ja Teadusministeerium;
  2) alloperaator on Justiitsministeerium. Alloperaator täidab programmioperaatori kohustusi väiketoetuste skeemi osas ning on aruandekohuslane programmioperaatori rakendusüksuse ees;
  3) programmioperaatori rakendusüksus (edaspidi rakendusüksus) on Eesti Noorsootöö Keskus. Rakendusüksus täidab programmioperaatori määratud ulatuses programmioperaatori kohustusi kogu programmi osas, sh teeb järelevalvet alloperaatori tegevuse üle ning eraldab alloperaatorile väiketoetuste skeemi korraldamiseks toetust;
  4) toetuse taotleja on Eestis registreeritud mittetulundusühing, sihtasutus, avalik-õiguslik juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus ja tema hallatav asutus, valitsusasutus (sh maavalitsus) ja tema hallatav riigiasutus vastavalt toetuse andja poolt avalikustatud taotlusvoorude kriteeriumitele;
  5) projekti elluviija on toetuse taotleja, kellega on sõlmitud projektileping või kellele on antud toetus haldusaktiga ja kes vastutab projekti algatamise, ettevalmistamise, rakendamise ja aruandluse eest;
  6) projekti partner on eraõiguslik või avalik-õiguslik juriidiline isik, mille asukoht on kas doonorriigis, abisaajariigis või väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda jäävas riigis, millel on ühine piir vastava abisaajariigiga, või valitsustevaheline organisatsioon, mis on seotud projekti rakendamisega;
  7) toetuse andja on asutus, kes eraldab toetust projekti elluviijale projektilepingu või vastava haldusakti alusel. Toetuse andjaks on rakendusüksus avatud taotlusvoorude ja eelnevalt kindlaksmääratud projekti osas ning alloperaator väiketoetuste skeemi taotlusvoorude osas.

§ 3.   Õiguslik raamistik

  Programmi elluviimisel järgitakse käesolevat määrust ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 õigusliku raamistiku sätteid, sealhulgas:
  1) Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vahel 10. juunil 2011. aastal sõlmitud Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009–2014 käsitlevat vastastikuse mõistmise memorandumit;
  2) Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi Komitee poolt 13. jaanuaril 2011. aastal kehtestatud Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 rakendamise määrust (edaspidi rakendusmäärus);
  3) Rahandusministeeriumi ja Finantsmehhanismi Komitee vahel 25. veebruaril 2012. aastal sõlmitud programmi „Riskilapsed ja -noored” programmilepingut (edaspidi programmileping);
  4) Vabariigi Valitsuse 23. mai 2013. a määrust nr 78 „Aastatel 2009–2014 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord”;
  5) Finantsmehhanismi Komitee juhiseid;
  6) programmioperaatori ja rakendusüksuse juhiseid.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemine toimub vastavalt toetuse andja poolt avalikustatud taotlusvoorude kriteeriumitele.

  (2) Toetuse taotleja esitab taotluse ja nõutavad lisadokumendid vastavalt taotlusvooru kriteeriumites nõutud vormis ja loetelule taotluste esitamiseks ette nähtud tähtajaks. Pärast määratud tähtaega esitatud taotlusi menetlusse ei võeta.

  (3) Toetuse taotleja on kohustatud:
  1) võimaldama kontrollida taotluse nõuetele vastavust ning esitatud andmete vastavust tegelikkusele;
  2) esitama toetuse andjale nõutud vormis, viisil ja tähtajaks täiendavat informatsiooni taotluse kohta;
  3) teavitama toetuse andjat viivitamatult kirjalikult kõigis esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse andja otsust või toetuse taotleja poolt oma kohustuste täitmist;
  4) täitma teisi käesoleva määruse §-s 3 reguleeritud õigusliku raamistiku kohustusi.

  (4) Käesolevat paragrahvi ei rakendata eelnevalt kindlaksmääratud projekti osas.

§ 5.   Taotluse nõuetele vastavuse kontroll ja hindamine ning toetuse andmine või andmisest keeldumine

  (1) Toetuse andja kontrollib toetuse taotleja ja taotluse nõuetele vastavust 15 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast.

  (2) Puuduste korral annab toetuse andja toetuse taotlejale kuni 5 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks või lisainformatsiooni esitamiseks. Kui toetuse taotleja nimetatud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvalda, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Nõuetele vastavad taotlused edastab toetuse andja hindamisele kahele sõltumatule ja erapooletule eksperdile. Kui ekspertide hinnangud erinevad rohkem kui 30%, hindab taotlust kolmas sõltumatu ekspert.

  (4) Ekspertide hinnangute alusel moodustatud projektide paremusjärjestuse edastab toetuse andja valikukomisjonile, kes võib põhjendatult paremusjärjestust muuta. Põhjendused on kirjeldatud valikukomisjoni koosoleku protokollis.

  (5) Valikukomisjon koosneb vähemalt kolmest asjakohase pädevusega inimesest, kellest vähemalt üks ei ole programmioperaatori või programmioperaatori rakendusüksuse töötaja. Valikukomisjoni koosseisu ja töökorra kinnitab toetuse andja.

  (6) Valikukomisjon teeb toetuse andjale põhjendatud ettepanekud projekti toetamise või mittetoetamise kohta.

  (7) Toetuse andmise või toetuse andmisest keeldumise otsustab toetuse andja.

  (8) Toetust ei anta juhul, kui:
  1) toetuse taotleja on projekti samade kulude hüvitamiseks juba teisest allikast, sh riigilt ja programmi raames toetust saanud;
  2) varem toetuse taotlejale antud toetuse kasutamise aruanne on programmioperaatorile, rakendusüksusele või alloperaatorile esitamata;
  3) toetuse andja varem antud toetus toetuse taotlejale on tagasinõutud ja tagasimaksmisele kuuluv toetus on tähtaja jooksul tagastamata.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3–5 nimetatud menetlustoimingud teostatakse 60 kalendripäeva jooksul nõuetele vastavate taotluste tuvastamisest.

  (10) Toetuse andja teavitab toetuse taotlejat vastuvõetud otsusest 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (11) Toetuse andja sõlmib projekti elluviijaga projektilepingu või annab vastava haldusakti, sätestades sellega muuhulgas projekti elluviija ja partneri ülesanded, kohustused ning toetuse kasutamise tingimused.

  (12) Toetuse määramisega seotud vaidlusi lahendab toetuse andja. Toetuse andja otsusega mittenõustumisel võib toetuse taotleja esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (13) Käesolevat paragrahvi ei rakendata eelnevalt kindlaksmääratud projekti osas.

§ 6.   Toetuse kasutamine

  (1) Projekti elluviija võib taotleda toetuse ettemaksu kuni 20% kogu toetuse summast, välja arvatud väiketoetuste skeemi projekti elluviija, kes võib taotleda toetuse ettemaksu kuni 80% esimese 6 kuu tegevusteks planeeritud toetuse summast.

  (2) Toetuse ettemakse teostatakse 15 tööpäeva jooksul ettemaksetaotluse esitamisest, mis esitatakse pärast projektilepingu sõlmimist või, kui lepingu sõlmimine on keelatud siseriikliku õigusega, pärast vastava haldusakti välja andmist.

  (3) Edaspidine toetuse maksmine toimub tasutud kulude alusel vahe- ja lõppfinantsaruannete põhjal vastavalt projektilepingus sätestatule. Maksed teostatakse 15 tööpäeva jooksul pärast aruannete kinnitamist toetuse andja poolt.

  (4) Toetuse andja kontrollib vahe- ja lõppfinantsaruannete andmete korrektsust ja selles kajastatud kulude põhjendatust ning abikõlblikkust 20 tööpäeva jooksul aruande laekumisest. Toetuse andja teostab oma kontrolliprotseduurid ja kui puudusi ei tuvastata, kantakse toetus projekti elluviija arveldusarvele. Puuduste ilmnemisel võtab toetuse andja projekti elluviijaga ühendust ning määrab puuduste kõrvaldamise tähtaja, mille võrra pikeneb ka aruande menetlemise aeg.

  (5) Toetuse andja võib lepingu alusel kinni pidada kuni 15% projekti toetuse kogusummast, mis makstakse välja lõpparuande kinnitamise järel. Väiketoetuste skeemi puhul võib toetuse andja kinni pidada kuni 20% projekti toetuse kogusummast, mis makstakse välja lõpparuande kinnitamise järel.

  (6) Projekti elluviija on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta vahe- ja lõpparuanded toetuse andja sätestatud tähtajaks. Toetuse andjal on õigus nõuda projekti elluviijalt kulu ja kulude tasumist tõendavate dokumentide esitamist, vahearuandeid projektide sisulise edenemise ja finantsprogressi kohta ning selgitusi ja muid dokumente, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist.

  (7) Toetuse maksmise ja kasutamisega seotud vaidlusi lahendab toetuse andja. Toetuse andja otsusega mittenõustumisel võib projekti elluviija esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 7.   Aruandlus

  (1) Projekti elluviijad esitavad finantsvahearuanded projektide elluviimisest järgmiste perioodide kaupa: 1. jaanuar – 30. aprill, 1. mai – 31. august, 1. september – 31. detsember. Vajadusel võib toetuse andja sätestada projektilepingus või haldusaktis ka lühema aruandlusperioodi.

  (2) Avatud taotlusvooru ja eelnevalt kindlaksmääratud projekti elluviija esitab projekti finantsvahearuanded nõutud vormis rakendusüksusele hiljemalt 10 kalendripäeva pärast aruandlusperioodi lõppu, aastaaruanded 7 kalendripäeva jooksul kalendriaasta lõpust.

  (3) Avatud taotlusvoorude ja eelnevalt kindlaksmääratud projektide elluviijad esitavad projektide lõpparuande nõutud vormis rakendusüksusele hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul pärast oma projekti lõpptähtaega, kuid hiljemalt 15. maiks 2016.

  (4) Avatud taotlusvooru projekti elluviija esitab toetuse rahavoogude prognoosi rakendusüksusele tema kehtestatud perioodi kohta ja tähtajaks e-kirjaga. Väiketoetuste skeemi projekti elluviija – alloperaatorile tema kehtestatud tähtajaks e-kirjaga.

  (5) Väiketoetuste skeemi projektide elluviijad esitavad projektide finantsvahearuanded nõutud vormis alloperaatorile hiljemalt kaks tööpäeva pärast aruandlusperioodi lõpukuupäeva, aastaaruande puhul hiljemalt kaks tööpäeva pärast kalendriaasta lõppu.

  (6) Väiketoetuste skeemi projektide elluviijad esitavad projektide lõpparuande nõutud vormis alloperaatorile 10 kalendripäeva jooksul pärast oma projekti lõpptähtaega, kuid hiljemalt 10. maiks 2016.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–6 nimetatud aruanded esitatakse digitaalselt allkirjastatuna.

  (8) Projekti elluviijad esitavad rakendusüksusele ja alloperaatorile tema poolt nõutud informatsiooni, mis on vajalik aruandluskohustuste täitmiseks.

§ 8.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Toetuse andja võib projekti elluviijalt toetuse osaliselt või täielikult tagasi nõuda, projekti elluviijaga lepingu lõpetada ja mitte toetada projekti elluviija taotlusi järgnevates programmi avatud taotlusvoorudes, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral toetuse saamise taotlust ei oleks rahuldatud;
  2) projekti elluviija ei ole täitnud toetuse taotluse rahuldamise otsuses, projektilepingus või toetuse andmist ja kasutamist reguleerivates õigusaktides talle pandud kohustusi;
  3) projekti elluviija suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus;
  4) ilmneb, et projekti eesmärgi saavutamiseks kavandatud tulemusi ei saavutata;
  5) ettekirjutus toetuse kasutamisega kaasneva rikkumise lõpetamiseks, edasiste rikkumiste ärahoidmiseks ja rikkumiste tagajärgede kõrvaldamiseks on jäetud tähtajaks täitmata;
  6) ilmneb, et toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks;
  7) projekti elluviija tegevuse tõttu on esitatud programmioperaatori rakendusüksusele tagasinõue;
  8) projekti elluviija ei esita tähtajaks aruannet või nõutud kuludokumente.

  (2) Toetuse tagasinõudmisel lähtub rakendusüksus Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrusest nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumistest teabe edastamise tingimused ja kord”.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul esitatakse toetuse tagasimakse nõue likvideerimis- või pankrotimenetlust reguleerivate sätete alusel.

§ 9.   Toetuse tagasimaksmine

  (1) Projekti elluviija peab tagasinõutava toetuse tagasi maksma 90 kalendripäeva jooksul tagasinõudmise otsuse kehtima hakkamisest arvates.

  (2) Kui projekti elluviija peab toetuse osaliselt tagasi maksma, võib toetuse andja sama projekti raames järgnevalt väljamakstavat toetuse summat vähendada tagasi maksmata jäänud summa ulatuses.

  (3) Toetuse andja võib peatada toetuse väljamaksed tagasimaksega seotud projektile kuni tagasinõutava summa lõpliku tagasimaksmiseni.

§ 10.   Toetuse väljamaksmise peatamine ja väljamaksmisest keeldumine

  (1) Toetuse andja võib toetuse väljamaksmise peatada või väljamaksmisest keelduda, kui:
  1) kulu osutub abikõlbmatuks;
  2) doonor peatab maksed või keeldub maksete tegemisest Eestile;
  3) projekti elluviija tõttu peatati toetuse väljamaksmine toetuse andjale või keelduti toetuse väljamaksmisest.

  (2) Toetuse väljamaksmise võib peatada või väljamaksmisest keelduda summa ulatuses, mis vastab võimalikule tagasinõudele, mille osas tagasinõudmise asjaolud on selgitamisel.

  (3) Toetuse andja võib kuni tagasinõutava summa lõpliku tagasimaksmiseni peatada väljamaksed või väljamaksmisest keelduda projekti elluviija kõikide programmi raames rahastatavate projektide väljamaksete osas.

  (4) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse alloperaatorile väiketoetuste skeemi projektide elluviijate suhtes.

§ 11.   Toetuse andmise üle järelevalve ja auditi teostamine

  (1) Toetuse andja vastutab projektide järelevalve, sealhulgas kohapealsete kontrollide, toetuse sihipärase kasutamise, auditi ja hindamise teostamise eest.

  (2) Projekti elluviijad osutavad järelevalve või auditi läbiviijale igakülgset abi, sealhulgas tagavad viivitamatult ligipääsu esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks kõigile rakendamisega seotud dokumentidele ja informatsioonile ning õiguse viibida projekti elluviija ja teiste projektides osalevate isikute toetuse kasutamisega seotud ruumides ja territooriumil.

§ 12.   Määruse kehtivusaja lõpp

  Määrus kehtib 31. detsembrini 2021. a.

Jevgeni Ossinovski
Minister

Janar Holm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json